Polis Olma Şartları

763570 kez görüntülendi.

PMYO Polis Meslek Yüksek Okullarına Giriş Koşulları


Adaylarda Aranılacak Nitelikler


Polis Meslek Yüksek okullarına (PMYO) girmek isteyen adaylarda;

a) Lise ve dengi okullardan mezunu olması ya da lise 4.sınıfta okuyor olması
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında puan türlerinin en az birinden üniversitelerin yüksek okullarına girmek için yeterli asgari taban puanı almış olmak,

d) 18 yaşını tamamlamış ve 26 yaşından gün almamış olmak

e) Bayanlar için 1.62 cm., erkekler için 1.67 cm’den kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kilogramdan eksik veya fazla fark olmamak, beden kitle endeksinin 18 (dahil) ile (27) arasında olması,

f) Sağlık yönünden, Sağlık Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde aranılan sağlık şartlarına uygun olmak,

g) Turistik işletme belgesi olan yerler hariç olmak üzere, daha çok suçluların barındığı veya suç işlemeye müsait yerlerde çalışmamak, genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir iştigali bulunmamak; genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video bant, teyp kasete, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan benzeri muzır neşriyat ve benzeri işler üzerinde çalışmaktan haklarında herhangi bir adli veya idari takibat devam ediyor olmamak veya hüküm giymemiş olmak,

h) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,

i) Müracaat tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek,

j) Alkol, uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile kumar alışkanlığı bulunmamak,

k) Eşi hakkında; affa uğramış olsa bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı hakkında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,

l) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, şartları aranır.

m) ÖSYM tarafından yapılan YGS puan türlerinden herhangi birinden 270 puan alması, Emniyet Teşkilatı personeli şehit ya da vazife malülü olanların eş ve çocuklarından söz konusu puan türü şartı 150 olarak aranır

Başvuru Zamanı ve Şekli


Yüksek Okula giriş sınavına başvurular, her yıl Polis Akademisi Başkanlığı tarafından tespit ve ilan edilen tarihler arasında Polis Meslek Yüksek Okul Müdürlüklerine şahsen yapılır.
Eksik belge, posta yolu ile veya başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

Başvuru:


Başvuru esnasında adaylardan:

a) Form dilekçe,

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,

c) Diploma veya çıkış belgesi fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,

d) Yazılı sınav tarihinde askerlikle ilişiği bulunmadığına dair belge,

e) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5 inci ve 10 uncu maddelerinde belirtilen hususlara uygun son bir yıl içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf,

f) İkametgah belgesi,

g) ÖSS sonuç belgesi,

h) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

i) Kendisinin ve evli ise eşinin adli sicil belgeleri,

j) Evli ise evlenme cüzdanı fotokopisi veya noterden tasdikli örneği, istenir.

Fotokopisi verilen belgelerin aslı, müracaat sırasında müracaatı alan görevliye ibraz edildiğinde fotokopiler görevli tarafından "Aslı Görüldü" ibaresi ile birlikte sicil ve imza atılarak alınır.
Ayrıca, 2330 sayılı Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamında şehit veya görev malulü olan Emniyet Teşkilatı personelinin eş ve çocuklarından şehitlik veya malullük belgesi istenir.

Sınav giderlerini karşılamak üzere adaylardan, Akademi döner sermaye işletmesine her yıl Akademi tarafından tespit edilen miktarda ücret alınır.POMEM Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Koşulları:

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri Başvuru Şartları

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2017 veya 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2016 yılı
Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az (70,00) ve üzeri puan alanlar arasından 06/06/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları
taşımak kaydıyla lisans mezunu (7.200) erkek, (800) kadın, önlisans mezunu (1.800) erkek, (200) kadın olmak üzere toplam (10.000) öğrenci alımı yapılacaktır.
Adaylar, 01 Ekim (dahil)-14 Ekim (dahil) 2018 tarihleri arasında saat 18.00’e kadar a http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.
Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.
Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.
Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban
puan veya üzerinde puan almış olmak,
ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
m) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.


UYARI: EMNİYET TEŞKİLATI PERSONELİNDEN ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN, EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

Dönem POMEM Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;
•Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,
•Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,
•Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,
•Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,
•Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.

Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

UYARI: Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezine gelirken adayların; cep telefonu, ses, görüntü, kayıt cihazı veya değişik benzeri elektronik eşya bulundurmaları yasaktır.


Polis Akademisi Başkanlığı

Telefon : +90 (312) 462 86 49 - +90 (312) 499 70 02
Fax : +90 (312) 462 85 33
E-posta : polisakademisi@egm.gov.tr
Web : www.pa.edu.tr
Adres : Polis Akademisi Başkanlığı Eymir Mah. 49. Sokak PK:06834 Gölbaşı / ANKARA


Başvuru esnasında istenen belgeler


a) Başvuru dilekçesi,
b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,
c) Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi,
ç) Erkek adaylardan askerlik durum beyanı,
d) Evli ise evli olduğuna dair beyan,
e) KPSS Sonuç Belgesinin aslı ve fotokopisi,
f) 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun olarak son bir yıl içinde çekilmiş on adet vesikalık fotoğraf,
(2) Birinci fıkrada istenen belgelerin fotokopileri, başvuru sırasında görevli tarafından asılları ile karşılaştırılarak kontrol edildikten sonra "Aslı Görüldü" ibaresi ile isim, rütbe ve sicil yazılarak imza edilir ve belgelerin aslı adaya geri verilir.

Müracaat Kabul İşlemleri


Adayların, ikamet ettikleri İl Emniyeti Müdürlüklerine duyurulacak tarihler arasında başvuru esnasında istenen belgelerle birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik belge veya posta yolu ile ya da başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru esnasında evraklar eksiksiz teslim alınıp, adaya ilişkin Başvuru Formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formları İl Emniyet Müdürlüğünce tanzim edilecektir. Evli olan adayların eşleri için de Güvenlik ve Arşiv Araştırması formu düzenlenecektir.

Değerlendirme Ve Seçme İşlemleri


Değerlendirme ve seçme işlemi, Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek bölge merkezlerinde görevlendirilecek Kurul tarafından yapılacaktır. Değerlendirme ve seçme işlemi, Emniyet Genel Müdürlüğünce ilan edilen eğitim dönemleri için geçerlidir. Kurul, adayı bizzat görerek değerlendirme ve seçme işlemini aşağıda belirtildiği gibi üç aşamada yapar.

a) İlk aşamada; Kurul, adayların fizikî görünüşü, konuşma düzgünlüğü, Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen hususlar ile Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen giriş şartlarına haiz olup olmadığı ve arşiv araştırması sonuçlarını dikkate alarak değerlendirmesini yapar. Değerlendirme sonucu olumlu bulunan aday ikinci aşamaya geçer. Kurul, kararını oy birliğiyle alır. Kurul, kararını Değerlendirme Karar Formuna işler. Kararın olumsuz olması durumunda gerekçeli karar forma yazılır.

b) İkinci aşamada; adaylara, Genel Müdürlükçe belirlenecek konuların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu ile ilgili konuşma yapması istenilir. Her bir adaya konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için eşit süre verilir. Değerlendirme sırasında adayın;

1) Konu hakkında bilgi düzeyi,
2) Kendisinden istenileni kavrama,
3) Kendine güven duyma,
4) İfade etme yeteneği,
5) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre değerlendirmesi yapılır. Kurul üyelerinden her biri, bir kriteri değerlendirir. Değerlendirme, her bir kriter on iki puan olmak üzere toplam altmış puan üzerinden yapılır.

c) Üçüncü aşamada; adayın fizikî yeterliği, Genel Müdürlükçe belirlenecek alanlara ve kriterlere göre değerlendirilir. Adayın fizikî yeterlik durumu toplam kırk puan üzerinden değerlendirilir.

Adayın başarılı sayılabilmesi için, ikinci ve üçüncü aşamada belirtilen toplam tam puanların ayrı ayrı %50’sini aşması gerekir. Değerlendirme ve fizikî yeterlik aşamalarından herhangi birinde "ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" kararı verilen aday başarısız sayılır ve bir sonraki aşamaya katılamaz.

Anılan aşamalardan herhangi birine katılmayan aday başarısız sayılır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, aday hakkında Kurulca; "POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLUR" veya "ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" şeklinde karar verilir.

Bu karar Değerlendirme Karar Formuna işlenir. Kararın olumsuz olması durumunda gerekçeli karar forma yazılır. Değerlendirme sonuçlarına göre "POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" kararı verilenlerin listesi aynı gün Kurul tarafından, görülebilecek ilan panolarına asılır ve beş gün süreyle askıda kalır. Kurul kararları kesindir.

Hakkında "POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" kararı verilen aday, aynı dönem için bir başka Kurula müracaat edemez.

Başarı Listesinin DüzenlenmesiGenel Müdürlükçe ilan edilen sayıda POMEM’lere öğrenci alınır. Alınacak öğrencilerin başarı listesi, KPSS puanı ile değerlendirme ve fizikî yeterlik puanlarının toplamına göre, en yüksek puandan başlanarak erkek ve bayan olmak üzere ayrı ayrı başarı sıralaması yapılır. Sıralama sonucunda eşitlik olması hâlinde, KPSS puanı daha yüksek olan aday tercih edilir. Sıralama sonucuna göre, o yıl belirlenen kontenjan miktarı kadar aday asıl, bu miktarın % 30’u kadar aday yedek olarak ilan edilir.

POMEM Adaylarının Sağlık Kurulu Rapor İşlemleri


Emniyet Teşkilatına alınacak personelin sağlık kontrolleri Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitim öğretime başladıktan sonra yapılmaktadır.

BAŞVURU YERLERİ:Müracaat İşlemleri: Adayın ikamet ettiği İl Emniyet Müdürlüğü
Değerlendirme ve Seçme İşlemleri: Adayın ikamet ettiği İl’e göre belirlenecek Bölge Merkezleri

POMEM BİLGİ İÇİN:

EGM Eğitim Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi 2143 Sokak No:16 Balgat- Çankaya/ANKARA ve İl Emniyet Müdürlükleri Eğitim Şube Müdürlükleri

Eğitim Dairesi Başkanlığı İrtibat Telefonları:
POMEM Şube Müdürlüğü: 0 312 462 43 62–63–64–66–68
İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü : (Sınav İşlemleri) 0 312 462 43 34-35POLİS AMİRLERİ EĞİTİMİ MERKEZİ ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:


Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis amirlerini yetiştirmek üzere lisansüstü düzeyde eğitim veren parasız yatılı, üniformalı, beslenme, barınma ve sağlık giderlerinin devletçe karşılandığı mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan eğitim kurumlarıdır.

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
3) 2015 yılı içinde yapılan KPSS lisans P3 puan türünden (70,000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için en az (63,000) taban puanı almış olmak,
4) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak,
5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
6) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
7) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
8) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
9) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
10) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
11) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmış olmamak,
12) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
13) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
14) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
(2) PAEM’e başvuran adayların birinci fıkrada belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

 


Yorumlar

26 Eylül 2016 tarihinden itibaren 248 adet yorum yapılmış.

İremnur alyüz

22 Ocak 2019

Ben açıktan lise okuyorum kredim 166 başvuru yapabilir miyim yoksa lisenin bitmesini mi beklemem gerekiyor?

22 Ocak 2019

liseyi bitirmeniz gerekiyor


Ezel

18 Ocak 2019

Ben şu an mimarın ama polis olmak istiyorum ne yapmalıyım sizce

21 Ocak 2019

Güncel polis alımlarını takip etmeniz lazım ayrıca yaş sınırı var bunları detaylı şekilde blogumuzda var teşekkürler


ŞAMİL ÇETİN

06 Ocak 2019

S.A 12.01.2001 doğumluyum meslek lisesi 2. sınıftayım polis amiri olmak istiyorum nasıl olabilirim.Liseden mezun olduktan sonra ne yapmalıyım tam olarak veya şimdiden polis lisesine felan geçiş yapabilirmiyim? (Boyum 1,69 1,73 civarı, kilom 70)


hayriye aztekin

19 Aralık 2018

ben açıktan lise okuyorum kredim 152 acaba polislik için başvuru yapabilir miyim ?


ayça çiçeçek

16 Aralık 2018

lise 1 de öğrenci alımı yapılıyormu


zeki t

07 Aralık 2018

Bende göz kayması var engel olur mu


aleyna çevik

03 Aralık 2018

merhaba benim boyum istenilenin altında ama vücut kitle endeksimi ölçünce uygun çıkıyor bu yeterlimidir


E. A

30 Kasım 2018

Merhaba, ben kapalıyım ve sol bacağımda yanık izi var bu engel olurmu?


Songül doğru

24 Kasım 2018

Yunus polisinde üniversite sınavına girmek zorunlumu


Ahmet dogan

24 Kasım 2018

Merhaba ben yurt disinda yasiyorum ve türkiyede polis olmak istiyorum yurt disinda orta okulu ve meslek okulunu bitirdim türk vatandasiyim ve benim türkiyede polis olmam icin ne yapmam lazim ?


Aslı YILMAZ

23 Kasım 2018

BEN AÖL OKUYORUM ORADAN OKUYABİLİRMİYİM


zeynep

21 Kasım 2018

açık lisede okuyorum polis olmama engel bi durummu


damlasu ars

20 Kasım 2018

nefes almakta zorlanıyorum ama polis olmayı her şeyden çok istiyorum bu benim için bir engel mi?


Sibel Çelik

20 Kasım 2018

Merhaba 2016 ygs lys puaniyla polislige basvuru yapilirmi


selın koc

14 Kasım 2018

polıs olmak ıcın ünüforma şartmı


Ayşenur

07 Kasım 2018

Ben bayan polisim evleneceğim kişi afganistanlı sıkıntı olur mu?

26 Kasım 2018

Bu konuda kurum personel şubeden bilgi alabilirisiniz.


Ramazan Akbulut

06 Kasım 2018

Merhabalar Ben 18 yaşındayım 1.74 boyunda 70 kilodayım ve bende Astım Hastalığı var kimi diyor ki astım polis olamaz, biri diyor ki astım polis olabilir. ama bende astımı tetikleyen hiç bir şey yok küçük yaştayken futbola giderken etkilenmiyorum.


barış Bozkurt

02 Kasım 2018

Kardeşim ben polis olmak istiyorum lise 3 öğrencisiyim lisenin bitmesi şartmı yada lise 4 başvuru yapabilirmiyim kafam çok karıştı


Süleyman Çelik

31 Ekim 2018

Amcam cezaevinden çıktı engel olur mu? Bir de hangi ilde neye göre okuyosun? istediğin yerde okuyabiliyo musun?


Ayse koylu

27 Ekim 2018

Ben su an açık öğretimde okuyorum son iki sinavim var başvuruyu şimdi yapabilirmiyim


Enes Kalender

20 Ekim 2018

Askerden muaf olan gözden sonra gözü çizdirip polis olabilirmi


ramazan şahin

14 Ekim 2018

Lise mezunuyum bende polislige basvuru yapa biliyormuyum simdi lise diplomasiyla


Alperen Uçar

13 Ekim 2018

Ben de lise son sınıf ogrencisiyim boyum 168 kilom 64 polis olabilir miyim bide JÖH veya PÖH olmam icin ne yapmam gerekiyor


ŞAKİR AYBAR

10 Ekim 2018

Orta okuldan sonra polis lisesi varmıdır?


sümeyye taş

09 Ekim 2018

been kapalıyım ve imamhatip mezunuyum pantolan yerine etekli pantolnon giye birmiyim


Uğur akkaya

09 Ekim 2018

Boyum 1.67 kg 80 kolumda ameliyat izi var Ben bolis olurmu yum


KÜBRA KESKİN

09 Ekim 2018

Ben 9 yaşındayken açık kalp ameliyati oldum şuan cok ıyyim hiç bir saglik sorunum yok sadace dikiş izim var oda vücudumda yani gözükmüyor bi sorun olurmu


Senem

08 Ekim 2018

Dövme gözükmeyen yerde mesela omuz gibi bi yerde olması engelmi


Emine Şahin

07 Ekim 2018

10 sınıfım polis olmak için neler yapmam gerekiyor


ahmet yaman

01 Ekim 2018

Lisede cocugun yuzune sicak su attim 3 gün uzaklastirma aldım mahkemede takipsizlik verdisıkıntı olurmu


Murat Fidan

01 Ekim 2018

Almanya’da doğdum ve büyüdüm, yaşım 26 ve Türk vatandaşıyım. Türkiye’ye dönmek ve polis olmak istiyorum. Ne gibi başvurular beni bekliyor? Cevaplarınız icin teşekkür ediyorum.


IYI

29 Eylül 2018

Merhaba ben polis olmak istiyorum Ama işitme cihaz kullanıyorum olur mu ??


Poncik

29 Eylül 2018

Benim vücudumda ufak tefek çizgiler var bu polis olmamı engellermi


oğuzhan alper

25 Eylül 2018

gözüm doğuştan şaşılık bulunmakta kayıklık bu polis olmama engelmidir %5-10 arası görmekte


Mehmet Eren

19 Eylül 2018

Vücütta ameliyat dikiş izi bulunması polisliğe engel midir ?


Ezgi doyran

18 Eylül 2018

Merhaba ben 22 yaşındayım aranılan tüm özellikler bende mevcut fakat kimya bölümü lise 3 terkim benim izlemem gereken Yol nedir ?


aydoğan cin

16 Eylül 2018

merhaba editor ben lise mezunuyum yks den 270 puan alınca direk polis akademisine başvuru yapabiliyormuyum..başvuru yaptıktan sonra mülakatlaramı çağırıyorlar soruma cevap verirseniz sevinirim editor teşekküreler..


Sait

09 Eylül 2018

Ben 24 yaşındayım akşam lisesine gidiyorum daha mezun olmam 3yil var polis olurmuyum


Adım mahmut soy ad polat

09 Eylül 2018

Benim boy 1.77.yas .22.kilo..67..urfaliyim polis olmak istiyorum yani bana yardimci olabilirmisiniz ben lise iki terk ettim okulu nerden başlim ki ben


Rojda celik

07 Eylül 2018

Kaşta pirsink olması polisliğe engelmidir


didem baran

03 Eylül 2018

BABAMA DOLANDIRICI DİYE İFTİRA ATTILAR.ŞUAN BABAM KAPALI CEZA EVİN DE . BU POİS OLMAMA ENGEL OLUR MU ?


Helen

01 Eylül 2018

Sayısal olmam polis olmamı engeller mi


Serhat Yavaş

26 Ağustos 2018

2 yılık üniversitesi bitirdim atamam olmadı peki polis olmak için tekrardan mı sınava girecem yoksa polislik mülakat larini gecsem yeterli olurmu polis olmak için


emre düzgören

07 Ağustos 2018

18 yaşımda oluyorum polislik sınavına girerken ama 18 yaşımı tam doldurmuş olmuyorum yani 19 yaşıma girmiş olmuyorum engel midir?


Hilal toybıyık

30 Temmuz 2018

Yüzümde az bi iz var sorun olur mu


Lara Çiçek

20 Temmuz 2018

Avrupada liseyi bitirdikten sonra Türkiyde polis olmak mümkün mü?


Emir güleç

20 Temmuz 2018

Merhaba bende jinekomasti var doktor dediki 2 yöntem var dedi birinde %90 gider dedi birinde hepsi gider bidahada olmaz dedi ama iz kalır dedi acaba sorun olurmu


Ceren Çırak

02 Temmuz 2018

Yüzümde çok küçük zor görülen bir tırnak izi var. Küçükken olmuş . Polis olmama manimi


Derya caban

27 Haziran 2018

Ben kalpten tedavi goruyorum polis olamazmiyim


MERT YAVUZ

22 Haziran 2018

BEN POLİS KARDEŞİYİM 150 PUANIN YETERLİ OLMA OLASILIĞI VARMI


Sezer dunmaz

08 Haziran 2018

Abecim sol kolumda ameliyat izi var bilegimde sadece 2 santim platin izi ve yüzümde hafif bir çizik var polis olmama engel mi ?


Farruh Matyakubow

21 Mayıs 2018

polis akademiyasyna girmek isteyorum ama ben turkmenistan watandashi nasil giribilerim


Ahmet Can Özdemie

19 Nisan 2018

Ahlak puanım 90 polis olmama engelmi?


Muhamned Vural

06 Nisan 2018

Ben polis olmak istiyorum


Yusuf Çelik

12 Mart 2018

Abi Aile den biri mesela babası hapise girmiş ve çıkmısa oğlu polis olmasına bi sakınca oluyor mu?


zeynep çelik

12 Mart 2018

Benim suan Lise bitti polis olmak için ne yapmalıyım Nereye basvurmaliyim Yaşım da 20


zeynep celik

12 Mart 2018

Benim boyum 1.60 olmuyor muu Cook seviyorum ve istiyorum askeriye veya polisiye olmayı boy sınırı olmasaydı keşke


Zehra Berberoğlu

12 Mart 2018

Merhaba Gözümde keratakonus adında bir hastalık var uzağı göremiyorum bu polis olmama engel mi, lens kullanmamız durumunda da engel olur mu bunun yanında burun ameliyatı olmak da polis olmaya engel midir Bilgi bekliyorum tşk


Sinan Öcal

12 Mart 2018

Admin karaciğer de bulunan 13.5 mm Yani 1.5 cm ilk hemojion çıktı ultrason da 4 5 doktora sordum ben sağlık açısından hiç bir sorun teşkil etmez dediler ve polislik de eleme sebebi yazdığını söyledim şaşırdılar


Ece Tekin

11 Mart 2018

Ben 17 yaşındayım gözlük kullaniyorum seneye gözüme lazer yapılacak ve gözlük kullanmiyacağım bu benim polis olmama engel olur mu?


Mesut barlık

11 Mart 2018

Merhaba; Oğlum lise 3 gidiyor seneye polis okuluna gidebilirmi? Veya bu aşamada ne yapmamız sizce uygun olur. Sağlık yönünde herhangi bir prolem yok boy kilo vb. verilen kriterlere uygundur.


Eren Yldz

10 Mart 2018

Endüstri meslek lisesinde okuyorum mezun olduktan sonra başvurabilir miyim? başvurursam ve kazanırsam okuldan mezun olduktan sonra en yüksek mertebe olarak hangi rütbeyi kazanırım (memur,komiser,amir) gibi gibi


Fs

09 Mart 2018

Benim sol kol dirseğin küçükken kırıldı yanlış kaynama yaptı ama her hangi ağrı aci yok polislige basvursam sağlıkta elenir miyim


Melikşah

07 Mart 2018

Benimde bir sorum var ilk yıl sınavdan geçemezsek iletiki yılarda tekrar sınava girebiliyormuyuz


Mehmet doğru

07 Mart 2018

Ben 20 yaşındayım lise 2 terkim en büyük hayalim polis olmak boyum 1.70 kilom 73 sağlık sorunum yok polis olabilmem için ne yapmaliyim


sibel yılmaz

07 Mart 2018

AŞK değil HEDEF polis olmak Ne Mutlu TÜRKÜM Diyene


Savaş demirhan

06 Mart 2018

Merhabalar Ben önlisans mezunuyum. Önlisans mezunlari da lisans mezunlari gibi polis olma durumu var mi ?? Varsa şartlar nedir ? Ne yapmamiz gerekir. Lisans mezunlari gibi 6 ay egitim mi veirliyor yoksa daha fazla süre mi eğitim mi veriliyor?


Sinan Mert

06 Mart 2018

Omzumda kesici yaralar var ama yarım kol tişört giydiğimde görünmüyor. Bu bana bir engel mi ? İlginiz için çok teşekkür ederim


tugay pamuk

05 Mart 2018

YKS de TYT sınavı için başvuruda bulundum Sınav tarihini bekliyorum bundan başka başvuracağım bir yer var mı. Kaçırdığım bir şey olmaması için yazıyorum. TŞK.


onur efe akar

05 Mart 2018

Astım olanlar ama azalmış olanlar polis olabilirmi


Gulbahar

04 Mart 2018

Benim amcam ve amcamın çocukları falan siyasetten içeri girip çıktılar bu polis olmama engel mi ? Polis olmayı çok ama cokkk istiyorummmm...


Tayyip zeytinli

03 Mart 2018

Yks de sadece temek yeterlilik bolumune girmemiz yeterlimi polislik icin


masal yıldız

02 Mart 2018

ben 15 yaşındayım lise 9 gidiyorum 10 sınıfı polis lisesinde okusam olurmu .........................


leyla

02 Mart 2018

spor yapıyorum ve baya kalıplı duruyorum bu polislik için engel mi acaba


ali reyis

02 Mart 2018

Elimde güc kayıbı


meli sari

02 Mart 2018

Sol elide güc kayıbi var engelmi


veysel

01 Mart 2018

Sol elimde güc kayıbı var ileşse sorunmu


memelih

01 Mart 2018

Sol elimde güc kayıbı var sorunmu


merve gök

26 Şubat 2018

Benim Hayalim polis.olmak yani kucuklugumden beri hayalimdir ama 1.derceden yakin kisiler hapise girmis olanlar varsa bu polis olmaya engelmis ama.ben cok istiyorum vatanimi korumak istiyorum ve engel diye bu beni cok uzuyor yardimci olabilirmisiniz


AYNUR

25 Şubat 2018

Hayeller Polislik Hayatlar Tasarımcılık


Aynur Cengiz

25 Şubat 2018

Şey ben birşey sormak istiyorum ama ders notlarım düşük birde lise 1sınıfta başvuru yapabilrmiyi çünkü polis olmak çok istiyorum EN BÜYÜK HAYALİM ama gerçek olucak


Nurcan kazanci

25 Şubat 2018

Burnundan ameliyat olucam bu benim polis olmama engelmi


Nurcan kazanci

25 Şubat 2018

Burnundan ameliyat olacağım bu polis olmama engelmi


merve aydın

24 Şubat 2018

aılede sabıkalı olan var benım polıs olmama engelmıdır


melisa

22 Şubat 2018

Polis olmak icin tyt oturum 1 sinavina tek mi girecez


Eray zavar

20 Şubat 2018

Babamın amcasının oğlu teror suçundan müebbet hapis cezası almıştı 2000 senesinde bu benim polis olmama engel mi kağıt üzerinde engel değilse bile seçen kişilerin görüşleri etkilermi


eren

19 Şubat 2018

polis olmak için sayısal eşit ağırlık sözel bunlardan hangisi seçmem gerek


Ramazan Sipahi

19 Şubat 2018

Ben 16 yaşında 1.79 boyunda 74 kilo ağırlığındayim. Şuan benim lise 3 de olmam gerekiyordu fakat lise 1 de kalktıktan sonra bir daha okula gitmedim. Bu vatanı koruyup kollamak istiyorum, polis olmak için ne yapabilirim lütfen bana yardımcı olur musunuz?


Çiçek zorlu

18 Şubat 2018

Sol kolumda tam dirsegimde bir yanik izi var bu sorun olurmu


Tuğçe arslan

17 Şubat 2018

Gözlerin 1,75 2 miyop polis olurmu


Tuğba aslan

17 Şubat 2018

Gözlerim 1,75 ,2 miyop sizce girebilirmiyim


Eda şamlı

17 Şubat 2018

Ben 14 yaşında bir baynım . benim kaşımda bir iz var ve gözümün altında bir gamzeye benzer iz var . güçlüyüm spor yapıyorum. Şuan niğde ilinin en iyi hentbool oyuncusuyum. En büyük hayalim olan yunuz polis olabilir miyi ? Daha dorusu yunuz polis nasıl oln


Eda şamlı

17 Şubat 2018

Ben 14 yaşındayım ama benim kaşımda 3 santimlik iz var ve gözümün alt kısmında gamzeye bezer bir iz var yunus polis olabilir miyim?


Esat üçler

16 Şubat 2018

Ben çok geç kalmışım farkindayim ama gerçek ten polis olmak istiyorum sivil üniformalı farketmez boyum 1,70 kilom 70 hiçbir sağlık promlemim yok ama kendi isim vardı o yüzden başvuru yapamadım çok üzgünüm çok geç değilse hicbi şansım yokmu ama yasim 32


Gizem öz

15 Şubat 2018

Küçükken merdivenlerde düşmem nedeniyle çenemde dikiş var ve belli oluyor sizce engel mi


Serpil

15 Şubat 2018

11 sınıf ögrencisiyim meslek lisesinde okuyorum sınavlara girmek istiyorum ne yapmalıyım


Serpil çulcuoglu

15 Şubat 2018

Ben 11 . Sınıf meslek lisesi okuyorum sınavlara girmek istiyorum ne zaman girebilirim herhangi bi saglık sorunum yok boyum kilom kurtarıyor


Mete GÜREL

14 Şubat 2018

Lise mezunu olmak engelmi

26 Kasım 2018

Hayır değil, Polis olabilmenin ilk şartlarından birini sağlamış durumdasınız. En az Lise mezunu olmak yetmektedir.


Mutluhan Kemal Kavak

13 Şubat 2018

Benim babam polis ben 17 yasindayim boyum endeksim kilom uyuyor fakat dis yapim biraz bozuk sıkıntı olur mu?


nursena s.

13 Şubat 2018

kapalılar çevik kuvvet falan olabilir mi


merve ece kartal

11 Şubat 2018

sağ elimde orta parmak eklem kemiğimin üstünde küçük bir yara izi var acaba engel mi?


Eda

09 Şubat 2018

12.07.2000 dogumluyum polis yuksek okuluna girebilirmiyim


umut atik

06 Şubat 2018

suan 13 yaşındayım ortaokul 8 sınıf gidiyorum hangi liseyi okusam daha iyi olur polis akademesi duydum polis olmak için yoksa o liseyemi gitmek gerekiyor napcamı bilmiyorum yardım edin


fatma yuksel

06 Şubat 2018

Astım hastalığı var ve konumda yanık iz var polis olmamı engele imi


sara polat

05 Şubat 2018

Saclarimin kızıl.olması polis.olmaya engel.mi acaba?

26 Kasım 2018

Hayır değil. Bayanlarda saç rengi gözetilmemektedir.


Fırat songan

03 Şubat 2018

Mrb ben 2yıllık elektrik mezunuyum 24e girdim ocak 2018te polis olmam için YSK sınavdan kaç puan almam lazım ??


havvanur tuna

31 Ocak 2018

şey elimde bazı küçük izler var sorun olurmu


Mustafa çeker

30 Ocak 2018

Ben 15yaşındayım imamatipde okuyorum sag ayagımda cay yanı var ve sol kaşımda iz yara izi var ama aşırı dercede büyükde deyil lise puanı filan etgiliyomu zorunlu puan filan varmı polislikle ilgili bişey bilmiyorum boyum 1.72 flan herhangi bi hastalım yok


Melike Güler

29 Ocak 2018

Kulaklarımı deldirdim sağda iki tane solda 3 tane var polis olmak için mülakatta Bir sorun olur mu

21 Ocak 2019

Eğer gözle görülür şekildeyse sorun olabilir yinede kurulun bileceği bir konu teşekkürler


Elif Naz

29 Ocak 2018

Ben açık lise son sınıftayım 20 yaşımdayım 1,70 boyundayım kilom 50 ben çevik kuvvet olmak istıyorum ama ne yapmam gerektiğini hiç bilmiyorum bu Bilgileride bilir kişiden almak istıyorum lütfen yardımcı olur musunuz

22 Ocak 2019

Emniyet teşkilatında Polis olmak için aranan fiziksel şartlar; bayanlarda1.65, erkek polis adaylarında ise 1.67 kısa olmamak, vücudunda organ eksiği olmayacak ve 5 metreden bakıldığında iz ve dövme gözükmeyecek. Adaylarda renk körlüğü, omuzlarda problem, göğüs kafesinde eğrilik ve düz taban gibi sağlıksal problemlerde aranan şartlardan. Bunlar dışında polislik sınavlarını takip etmeniz gerekmektedir ayrıca tüm ek bilgiler polis olmak istiyorum bloğumuzda mevcuttur.


MERVE ÇELIK

26 Ocak 2018

Mrb ben polis olmayi cok istiyorum ama kapaliyim polis olabilirmiyim birde yuzumde izler var kucuk kucuk cizikler


Mustafa Köse

26 Ocak 2018

Rıza baba sana geliyorum :d


Sinan yıldız

25 Ocak 2018

Selam Kızım polis olmak istiyor.Üst soyun geçmişindeki sabıkalar engel teşkil eder mi?


Abdullah şen

25 Ocak 2018

Sol kolumda omuz hizasında birkaç faça izi var ama görünmüyor polis olmama engel mı


Sumeye sum

25 Ocak 2018

Viyanda yasıyorum ve özel harekat polisi olmak istiyorum ve viyanada sadece normal okul okudum 8 sene, 18 yasindayim ama boyum 1.58 yardımcı olurmusunuz


Özlem tekin

23 Ocak 2018

Lise mezunuyum ysk yada lys sınavlarına girmemiz sart mi? Yada kpss direk diplomayla girsek olmazmi


Hakkı önmen

23 Ocak 2018

Imam hatip açık ögretim mezunları polislik sınavına girebilirmi?


dudu yilmaz

22 Ocak 2018

polislik ne zaman başvurabiliyoruz


cemal aydın

22 Ocak 2018

abım ceza evıne gırdı polıs olmama engellermı acaba dedıgınız butun sarlara uynunum

22 Ocak 2019

Ceza Durumu Araştırma sonrası sadece abinizle ilgili bir durumsa sizi etkilemez


Berilaktas

21 Ocak 2018

Benim babam 6 sene icerde yatti polis meslek yuksek okuluna giremezmiyim acaba engel mi bu durum


serap

21 Ocak 2018

polis olmak icin ygs ye girmek zorunlumu


furkan

18 Ocak 2018

merhaba küçükken parmağım kapının arasında kaldı tetik parmağım ama şimdi parmağımm normal olması gereken boyda tırnağımda çıkıyor ama biraz değişik görünüyor parmağım kullanmada hiç sıkıntı yok ağrı filan yok sorun olurmu polislik için

22 Ocak 2019

Fizik genel muayenede bu konuya ancak cevaba kavuşabilir bizim yorumlamamız olmaz


Zeynel Agırbaş

17 Ocak 2018

Sağ el işaret parmağım üstten bir eklemi eksik bu polis olmamda engel midir

22 Ocak 2019

silah kullanacağınız el ise ve zaten fizik muayene sonrası bu durum ortaya çıkar olumsuz çıkma oranı yüksek


Canan

15 Ocak 2018

25 yaşındayım açık lise okuyorum sanırım polis olmam imkansız ?


Canan

15 Ocak 2018

25 yaşımdayım ve dışardan okuyorum liseyi sanırım olma şansım yok ?


Serhat aşkan

15 Ocak 2018

Boyumda kilom da uygun imam hatip öğrencisiyim tek hedefim polis olmak ama abim cezaevinde polis olmama engelmidir


burak

11 Ocak 2018

r harfini söyleyemiyorum polis olmama engel bi durum gibi gözüküyor bunu nasıl düzelte bilirim


Metin Uçar

11 Ocak 2018

Benim omzum ve boynum arasında yanık izi var ama görünecek yerde değil polislik için sorun olur mu?


Tuğçe Sarıhan

11 Ocak 2018

Hocam bende polis olmak istiyorum üniversite 1. Sınıf öğrencisiyim. Gözlerimin ikisi de miyop sağ göz 4 sol göz 4 numara lazer ile çizdirsem sorun olur mu? Ayrıca beş sene evvel apandisit ameliyatı oldum bayanlarda bir sıkıntı yaratır mı?


Pelin

10 Ocak 2018

16 yaşındayım 1.63 boy 51 kiloyum Besyoya gidiyorum olurmu polislik


Hayati yeşiltepe

27 Aralık 2017

Benim boyum 172cm kilam 56 yüzümde hafiften çilik var bu benim polis olmamı engeliyomu

22 Ocak 2019

18 yaşını tamamlamış ve 26 yaşından gün almamış olmak e) Bayanlar için 1.62 cm., erkekler için 1.67 cm’den kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kilogramdan eksik veya fazla fark olmamak, beden kitle endeksinin 18 (dahil) ile (27) arasında olması, f) Sağlık yönünden, Sağlık Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde aranılan sağlık şartlarına uygun olmak,


Ahmet

21 Aralık 2017

Abi bendé biraz renk körlüğü var sorun olurmu


Ahmet öndoğan

21 Aralık 2017

Abi bende az da olsa rene könlüğü var sorun olurmu

22 Ocak 2019

evet renk körlüğü elenme sebeplerindedir.


Furkan zorlu

16 Aralık 2017

Suan lise 2.siniftayim polislik icin ilerde ne yapmaliyim ... Tessekkurler

22 Ocak 2019

Liseyi bitirip polislik sınavlarına girmeniz gerekmektedir.


Büşra karaduman

13 Aralık 2017

Site çook güzel

22 Ocak 2019

Teşekkürler:))


gizem

10 Aralık 2017

hangi okullardan sivil olunabirir


gizem çalkınlı

10 Aralık 2017

hangi lise okumamız gerekiyor


Ahmet Erdi

10 Aralık 2017

Hangi kargodan geliyo


Faysal abul

09 Aralık 2017

Abi sol elimde bir parmağın yarısı kadar bi yara var ama çok yıl öncesen var nasıl olduğunu bilmiyorum bu polis olmama engel mi ?


mustafa oksuz

28 Kasım 2017

kafaya koydum bunları yapıp polis olcam


Umut

28 Kasım 2017

Kamburlugu olanlar polis olabilirmiş


Ahmet Yılmaz

27 Kasım 2017

Merhaba ben Ahmet, yasım 24, boyum 1.75 kilom 82 lakin sol gözümde %80 görme kaybı var. Atışlarım düzgün genelde 12 den vuruyorum. Görme kaybım polisliğime engel olur mu?


Zeynep

26 Kasım 2017

Jilet izi engel olur mu polis olmaya


Büşra

24 Kasım 2017

Meraba benim boyum 1.67m kilom 50 ve sol gözüm 4.75 sağ gözüm 5.5 miyop Gözüm polis olmama engel mi?


Şahin

23 Kasım 2017

Lise son sinifim hedefin polis olmak ama 4 yıllık üniversiteyi bitirip basvurma imkanı var mı Ve bide sağ ve sol elimde küçük yaşlarda ufak yara oldu ve iz var polis olmana engel mi acaba


rabia okur

22 Kasım 2017

Myo 2.sinif ogrencisiyim. 18 yaşındayım. Martta 19olucam ve eylül de mezun olucam. Polis olabilmek için ne yapmam lazım?


Nuri Doğan

21 Kasım 2017

30 yaş lise mezunu polis olabilir mi?


gizem ozdoğan

19 Kasım 2017

Diş eğriliği engel midir?


Ibrahim tekin

19 Kasım 2017

Kolumda cok belli olmasada yanık izi var bu polis olmama engelmidir bide amcam gazi onun hakkindan yararlanip direk polis olabilirmiyim


Yusuf Yusuf

19 Kasım 2017

Jandarmadan disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler başvurabilir mi ?


Talha koyuncu

18 Kasım 2017

Mrb polis olmak istiyorum.Ancak bir ara sporla ugrastigim için omuz kısımlarım da deri yırtılmaları meydana geldi. Bu durum polis olamama engel mi ? Görüşleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum.


İlhan aşkan

18 Kasım 2017

Pomem için kardeşinizin sabıkalı olması sıkıntı oluyor mu yoksa sadece kişinin sabıkası mı önem


Ferhat bingöl

18 Kasım 2017

Suan lise son sinifindayim hayalim polis olmak boy 1.74 kilo 63 sizce olurmuyum olmak icin nereye basvurabilirim


Muhammet E

16 Kasım 2017

Polis liseleri yokmu?


esma

16 Kasım 2017

bacağımda ameliyat izi var polis olmama engel mi acaba


Sezer

15 Kasım 2017

Lise 4 öğrencisiyim polis olmak istiyorum tek hedefim polis olmak boyum 1.82 17 yaşındayım 5 6 yaşlarında düştüm çenemde 3 4 dikis var ama 10 sene önce oldu sorun olurmu


Halil şavlı

14 Kasım 2017

Merhaba ben çok az farkedilmeyecek şekilde kekeliyorum polis olmama engelmi birde polisliğin taban puanı kaç yks sınavında


büşra türk

10 Kasım 2017

Mrb benim abim cezaevinde yatti sorusturmasi hayla devam ediyor bana engel olurmi


Can Kaya

15 Ağustos 2017

Dövmemin olması polis olmama engel mi yukarıdaki yazıda konu hakkında bi bölğm göremedim

16 Ağustos 2017

Tanınmayı kolaylaştırıcı unsurlar Polis olmaya engeldir. İlgili madde gereğince dövme bu kapsama girmektedir.


Dila Dila

10 Ağustos 2017

Ben onlisans mezunuyum basvuru yapabilir miyim ?

16 Ağustos 2017

Başvurabilirsiniz.


Ömer reis

04 Ağustos 2017

Abi , iki abim polis bende bu 140 puan alsam olabilirmiyim beni de kapsarmı o ozellik


Esra

28 Temmuz 2017

Benim babam emekli polis 150 puan ile geçiş yapabiliyormuyum acaba

16 Ağustos 2017

Sizin için bir farklılık bulunmamaktadır.


kader karataş

28 Temmuz 2017

Ayagima küçükken çay dökülde ve su an ayagim buruş buruş bu polis olmam icin bi engel mi


Fuat beylem

25 Temmuz 2017

150 puan sarti sadece sehit eşi ve çocuğu icin mi gecerli amca oglu geçerli mi

16 Ağustos 2017

Sizin için geçerli değildir.


Ali yilmaz

18 Temmuz 2017

boyum 1.77 Kilom 62 Endeksim 19.8 Yasim 17 Vucudumda yara bere izi yok sadece sacim turuncu

16 Ağustos 2017

Saçınızın turuncu olması polis olmanıza engel değil gibi gözükse de kurul tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir Emniyet teşkilatında Polis olmak için aranan fiziksel şartlar; bayanlarda1.65, erkek polis adaylarında ise 1.67 kısa olmamak, vücudunda organ eksiği olmayacak ve 5 metreden bakıldığında iz ve dövme gözükmeyecek. Adaylarda renk körlüğü, omuzlarda problem, göğüs kafesinde eğrilik ve düz taban gibi sağlıksal problemlerde aranan şartlardan.


Deniz şahin

17 Temmuz 2017

Cevabınizi dört gözle bekliyorum bide polislikten pantolon şart mı

16 Ağustos 2017

Farklı üniforma ya da sivil kıyafetle görev yapan bir çok birim bulunmaktadır. Bu bağlamda zorunlu değildir.


Deniz şahin

17 Temmuz 2017

Lys ile basvurabiliyor muyuz polisliğe 264 aldım


Gül

04 Temmuz 2017

Dişlerle ilgili polislikte herhangi bir şey var mı


Şule kaya

28 Haziran 2017

Akrabamdan biri ceza evine girip çıktı o benim polis olmam için engel mi?


sedef balçık

13 Haziran 2017

Bence mükemmel bir şey bizlerle bu kadar çok ilgilenmeleri çok güzel.


Hüseyin Sayan

10 Haziran 2017

BABAM CEZAEVİNE Girip çıktı bu benim polis olmam için olumsuzluk doğrurmu

16 Ağustos 2017

Amcanızda babanızda sabıkalı olsada polis olabilirsiniz. 17 Mayıs 2008 gün ve 26879 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Yüksek Okulları Giriş Yönetmeliğinin 8. Maddesinin (h) bendine göre adayın kendisinin işlediği suçlardan aynı maddenin (ğ) ve (h) bendlerine göre ise eşinin işlediği suçlardan dolayı anılan yönetmelikte adayı bağlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu nedenle babası sabıkalı olan bir kişi polis olabilir.


Ahmet yılmaz

20 Mayıs 2017

Benim sol kaşımda yarık var ama cocukken olmus bisi bu engel olurmu

16 Ağustos 2017

Tanınmayı kolaylaştıran biz iz değilse sorun olacağını düşünmüyoruz.


zeynep yaz

10 Mayıs 2017

HEDEF#POLİSLİK#


Ali Necip Kayacı

03 Mayıs 2017

Imam hatip mezunu olmak engelmi

16 Ağustos 2017

Engel değildir.


ŞEHRİBAN ŞAHİN

20 Nisan 2017

Bu meslek gurur verci


seyhan emine

14 Nisan 2017

eşarplı polis olunabilir mi?

16 Ağustos 2017

Merhaba; Kapalı olmanız polis olmanıza engel değildir.
2016 yılında ilgili mevzuatta değişiklik yapılmıştır.

Başörtülü Polislik Ve Kıyafet Yönetmeliği Düzenlemesi


zahra taser

30 Mart 2017

tek hedefim polis olmak


Sena celik

14 Aralık 2016

Kapalı olmam polis olmama engel mi?

19 Aralık 2016

Merhaba; Kapalı olmanız polis olmanıza engel değildir.
2016 yılında ilgili mevzuatta değişiklik yapılmıştır.

Başörtülü Polislik Ve Kıyafet Yönetmeliği Düzenlemesi


mustafa cin

30 Kasım 2016

Mrb ben 19 yaşına girdim lise son sınıf öğrencisiyim ve hayalim polis olmak 1.78 boyundayım 70 kiloyum fitnısta yapıyorum bu şartlarda polis olabilirmiyim ?


melis askor

30 Kasım 2016

Tek bir halalim polis olmak için her türlü şeyi deniycem


Su misali

18 Kasım 2016

Güzel bir site


Oğuzhan AKOT

17 Kasım 2016

Benim vücudum da herhangi bir problem yok, sağlık sorunum yok eski bal ligi futbolcuyum yaşım 18 boyum 1,77 kilom 72 tek sıkıntım sol kolumda dövmem var çok büyük değil yarım karış kadar. Bu sıkıntı yaratır mı? İlginiz için şimdiden teşekkürler..

01 Aralık 2016

Sağlık şartları yönetmeliği okumanızı tavsiye ederiz.
Sağlık ile ilgili koşullar başlığı altında
Vücudun görünür yerlerinde tanımayı kolaylaştıran, görünümü bozan ve kısmen de olsa fonksiyonlara mani yara, yanık, cerrahi müdahale bulunmak. ifadesi bulunmaktadır. Bu tip durumlarda Nihayi kararı sağlık heyeti komisyonu verecektir.


cemre toksoy

08 Kasım 2016

Gercekten cok guzel bir site


yunus keptig

29 Ekim 2016

tek bir hedefim var oda polis olmak


hulya torsun

22 Ekim 2016

Abi ben hakkari Yüksekova lim benim ailemde sabıka li varsa polis olamiyormuyiz, Boyum 1.60 kilom 43 ama yeni lise 1 ogrencisim benim ne yapmam lazim ya kimse yardımcı olmuyor yaa

22 Ekim 2016

Bayanlarda minimum boy şartı 1.62cm olması şartı aranmaktadır.


Muhammet Faik Kurtaran

21 Ekim 2016

İmam Hatip öğrencisiyim astım bronşit var ama koşmamda sıkışma tıkanma gibi sorunlar yok koşabiliyorum doğuştan gelme astım var.Yüzümde hafif bir yank var küçükken olmuş.Abimde polis benimde polis olmamda bir sakınca var mı ?

22 Ekim 2016

Sağlık şartları yönetmeliği Solunum Sistemi Hastalıkları Bölümünü okumanızı tavsiye ederiz.

3) (Değişik:RG-14/12/2012-28497) Solunum fonksiyon bozukluğu yapmış bronşektaziler ve obstrüktif tip akciğer hastalıkları ve solunum fonksiyon bozukluğu yapmış veya yapmamış obstruktif sleep apne sendromu. (kronik bronşit, amfizem, bronşial astma)


şafak akşit

21 Ekim 2016

askerlik sırasında sol böbreğimin olmadığını öğrendim askerden muafım polis olabilme imkanı varmıdır

22 Ekim 2016

Sağlık şartları yönetmeliği okumanızı tavsiye ederiz.

V- ÜROGENİTAL SİSTEM VE KADIN HASTALIKLARI başlığı altında

6) Bir böbreğin çıkarılması ya da fonksiyon bakımından yok hükmünde olması. ifadesi bulunmaktadır.


melis dirgi

21 Ekim 2016

benim ayağımd 20 dikşim var polis olabilirmiyim

22 Ekim 2016

Sağlık şartları yönetmeliği okumanızı tavsiye ederiz.

Sağlık ile ilgili koşullar başlığı altında

Vücudun görünür yerlerinde tanımayı kolaylaştıran, görünümü bozan ve kısmen de olsa fonksiyonlara mani yara, yanık, cerrahi müdahale bulunmak.

ifadesi bulunmaktadır. Bu tip durumlarda Nihayi kararı sağlık heyeti komisyonu verecektir.


kader güler

21 Ekim 2016

Ben lise son ogrencisiyim.boyum 1.65 kilom 50 herhangi bi sağlık problemim yok. yada herhangi bi suçumyok.bu şartlar altında sınavdan 270 alıp polis olabilir miyim


Fatma betus

21 Ekim 2016

Bn iki yllk sosyal hizmet mezunuym 2 yllk blgsyr da iki dersm kldi 1.dinem mezun olyrm basvuru yapablrmym


Mabelle

20 Ekim 2016

Merhaba ben Anadolu lisesi dil bölümü ogrencisiyim kolumda yara izi var bir forum sayfasında okumuştum eğer geçerli bir sebep varsa kabul ediliyormuş bende ki de öyle birşey acaba bi sıkıntı olur mu (gaspa uğradım kolumda bıçak izi var)

20 Ekim 2016

Sağlık ile ilgili koşullar başlığı altında

Vücudun görünür yerlerinde tanımayı kolaylaştıran, görünümü bozan ve kısmen de olsa fonksiyonlara mani yara, yanık, cerrahi müdahale bulunmak.

ifadesi bulunmaktadır. Bu tip durumlarda Nihayi kararı sağlık heyeti komisyonu verecektir.


şafak akşit

19 Ekim 2016

doğuştan sol böbreğim yok askerlikte sarılığa yakalanmıstım dolayısıyla iç rötgen çekilmşti ozamanolmadığını öğrenmiştik ve dolayısıyla askerlikten muaf olmuştum askerlik sıkıntım yok ama durum böyle öğrenciliğe kabul edilmemde bir mahsur varmıdır

Editor Polis

20 Ekim 2016

Dahili Hastalıklar başlığı altında

54) Hepatit B, C ve D virüsü ile diğer kronikleşme özelliğindeki primer ve sekonder hepatotrop virüslerin neden olduğu klinik, biyokimyasal ve serolojik olarak kanıtlanmış, histopatolojik olarak düşük aktivite gösteren kronik hepatitler.

ifadesi bulunmaktadır. Netice olarak sağlık raporunu verecek hekimin tetkik ve analizleri sonucu belirleyecektir.


Senem cengiz

19 Ekim 2016

Henüz lise 3 ogrencisiyim boyum 1.75 kilom 61 polis olmak istiyorum endüstri meslek lisesi öğrencisiyim polis olmama mani olan bişey var mi

19 Ekim 2016

Herhangi bir sorun gözükmüyor.
Boy (M) X Boy(M) = Boy Çarpımı
Kilo (Kg) / Boy Çarpımı = Vücut Kitle İndeksiniz. Giriş koşullarında "beden kitle endeksinin 18 (dahil) ile (27) arasında olması" ifadesi bulunmaktadır. Sizin vücut kitle indexiniz 19.9 kg / metrekare


Yunus Emre öksüz

18 Ekim 2016

Ben 18yaşındayım lise sonsınftayımm diploma puanı ekleniyor mu . Bide mülakat da kaç metreyi kaç dk bitirmemiz gerekiyor

19 Ekim 2016

Ham puan esas alınmaktadır. Fiziki yeterlilik şartları başvurulan eğitim programına göre farklılık göstermektedir.


Batuhan Okur

18 Ekim 2016

Abi şimdi Benim babamda polis 150 ile direk alınabiliyomuyum

19 Ekim 2016

Polis çocukların da farklı bir uygulama bulunmamaktadır. (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6) alanlarının herhangi birinden en az 270 puan alınması şartı aranmaktadır.

Emniyet Teşkilatı personeli şehit ya da vazife malülü olanların eş ve çocuklarından söz konusu puan türü şartı 150 olarak aranma şartı mevcuttur.


Merve Aktaş

18 Ekim 2016

Ben 10.sınıf öğrencisiyim polis olmak için sayısal, sözel ve eşit ağırlıktan hangisini seçiyoruz?

19 Ekim 2016

(YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6) alanlarının herhangi birinden en az 270 puan alınması şartı aranmaktadır.


şafak akşit

18 Ekim 2016

polis sınavlarına girmek isyiyorum fakat doğuştan sol böbreğim yok hiç bir sıkıntımda yok sınavları ve mülakatları geçmem halinde öğrenciliğe kabul edileblirmiyim

19 Ekim 2016

Emniyet Teskilati Saglik Sartlari Yonetmeligi
I- DAHİLİ VE HARİCİ HASTALIKLAR bölümünde

Hematoloji, kardiyoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, immunoloji, romatoloji ve enfeksiyon hastalıkları yönlerinden, mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, progresyon göstermeyen (ilerleme) ve tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan, herhangi bir operasyon geçirmemiş olgular öğrenciliğe kabul edilir.
ifadesi bulunmaktadır.


Fırat özdemir

18 Ekim 2016

05.08.1992 dogumluyum polis olmak istiyorum yardımcı olur musunuz ? Yaştan kaybeder miyim veya girebilir miyim ögrenmek istiyorum. Teşekkürler simdiden.

18 Ekim 2016

Girmek istediğiniz okul lise eğitimi sonrası PMYO (Polis Meslek Yüksek Okulu) ise;
2016 yılı mayıs başvuruları için 31 Aralık 1991 - 01 Ekim 1998 tarihleri arasında doğmuş olmak şartı başvuru kılavuzunda bulunmakta idi.
2017 yılı içinse aynı kural geçerli olacağını varsayarak 31 Aralık 1992 - 01 Ekim 1999 arası doğmuş olma şartı aranacaktır. Genel olarak 18 yaşını tamamlamış ve 26 yaşından gün almamış olma şartı aranmaktadır.

Girmek istediğiniz okul lisans eğitimi sonrası POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) ise;
Başvuru kılavuzunda "31 Aralık tarihi itibarıyla otuz (30) yaşından gün almayan erkek ve kadın adaylar şartı" bulunmaktadır.

Fırat Özdemir

18 Ekim 2016

Verdiğiniz bilgi için minnettarım size. bir de son sorum olacak 2017 pmyo istiyorum ben ygs puanlarıyla mı başvuru yapacağım yoksa akademiye giderek her hangi bir şekilde mi

18 Ekim 2016

Rica ederiz.

ÖSYM tarafından yapılan YGS puan türlerinden herhangi birinden 270 puan, Emniyet Teşkilatı personeli şehit ya da vazife malülü olanların eş ve çocuklarından söz konusu puan türü şartı 150 olarak aranır

Başvuru ilan edildikten sonra pa.edu.tr üzerinden ön başvuru yapmanız gerekmektedir.


Oğuzhan Öztürk

17 Ekim 2016

Merhabalar ben üniversite son sınıf öğrencisiyim . Üniversiteden polis akademisine geçme gibi bir şans var mı acaba ?

18 Ekim 2016

2016 yılı için FYO (Fakülde Yüksek Okulları) alımları Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan devlet üniversitelerinin üçüncü sınıflarından 84’ü bayan, 423’ü erkek toplam 607 öğrenci alındı. Aynı zamanda okullarında okumaya devam eden öğrenciler 19 ay süren FYO eğitiminin ardından Komiser Yardımcısı rütbesi ile mezun oldular. FYO alım şartları yıllara göre farklılık gösterebilmektedir. Yapılacak alımları Polis Akademisi (www.pa.edu.tr) Resmi Sayfasından yada blogumuzdan takip edebilirsiniz.


Özkan Arar

17 Ekim 2016

Hocam Şimdi Ben 11.Sınıf Okuyorum seneye Polis Kolejine Gitmek istiyorum 12.Sınıf Bittikten Sonra Tabi bunun için Hangi sınavlara girmem gerek, bide göz derecesi kaç olması gerekiyor en fazla geçerli olarak.

18 Ekim 2016

Lise eğitimin ardından Polis Memuru olabilmek için PMYO Polis Meslek Yüksek Okullları giriş sınavlarına katılabilirsiniz, yada Polis amiri olmak için Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakultesi Sınavlarına girebilirsiniz.

Göz hastalığı durumuyla ilgili olarak
Emniyet Teskilati Saglik Sartlari Yonetmeligi
Göz hastalıkları başlığı altında 7. maddede (Değişik:RG-26/09/2007-26655) PMYO Polis Meslek Yüksek Okulu ve Güvenlik Bilimleri Fakultesi ile ilgili kısmı inceleyebilirsiniz.


Kursad Otuken

17 Ekim 2016

Yunus polisi olmak icin ayrica bir sart bulunuyor mu?

17 Ekim 2016

Yunus Polisi olmak için Polis Okullarına girişte ekstra bir şart aranmamaktadır. Mezun olduktan sonra Asayiş Şube Müd. lerine Yunus Polisi olmak için başvuru yapabilir yada mezuniyet sonrası intibak eğitimleri süresi içinde yapılan seçmelere katılabilirsiniz.


sümeyye b

17 Ekim 2016

ben imam hatip lisesinde son sınıf öğrencisiyim. imam hatip lise mezunları polis olabiliyor mu? olabiliyorsa da şu an lise sondayken polislik okuluna geçiş yapabilir miyim?

17 Ekim 2016

Imam Hatip Lisesi mezunları Polis olabilmektedir. Okulunuzdan mezun olduktan sonra PMYO Polis Meslek Yüksek Okulları sınavlarına başvurabilirsiniz.


Cemile Terzi

15 Ekim 2016

17 yaşında. Oglum var tıp1 diyabet polis olmak istiyor seker polis olmasına manimidir

16 Ekim 2016

Emniyet Teskilati Saglik Sartlari Yonetmeligi
I- DAHİLİ VE HARİCİ HASTALIKLAR bölümünde

Hematoloji, kardiyoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, immunoloji, romatoloji ve enfeksiyon hastalıkları yönlerinden, mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, progresyon göstermeyen (ilerleme) ve tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan, herhangi bir operasyon geçirmemiş olgular öğrenciliğe kabul edilir.
ifadesi bulunmaktadır.