Polis Olma Şartları

1000883 kez görüntülendi.

PMYO Polis Meslek Yüksek Okullarına Giriş Koşulları


Adaylarda Aranılacak Nitelikler


Polis Meslek Yüksek okullarına (PMYO) girmek isteyen adaylarda;

a) Lise ve dengi okullardan mezunu olması ya da lise 4.sınıfta okuyor olması
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında puan türlerinin en az birinden üniversitelerin yüksek okullarına girmek için yeterli asgari taban puanı almış olmak,

d) 18 yaşını tamamlamış ve 26 yaşından gün almamış olmak

e) Bayanlar için 1.62 cm., erkekler için 1.67 cm’den kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kilogramdan eksik veya fazla fark olmamak, beden kitle endeksinin 18 (dahil) ile (27) arasında olması,

f) Sağlık yönünden, Sağlık Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde aranılan sağlık şartlarına uygun olmak,

g) Turistik işletme belgesi olan yerler hariç olmak üzere, daha çok suçluların barındığı veya suç işlemeye müsait yerlerde çalışmamak, genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir iştigali bulunmamak; genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video bant, teyp kasete, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan benzeri muzır neşriyat ve benzeri işler üzerinde çalışmaktan haklarında herhangi bir adli veya idari takibat devam ediyor olmamak veya hüküm giymemiş olmak,

h) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,

i) Müracaat tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek,

j) Alkol, uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile kumar alışkanlığı bulunmamak,

k) Eşi hakkında; affa uğramış olsa bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı hakkında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,

l) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, şartları aranır.

m) ÖSYM tarafından yapılan YGS puan türlerinden herhangi birinden 270 puan alması, Emniyet Teşkilatı personeli şehit ya da vazife malülü olanların eş ve çocuklarından söz konusu puan türü şartı 150 olarak aranır

Başvuru Zamanı ve Şekli


Yüksek Okula giriş sınavına başvurular, her yıl Polis Akademisi Başkanlığı tarafından tespit ve ilan edilen tarihler arasında Polis Meslek Yüksek Okul Müdürlüklerine şahsen yapılır.
Eksik belge, posta yolu ile veya başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

Başvuru:


Başvuru esnasında adaylardan:

a) Form dilekçe,

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,

c) Diploma veya çıkış belgesi fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,

d) Yazılı sınav tarihinde askerlikle ilişiği bulunmadığına dair belge,

e) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5 inci ve 10 uncu maddelerinde belirtilen hususlara uygun son bir yıl içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf,

f) İkametgah belgesi,

g) ÖSS sonuç belgesi,

h) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

i) Kendisinin ve evli ise eşinin adli sicil belgeleri,

j) Evli ise evlenme cüzdanı fotokopisi veya noterden tasdikli örneği, istenir.

Fotokopisi verilen belgelerin aslı, müracaat sırasında müracaatı alan görevliye ibraz edildiğinde fotokopiler görevli tarafından "Aslı Görüldü" ibaresi ile birlikte sicil ve imza atılarak alınır.
Ayrıca, 2330 sayılı Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamında şehit veya görev malulü olan Emniyet Teşkilatı personelinin eş ve çocuklarından şehitlik veya malullük belgesi istenir.

Sınav giderlerini karşılamak üzere adaylardan, Akademi döner sermaye işletmesine her yıl Akademi tarafından tespit edilen miktarda ücret alınır.POMEM Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Koşulları:

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri Başvuru Şartları

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2017 veya 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2016 yılı
Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az (70,00) ve üzeri puan alanlar arasından 06/06/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları
taşımak kaydıyla lisans mezunu (7.200) erkek, (800) kadın, önlisans mezunu (1.800) erkek, (200) kadın olmak üzere toplam (10.000) öğrenci alımı yapılacaktır.
Adaylar, 01 Ekim (dahil)-14 Ekim (dahil) 2018 tarihleri arasında saat 18.00’e kadar a http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.
Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.
Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.
Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban
puan veya üzerinde puan almış olmak,
ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
m) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.


UYARI: EMNİYET TEŞKİLATI PERSONELİNDEN ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN, EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

Dönem POMEM Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;
•Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,
•Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,
•Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,
•Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,
•Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.

Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

UYARI: Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezine gelirken adayların; cep telefonu, ses, görüntü, kayıt cihazı veya değişik benzeri elektronik eşya bulundurmaları yasaktır.


Polis Akademisi Başkanlığı

Telefon : +90 (312) 462 86 49 - +90 (312) 499 70 02
Fax : +90 (312) 462 85 33
E-posta : polisakademisi@egm.gov.tr
Web : www.pa.edu.tr
Adres : Polis Akademisi Başkanlığı Eymir Mah. 49. Sokak PK:06834 Gölbaşı / ANKARA


Başvuru esnasında istenen belgeler


a) Başvuru dilekçesi,
b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,
c) Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi,
ç) Erkek adaylardan askerlik durum beyanı,
d) Evli ise evli olduğuna dair beyan,
e) KPSS Sonuç Belgesinin aslı ve fotokopisi,
f) 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun olarak son bir yıl içinde çekilmiş on adet vesikalık fotoğraf,
(2) Birinci fıkrada istenen belgelerin fotokopileri, başvuru sırasında görevli tarafından asılları ile karşılaştırılarak kontrol edildikten sonra "Aslı Görüldü" ibaresi ile isim, rütbe ve sicil yazılarak imza edilir ve belgelerin aslı adaya geri verilir.

Müracaat Kabul İşlemleri


Adayların, ikamet ettikleri İl Emniyeti Müdürlüklerine duyurulacak tarihler arasında başvuru esnasında istenen belgelerle birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik belge veya posta yolu ile ya da başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru esnasında evraklar eksiksiz teslim alınıp, adaya ilişkin Başvuru Formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formları İl Emniyet Müdürlüğünce tanzim edilecektir. Evli olan adayların eşleri için de Güvenlik ve Arşiv Araştırması formu düzenlenecektir.

Değerlendirme Ve Seçme İşlemleri


Değerlendirme ve seçme işlemi, Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek bölge merkezlerinde görevlendirilecek Kurul tarafından yapılacaktır. Değerlendirme ve seçme işlemi, Emniyet Genel Müdürlüğünce ilan edilen eğitim dönemleri için geçerlidir. Kurul, adayı bizzat görerek değerlendirme ve seçme işlemini aşağıda belirtildiği gibi üç aşamada yapar.

a) İlk aşamada; Kurul, adayların fizikî görünüşü, konuşma düzgünlüğü, Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen hususlar ile Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen giriş şartlarına haiz olup olmadığı ve arşiv araştırması sonuçlarını dikkate alarak değerlendirmesini yapar. Değerlendirme sonucu olumlu bulunan aday ikinci aşamaya geçer. Kurul, kararını oy birliğiyle alır. Kurul, kararını Değerlendirme Karar Formuna işler. Kararın olumsuz olması durumunda gerekçeli karar forma yazılır.

b) İkinci aşamada; adaylara, Genel Müdürlükçe belirlenecek konuların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu ile ilgili konuşma yapması istenilir. Her bir adaya konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için eşit süre verilir. Değerlendirme sırasında adayın;

1) Konu hakkında bilgi düzeyi,
2) Kendisinden istenileni kavrama,
3) Kendine güven duyma,
4) İfade etme yeteneği,
5) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre değerlendirmesi yapılır. Kurul üyelerinden her biri, bir kriteri değerlendirir. Değerlendirme, her bir kriter on iki puan olmak üzere toplam altmış puan üzerinden yapılır.

c) Üçüncü aşamada; adayın fizikî yeterliği, Genel Müdürlükçe belirlenecek alanlara ve kriterlere göre değerlendirilir. Adayın fizikî yeterlik durumu toplam kırk puan üzerinden değerlendirilir.

Adayın başarılı sayılabilmesi için, ikinci ve üçüncü aşamada belirtilen toplam tam puanların ayrı ayrı %50’sini aşması gerekir. Değerlendirme ve fizikî yeterlik aşamalarından herhangi birinde "ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" kararı verilen aday başarısız sayılır ve bir sonraki aşamaya katılamaz.

Anılan aşamalardan herhangi birine katılmayan aday başarısız sayılır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, aday hakkında Kurulca; "POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLUR" veya "ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" şeklinde karar verilir.

Bu karar Değerlendirme Karar Formuna işlenir. Kararın olumsuz olması durumunda gerekçeli karar forma yazılır. Değerlendirme sonuçlarına göre "POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" kararı verilenlerin listesi aynı gün Kurul tarafından, görülebilecek ilan panolarına asılır ve beş gün süreyle askıda kalır. Kurul kararları kesindir.

Hakkında "POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" kararı verilen aday, aynı dönem için bir başka Kurula müracaat edemez.

Başarı Listesinin DüzenlenmesiGenel Müdürlükçe ilan edilen sayıda POMEM’lere öğrenci alınır. Alınacak öğrencilerin başarı listesi, KPSS puanı ile değerlendirme ve fizikî yeterlik puanlarının toplamına göre, en yüksek puandan başlanarak erkek ve bayan olmak üzere ayrı ayrı başarı sıralaması yapılır. Sıralama sonucunda eşitlik olması hâlinde, KPSS puanı daha yüksek olan aday tercih edilir. Sıralama sonucuna göre, o yıl belirlenen kontenjan miktarı kadar aday asıl, bu miktarın % 30’u kadar aday yedek olarak ilan edilir.

POMEM Adaylarının Sağlık Kurulu Rapor İşlemleri


Emniyet Teşkilatına alınacak personelin sağlık kontrolleri Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitim öğretime başladıktan sonra yapılmaktadır.

BAŞVURU YERLERİ:Müracaat İşlemleri: Adayın ikamet ettiği İl Emniyet Müdürlüğü
Değerlendirme ve Seçme İşlemleri: Adayın ikamet ettiği İl’e göre belirlenecek Bölge Merkezleri

POMEM BİLGİ İÇİN:

EGM Eğitim Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi 2143 Sokak No:16 Balgat- Çankaya/ANKARA ve İl Emniyet Müdürlükleri Eğitim Şube Müdürlükleri

Eğitim Dairesi Başkanlığı İrtibat Telefonları:
POMEM Şube Müdürlüğü: 0 312 462 43 62–63–64–66–68
İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü : (Sınav İşlemleri) 0 312 462 43 34-35POLİS AMİRLERİ EĞİTİMİ MERKEZİ ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:


Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis amirlerini yetiştirmek üzere lisansüstü düzeyde eğitim veren parasız yatılı, üniformalı, beslenme, barınma ve sağlık giderlerinin devletçe karşılandığı mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan eğitim kurumlarıdır.

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
3) 2015 yılı içinde yapılan KPSS lisans P3 puan türünden (70,000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için en az (63,000) taban puanı almış olmak,
4) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak,
5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
6) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
7) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
8) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
9) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
10) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
11) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmış olmamak,
12) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
13) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
14) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
(2) PAEM’e başvuran adayların birinci fıkrada belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

 


Yorumlar

26 Eylül 2016 tarihinden itibaren 791 adet yorum yapılmış.

Umut

17 Aralık 2019

Merhaba, Ben Polis Olmak İstiyorum ama Bende Biraz Astım var Polis Olabilirmiyim?


Muhammed

09 Aralık 2019

Ben lise 2. Sınıf öğrencisiyim polis olmak istiyorum bunun için 2. Dönem alan seçmem gerekiyor hangi alanları seçmeliyim Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık, Dil


Sami ÖZER

07 Aralık 2019

TYT Sınavına girdikten sonra ne yapmalıyız. Teşekkürler


ARDA BAŞ

06 Aralık 2019

ÇEVİK KUVVET OLUCAM ALLAHIM İZİN VERİRSE İNŞALLAH


şeyma nur demirtaş

04 Aralık 2019

merhaba .ben liseyi geçen yıl bitirdim bu sene üniversite sınavına tekrar girsem ve yeterli puan alsam başvuru yapabilir miyim.yani liseden geçiş kalktı mı


Muhammed Yasin Bilgin

03 Aralık 2019

iyi günler üniversite 2 senelik bir bölümde öğrenciyim polis olmak istiyorum ne yapmak gerekli


GÜLİZAR ÇEVİK

03 Aralık 2019

Merhaba ben polis olmak istiyorum yabancı dil bilmeme gerek var mı?


Ömer caga

01 Aralık 2019

Ortaokulda kavga ettiğim için tutanak tutular polis olmamı engelermi. Şimdiden Teşekkürler.


Herdem kara

23 Kasım 2019

Merhaba benim sağ gözümde kayma var kısacası miyopum polis olmama bi engel mi teşekkürler iyiki varsınızcek

27 Kasım 2019

saglık raporlarınız sonucunda komisyon karar verecektir.


Herdem kara

23 Kasım 2019

Benim kilom 68 boyum ise 1.70 kilomdan dolayı polis olamama gibi bi durum olabilir mi şimdiden teşekkürler iyiki varsınız

27 Kasım 2019

hayır boy ve kilonuz uygun


Herdem kara

23 Kasım 2019

Merhaba benim kuzenim cezaevinde ilerde polis olamama neden olur mu

27 Kasım 2019

hayır olmaz


Herdem kara

23 Kasım 2019

Merhaba ben mülakatlarla ilgili soru sormak istiyorum.mülakat soruları aşamalardan mı oluşuyor ve cok mu zor


Alihan Aüuş

06 Kasım 2019

Bronşit var polis olmama engel mi

27 Kasım 2019

hayır


Eylül

04 Kasım 2019

Ben lisede kavga yapmıştım sicilime işlemişse polislikte sıkıntı olurmu


ASENA

14 Ekim 2019

Öncelikle merhaba ben bu sene 2020 tyt ye giricem . Polislik için ne zaman başvuru yapcıam , sınava girdikten sonramı ??

14 Ekim 2019

evt


zeynep uçar

11 Ekim 2019

Merhaba polis olmak için üniversitede hangi bölümü seçmeliyim

16 Ekim 2019

tyt sınavına girip baraj puanını asmalısınz. basarılar..


Musa ışık

04 Ekim 2019

Ben ünüversitede okuyorum 1 sınıfım nasıl polis olurum

11 Ekim 2019

polis olma şartlarına sitemizde ulaşabilirsiniz


Zeynep asa

03 Ekim 2019

Merhaba benim abim cezaevinde polis olmama sıkıntı olur mu

11 Ekim 2019

siyasi suç değilse polis olmanıza engel olmaz


Ömer Aydın Aksoy

24 Eylül 2019

Merhaba ben PAEM polis olmak istiyorum ama nasıl olacağımı ve detaylı bir şekilde nasil öğrenebilirim il emniyet müdürlüğüne gittimde hangi şubeden bilgi alabilirim teşekkürler

11 Ekim 2019

polis olma şartları sitemizde mevcuttur ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz


Fatih akkuş

22 Eylül 2019

Ben 19 ekim 2002 tarihinde doğdum ve lise son sınıf öğrencisiyim şimdi ben polis akademisini kazansam bile başvuru yapamayacakmıyım

11 Ekim 2019

polis olma şartlarını okuyabilirsiniz yasınız dolunca basvuru yaparsınız


Cemalettin ALTINÖZ

19 Eylül 2019

Şimdi ben lise 12 sınıfım polis olmak istiyorum bunun için ne yapmam lazım teşekkür ederim.

11 Ekim 2019

baraj puanını gecip basvuru yapabilirsinz


kübra uygur

18 Eylül 2019

merhaba sağ gözümde doğuştan katarakt var komiser yardımcılığı lisanstan alım için başvurdum girme şansım var mı ?

11 Ekim 2019

katarak normalde tedavisi olur farklı durumlarda komisyon karar verecektir


Semire Ergün

16 Eylül 2019

abi sınavsız pmyo giriliyomu yada sınavlıysa puanımız yetmediyse ne olucak özel yetenekle giriliyomu sporla ilgili

11 Ekim 2019

sınav baraj puanını gecmek zorunludur


Semire Ergün

16 Eylül 2019

abi sınavsız pmyo giriliyomu ya da sınavlıysa puan yetmediyse ne olucak

11 Ekim 2019

sınavı baraj puanını gecmek zorunluğu vardır


Erdoğan koç

10 Eylül 2019

Selam un aleyküm busene lise son um hedef olarak polis olmak istiyorum ne yapmam gerek eşit ağırlık okuyorum olabilirmiyim hangi üniversiteyi okumam gerek

11 Ekim 2019

polis olma şartlarını okuyunuz sitemizde mevcuttur


Eşref Özer

08 Eylül 2019

Lise son sınıf öğrencisiyim Kasım ayı doğumluyum gelecek sene ki polis sınavı 30 Eylül tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor diyor.Ay olarak doldurmamış olmak engel teşkil eder mi?Teşekkürler

11 Ekim 2019

polis olma şartlarını okuyunuz doldurmanız şarttır


Nermin kubra

03 Eylül 2019

Benim dudagimin uzerinde ben var bitane o sorun olur mu ? Ve boyum 1.68 kilom ise 43 biraz zayifim 18 yasina girdigimde basvuru yapmak istiyorum kilom ve ben sorun olur mu

11 Ekim 2019

hayır sorun olmaz


Busra aydin

30 Ağustos 2019

Yuzumde iz var polis olmama engel olurmu

11 Ekim 2019

izin durumuna göre komisyon karar verecektir


Ayse sonmez

30 Ağustos 2019

Ben 9. Sınıf ogrencisiydim devamsizliktan sinifta kaldim ve fiziğimle@matematik dersim kotu onlari bu sene duzletsem polis olabirmiyim

11 Ekim 2019

evet .başarılar


Dilara Aydoğan

27 Ağustos 2019

bir kulağımda dört(bir tanesi kıkırdak) öteki kulağımda iki delik var polis olmama engel mi acaba cevap verirseniz sevinirim teşekkür ederim

11 Ekim 2019

hayır basarılar


nilay kar

27 Ağustos 2019

bir kulağımda dört(bir tanesi kıkırdak) öteki kulağımda iki delik var polis olmama engel mi acaba cevap verirseniz sevinirim teşekkür ederim

11 Ekim 2019

hayır


Nuran Tunctan

26 Ağustos 2019

Merhaba , ben 2018 yılında tyt ve ayt ye girdim , 281 puan aldım tam puan , bunun için polisliğe başvuru yapabiliyor muyum ?

16 Ekim 2019

evet barajpuanı aşmışsınz


Aleyna kocyiğit

13 Ağustos 2019

Ben aşçılık okumak istiyorum ama polislik de istiyorum aşcilik 4 yil bitiince ustune polislik okuyabiliyor muyum?

11 Ekim 2019

pomemli olabilirsiniz şartlarınız uygunsa


Murat akkaya

08 Ağustos 2019

Bende hafif derecede kekemelik var oda heyecanlandigim zaman oluyor bu polis olmama engel mi

11 Ekim 2019

hayır


Sibel

06 Ağustos 2019

Ben lise 4 öğrencisiyim yks sınavından sonra mı yoksa önce mi polislik için sınavlara giricem lütfen cevap verim

11 Ekim 2019

sonra .basarılar


Zeynep Ubuz

23 Temmuz 2019

Merhabalar benim siyasi suçtan içerde olan bir amcam var bu polis olmama engel olur mu ya da ilerde herhangi bir sorun yaratır mı

11 Ekim 2019

bunu ancak komisyon karar verir


Merve Yaman

20 Temmuz 2019

Merhaba lisans mezunuyum polis olmak istiyirum.boyum 1.60 kilom 51 polis olamamda sakınca var mı

11 Ekim 2019

polis olma şartlarını okuyunz


Naciye Özmen

17 Temmuz 2019

Üniversiteyi bu sene bitirdim lisans mezunuyum polis olmak istiyorum tam olarak neye çalışmam gerektiğini bilmiyorum yardımcı olur musunuz

16 Ekim 2019

pomeme alım şartlarını okuyouz sitemizde mavcuttur ..basarılar


nisa dağ

17 Temmuz 2019

Merhaba. Düz tabanlığın bütün çeşitleri polisliğe engel midir???

11 Ekim 2019

hayır


Mersinli

11 Temmuz 2019

Pelteğim(R harfini söyleyemiyorum) elenir miyim?

11 Ekim 2019

hayır basarılar


hüsnenur kaya

02 Temmuz 2019

merhaba ben 11.sınıfım boyum 158 .48 boyumun uzar herhalde polislik olmama engel mdir?

11 Ekim 2019

polis olma şartlarını sitemizden ulaşabilirsinz


Okan Akdemir

30 Haziran 2019

Benim tek kulağım az duyuyor polis olabilir miyim ?

11 Ekim 2019

bunu durumunuza göre doktor ve komisyon karar verir


Ibrahim

28 Mayıs 2019

Bende büyüme hormonu eksikliği var polis yada asker olmama engel mi

27 Kasım 2019

tedavi durumuna göre saglık kurulu karar verir


Anonim kullanıcı

26 Mayıs 2019

18 yaşından küçükken işlenen yüz kızartıcı suçum var. Yaşım ve öğrenimimden dolayı HAGB olmuştu. Aradan 5 yıl geçti herhangi bir suçtan ceza almadım. Kayıt arşivden silindi. Polis olmaya engel misir ariiv soruşturmasına takılır mıyım

27 Kasım 2019

hayır takılmaz


nilay kar

18 Mart 2019

merhabalar, pmyo da bildiğim kadarıyla 250 kadın polis alımı yapılıyor tyt puanımız yüksek diyelim katılım fazla olucaktır elemelerde fazla olur diye düşünüyorum ne yaparsak şansımız daha yüksek olur? Birde ; pmyoya seçilemezsek başka bir tercih yapabiliyormuyuz aynı dönemde üniversite olarak?

19 Mart 2019

spor sınavınına iyi çalışmanızı öneririz


Hüseyin Karaduman

14 Mart 2019

Kızıl saçlıyım polis olmama engel mı?

15 Mart 2019

hayır


Hüseyin karaduman

14 Mart 2019

Kızıl saçlıyım polis olmama engelmi

15 Mart 2019

hayır


Enes çağman

14 Mart 2019

Merhaba ben 8. sınıf öğrencisiyim matematiğim biraz kötü düzeltmek için çok çalışıyorum en çok istediğim şey polis olmak İnşallah olucam acaba sınava 1 kere mi giriliyor yoksa düşük alınca tekrar girilebiliyormu bunu öğrenmek istedim

15 Mart 2019

yaş sınırın bitene kadar girebilirsin şimdiden matematiğini düzeltmen şansını artırır

11 Ekim 2019

tekrar girebilirsiniz sınava.basarılar


Salih Ateş

13 Mart 2019

Herhangi bir yardım kuruluşuna üye olmak polisliğe engel olur mu ?

15 Mart 2019

hayır


AHMET Mezgin

22 Şubat 2019

Admin Abe lise de kınama cezası almak engel olurmu polis olmaya

11 Mart 2019

Tabiki sıkıntı olmaz


eray emin çelik

14 Şubat 2019

Gizli Astım Hastasıyım Polislige engelmidir acaba hiç bir nefes kesilmesi yok koştugumda yüzdügümde spor yaparken solunum testindede hiç bir sıkıntı yok filim çekildi ondada sıkıntı yok elenme sebebi olurmu acaba ama kontrol yaptıklarında astımım çıkıyor ama hiç bir engelim yok yorulmuyorum nefesim daralmıyor v.s

13 Mart 2019

genelde sorun olmuyr baslamayan astımlar bunu ancak komisyon karar verir


Ay sima doğan

14 Şubat 2019

Kapalılar Polis Olabilir mi acaba

11 Mart 2019

Son yapılan yasal düzenlemeyle olabilirsiniz Resmi Gazete'de, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, kadın polislerin başörtüsü kullanması artık serbest. Buna göre kadın polisler, şapka, kep veya örgü bere altında kaldığı sürece, üniformalarının renginde ve desensiz başörtüsü kullanabilecek. 15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan “Resmi kıyafetle birlikte kıyafetin içerisine” ibaresi şu şekilde değiştirildi: "Bayanların şapka, kep veya örgü bere altında yüzünü kapatmayacak şekilde başlarına taktıkları üniforma rengindeki desensiz giysiler hariç, resmi kıyafetin içerisine dışarıdan görülebilecek şekilde sivil kazak, yelek ve benzeri giyecekler giyilemez."


Mustafa Demirtaş

06 Şubat 2019

Selamın Aleyküm bende İnşallah polis olmak istiyorum.Örneğin Polis olduk ve sonra mesleği bırakıp öğretmen,avukat olduk.Peki sonradan polisliğe dönebilir miyiz ? polisliğe dönebilirsek eğer geri nasıl dönebiliriz.Liseyi bitirdikten sonra üniversite okumadan kaç yılda polis olabiliriz. aklıma gelmeyen,veya bilmediğim bilgiler hakkında da bilgi verirseniz sevinirim. Vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ederim

13 Mart 2019

lise mezunu olduktan sonra basvuru yapabilirsinz


Mustafa DEMİRTAŞ

06 Şubat 2019

Selamın Aleyküm bende İnşallah polis olmak istiyorum.Örneğin Polis olduk ve sonra mesleği bırakıp öğretmen,avukat olduk.Peki sonradan polisliğe dönebilir miyiz ? polisliğe dönebilirsek eğer geri nasıl dönebiliriz.Liseyi bitirdikten sonra üniversite okumadan kaç yılda polis olabiliriz. aklıma gelmeyen,veya bilmediğim bilgiler hakkında da bilgi verirseniz sevinirim. Vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ederim

13 Mart 2019

polismalzemeleri.com


Cemil kacar

01 Şubat 2019

Hocam ıyı gunler benım 2015 te ailemin cevre korkusu uzerıne amateme basvurduk idrar testim temiz cıktı bikac kere kullandıgımıdoktora uyuyamadığımı söyledim bazı ilaclar yazıldı bu olay elenme sebebimi

13 Mart 2019

polis olma şartlarını okumanızı tavsiye ederiz


Demir Baydoğan

29 Ocak 2019

Birkaç ay sonra muhtar azalığı yapma durumum var bu polisliğe engel olur mu

13 Mart 2019

hayır


İremnur alyüz

22 Ocak 2019

Ben açıktan lise okuyorum kredim 166 başvuru yapabilir miyim yoksa lisenin bitmesini mi beklemem gerekiyor?

22 Ocak 2019

liseyi bitirmeniz gerekiyor


Ezel

18 Ocak 2019

Ben şu an mimarın ama polis olmak istiyorum ne yapmalıyım sizce

21 Ocak 2019

Güncel polis alımlarını takip etmeniz lazım ayrıca yaş sınırı var bunları detaylı şekilde blogumuzda var teşekkürler


ŞAMİL ÇETİN

06 Ocak 2019

S.A 12.01.2001 doğumluyum meslek lisesi 2. sınıftayım polis amiri olmak istiyorum nasıl olabilirim.Liseden mezun olduktan sonra ne yapmalıyım tam olarak veya şimdiden polis lisesine felan geçiş yapabilirmiyim? (Boyum 1,69 1,73 civarı, kilom 70)


hayriye aztekin

19 Aralık 2018

ben açıktan lise okuyorum kredim 152 acaba polislik için başvuru yapabilir miyim ?


ayça çiçeçek

16 Aralık 2018

lise 1 de öğrenci alımı yapılıyormu


zeki t

07 Aralık 2018

Bende göz kayması var engel olur mu


aleyna çevik

03 Aralık 2018

merhaba benim boyum istenilenin altında ama vücut kitle endeksimi ölçünce uygun çıkıyor bu yeterlimidir


E. A

30 Kasım 2018

Merhaba, ben kapalıyım ve sol bacağımda yanık izi var bu engel olurmu?


Songül doğru

24 Kasım 2018

Yunus polisinde üniversite sınavına girmek zorunlumu


Ahmet dogan

24 Kasım 2018

Merhaba ben yurt disinda yasiyorum ve türkiyede polis olmak istiyorum yurt disinda orta okulu ve meslek okulunu bitirdim türk vatandasiyim ve benim türkiyede polis olmam icin ne yapmam lazim ?


Aslı YILMAZ

23 Kasım 2018

BEN AÖL OKUYORUM ORADAN OKUYABİLİRMİYİM


zeynep

21 Kasım 2018

açık lisede okuyorum polis olmama engel bi durummu


damlasu ars

20 Kasım 2018

nefes almakta zorlanıyorum ama polis olmayı her şeyden çok istiyorum bu benim için bir engel mi?


Sibel Çelik

20 Kasım 2018

Merhaba 2016 ygs lys puaniyla polislige basvuru yapilirmi


selın koc

14 Kasım 2018

polıs olmak ıcın ünüforma şartmı


Ayşenur

07 Kasım 2018

Ben bayan polisim evleneceğim kişi afganistanlı sıkıntı olur mu?

26 Kasım 2018

Bu konuda kurum personel şubeden bilgi alabilirisiniz.


Ramazan Akbulut

06 Kasım 2018

Merhabalar Ben 18 yaşındayım 1.74 boyunda 70 kilodayım ve bende Astım Hastalığı var kimi diyor ki astım polis olamaz, biri diyor ki astım polis olabilir. ama bende astımı tetikleyen hiç bir şey yok küçük yaştayken futbola giderken etkilenmiyorum.


barış Bozkurt

02 Kasım 2018

Kardeşim ben polis olmak istiyorum lise 3 öğrencisiyim lisenin bitmesi şartmı yada lise 4 başvuru yapabilirmiyim kafam çok karıştı


Süleyman Çelik

31 Ekim 2018

Amcam cezaevinden çıktı engel olur mu? Bir de hangi ilde neye göre okuyosun? istediğin yerde okuyabiliyo musun?


Ayse koylu

27 Ekim 2018

Ben su an açık öğretimde okuyorum son iki sinavim var başvuruyu şimdi yapabilirmiyim


Enes Kalender

20 Ekim 2018

Askerden muaf olan gözden sonra gözü çizdirip polis olabilirmi


ramazan şahin

14 Ekim 2018

Lise mezunuyum bende polislige basvuru yapa biliyormuyum simdi lise diplomasiyla


Alperen Uçar

13 Ekim 2018

Ben de lise son sınıf ogrencisiyim boyum 168 kilom 64 polis olabilir miyim bide JÖH veya PÖH olmam icin ne yapmam gerekiyor


ŞAKİR AYBAR

10 Ekim 2018

Orta okuldan sonra polis lisesi varmıdır?


sümeyye taş

09 Ekim 2018

been kapalıyım ve imamhatip mezunuyum pantolan yerine etekli pantolnon giye birmiyim


Uğur akkaya

09 Ekim 2018

Boyum 1.67 kg 80 kolumda ameliyat izi var Ben bolis olurmu yum


KÜBRA KESKİN

09 Ekim 2018

Ben 9 yaşındayken açık kalp ameliyati oldum şuan cok ıyyim hiç bir saglik sorunum yok sadace dikiş izim var oda vücudumda yani gözükmüyor bi sorun olurmu


Senem

08 Ekim 2018

Dövme gözükmeyen yerde mesela omuz gibi bi yerde olması engelmi


Emine Şahin

07 Ekim 2018

10 sınıfım polis olmak için neler yapmam gerekiyor


ahmet yaman

01 Ekim 2018

Lisede cocugun yuzune sicak su attim 3 gün uzaklastirma aldım mahkemede takipsizlik verdisıkıntı olurmu


Murat Fidan

01 Ekim 2018

Almanya’da doğdum ve büyüdüm, yaşım 26 ve Türk vatandaşıyım. Türkiye’ye dönmek ve polis olmak istiyorum. Ne gibi başvurular beni bekliyor? Cevaplarınız icin teşekkür ediyorum.


IYI

29 Eylül 2018

Merhaba ben polis olmak istiyorum Ama işitme cihaz kullanıyorum olur mu ??


Poncik

29 Eylül 2018

Benim vücudumda ufak tefek çizgiler var bu polis olmamı engellermi


oğuzhan alper

25 Eylül 2018

gözüm doğuştan şaşılık bulunmakta kayıklık bu polis olmama engelmidir %5-10 arası görmekte


Mehmet Eren

19 Eylül 2018

Vücütta ameliyat dikiş izi bulunması polisliğe engel midir ?


Ezgi doyran

18 Eylül 2018

Merhaba ben 22 yaşındayım aranılan tüm özellikler bende mevcut fakat kimya bölümü lise 3 terkim benim izlemem gereken Yol nedir ?


aydoğan cin

16 Eylül 2018

merhaba editor ben lise mezunuyum yks den 270 puan alınca direk polis akademisine başvuru yapabiliyormuyum..başvuru yaptıktan sonra mülakatlaramı çağırıyorlar soruma cevap verirseniz sevinirim editor teşekküreler..


Sait

09 Eylül 2018

Ben 24 yaşındayım akşam lisesine gidiyorum daha mezun olmam 3yil var polis olurmuyum


Adım mahmut soy ad polat

09 Eylül 2018

Benim boy 1.77.yas .22.kilo..67..urfaliyim polis olmak istiyorum yani bana yardimci olabilirmisiniz ben lise iki terk ettim okulu nerden başlim ki ben


Rojda celik

07 Eylül 2018

Kaşta pirsink olması polisliğe engelmidir


didem baran

03 Eylül 2018

BABAMA DOLANDIRICI DİYE İFTİRA ATTILAR.ŞUAN BABAM KAPALI CEZA EVİN DE . BU POİS OLMAMA ENGEL OLUR MU ?


Helen

01 Eylül 2018

Sayısal olmam polis olmamı engeller mi


Serhat Yavaş

26 Ağustos 2018

2 yılık üniversitesi bitirdim atamam olmadı peki polis olmak için tekrardan mı sınava girecem yoksa polislik mülakat larini gecsem yeterli olurmu polis olmak için


emre düzgören

07 Ağustos 2018

18 yaşımda oluyorum polislik sınavına girerken ama 18 yaşımı tam doldurmuş olmuyorum yani 19 yaşıma girmiş olmuyorum engel midir?


Hilal toybıyık

30 Temmuz 2018

Yüzümde az bi iz var sorun olur mu


Lara Çiçek

20 Temmuz 2018

Avrupada liseyi bitirdikten sonra Türkiyde polis olmak mümkün mü?


Emir güleç

20 Temmuz 2018

Merhaba bende jinekomasti var doktor dediki 2 yöntem var dedi birinde %90 gider dedi birinde hepsi gider bidahada olmaz dedi ama iz kalır dedi acaba sorun olurmu


Ceren Çırak

02 Temmuz 2018

Yüzümde çok küçük zor görülen bir tırnak izi var. Küçükken olmuş . Polis olmama manimi


Derya caban

27 Haziran 2018

Ben kalpten tedavi goruyorum polis olamazmiyim


MERT YAVUZ

22 Haziran 2018

BEN POLİS KARDEŞİYİM 150 PUANIN YETERLİ OLMA OLASILIĞI VARMI


Sezer dunmaz

08 Haziran 2018

Abecim sol kolumda ameliyat izi var bilegimde sadece 2 santim platin izi ve yüzümde hafif bir çizik var polis olmama engel mi ?


Farruh Matyakubow

21 Mayıs 2018

polis akademiyasyna girmek isteyorum ama ben turkmenistan watandashi nasil giribilerim


Ahmet Can Özdemie

19 Nisan 2018

Ahlak puanım 90 polis olmama engelmi?


Muhamned Vural

06 Nisan 2018

Ben polis olmak istiyorum


Yusuf Çelik

12 Mart 2018

Abi Aile den biri mesela babası hapise girmiş ve çıkmısa oğlu polis olmasına bi sakınca oluyor mu?


zeynep çelik

12 Mart 2018

Benim suan Lise bitti polis olmak için ne yapmalıyım Nereye basvurmaliyim Yaşım da 20


zeynep celik

12 Mart 2018

Benim boyum 1.60 olmuyor muu Cook seviyorum ve istiyorum askeriye veya polisiye olmayı boy sınırı olmasaydı keşke


Zehra Berberoğlu

12 Mart 2018

Merhaba Gözümde keratakonus adında bir hastalık var uzağı göremiyorum bu polis olmama engel mi, lens kullanmamız durumunda da engel olur mu bunun yanında burun ameliyatı olmak da polis olmaya engel midir Bilgi bekliyorum tşk


Sinan Öcal

12 Mart 2018

Admin karaciğer de bulunan 13.5 mm Yani 1.5 cm ilk hemojion çıktı ultrason da 4 5 doktora sordum ben sağlık açısından hiç bir sorun teşkil etmez dediler ve polislik de eleme sebebi yazdığını söyledim şaşırdılar


Ece Tekin

11 Mart 2018

Ben 17 yaşındayım gözlük kullaniyorum seneye gözüme lazer yapılacak ve gözlük kullanmiyacağım bu benim polis olmama engel olur mu?


Mesut barlık

11 Mart 2018

Merhaba; Oğlum lise 3 gidiyor seneye polis okuluna gidebilirmi? Veya bu aşamada ne yapmamız sizce uygun olur. Sağlık yönünde herhangi bir prolem yok boy kilo vb. verilen kriterlere uygundur.


Eren Yldz

10 Mart 2018

Endüstri meslek lisesinde okuyorum mezun olduktan sonra başvurabilir miyim? başvurursam ve kazanırsam okuldan mezun olduktan sonra en yüksek mertebe olarak hangi rütbeyi kazanırım (memur,komiser,amir) gibi gibi


Fs

09 Mart 2018

Benim sol kol dirseğin küçükken kırıldı yanlış kaynama yaptı ama her hangi ağrı aci yok polislige basvursam sağlıkta elenir miyim


Melikşah

07 Mart 2018

Benimde bir sorum var ilk yıl sınavdan geçemezsek iletiki yılarda tekrar sınava girebiliyormuyuz


Mehmet doğru

07 Mart 2018

Ben 20 yaşındayım lise 2 terkim en büyük hayalim polis olmak boyum 1.70 kilom 73 sağlık sorunum yok polis olabilmem için ne yapmaliyim


sibel yılmaz

07 Mart 2018

AŞK değil HEDEF polis olmak Ne Mutlu TÜRKÜM Diyene


Savaş demirhan

06 Mart 2018

Merhabalar Ben önlisans mezunuyum. Önlisans mezunlari da lisans mezunlari gibi polis olma durumu var mi ?? Varsa şartlar nedir ? Ne yapmamiz gerekir. Lisans mezunlari gibi 6 ay egitim mi veirliyor yoksa daha fazla süre mi eğitim mi veriliyor?


Sinan Mert

06 Mart 2018

Omzumda kesici yaralar var ama yarım kol tişört giydiğimde görünmüyor. Bu bana bir engel mi ? İlginiz için çok teşekkür ederim


tugay pamuk

05 Mart 2018

YKS de TYT sınavı için başvuruda bulundum Sınav tarihini bekliyorum bundan başka başvuracağım bir yer var mı. Kaçırdığım bir şey olmaması için yazıyorum. TŞK.


onur efe akar

05 Mart 2018

Astım olanlar ama azalmış olanlar polis olabilirmi


Gulbahar

04 Mart 2018

Benim amcam ve amcamın çocukları falan siyasetten içeri girip çıktılar bu polis olmama engel mi ? Polis olmayı çok ama cokkk istiyorummmm...


Tayyip zeytinli

03 Mart 2018

Yks de sadece temek yeterlilik bolumune girmemiz yeterlimi polislik icin


masal yıldız

02 Mart 2018

ben 15 yaşındayım lise 9 gidiyorum 10 sınıfı polis lisesinde okusam olurmu .........................


leyla

02 Mart 2018

spor yapıyorum ve baya kalıplı duruyorum bu polislik için engel mi acaba


ali reyis

02 Mart 2018

Elimde güc kayıbı


meli sari

02 Mart 2018

Sol elide güc kayıbi var engelmi


veysel

01 Mart 2018

Sol elimde güc kayıbı var ileşse sorunmu


memelih

01 Mart 2018

Sol elimde güc kayıbı var sorunmu


merve gök

26 Şubat 2018

Benim Hayalim polis.olmak yani kucuklugumden beri hayalimdir ama 1.derceden yakin kisiler hapise girmis olanlar varsa bu polis olmaya engelmis ama.ben cok istiyorum vatanimi korumak istiyorum ve engel diye bu beni cok uzuyor yardimci olabilirmisiniz


AYNUR

25 Şubat 2018

Hayeller Polislik Hayatlar Tasarımcılık


Aynur Cengiz

25 Şubat 2018

Şey ben birşey sormak istiyorum ama ders notlarım düşük birde lise 1sınıfta başvuru yapabilrmiyi çünkü polis olmak çok istiyorum EN BÜYÜK HAYALİM ama gerçek olucak


Nurcan kazanci

25 Şubat 2018

Burnundan ameliyat olucam bu benim polis olmama engelmi


Nurcan kazanci

25 Şubat 2018

Burnundan ameliyat olacağım bu polis olmama engelmi


merve aydın

24 Şubat 2018

aılede sabıkalı olan var benım polıs olmama engelmıdır


melisa

22 Şubat 2018

Polis olmak icin tyt oturum 1 sinavina tek mi girecez


Eray zavar

20 Şubat 2018

Babamın amcasının oğlu teror suçundan müebbet hapis cezası almıştı 2000 senesinde bu benim polis olmama engel mi kağıt üzerinde engel değilse bile seçen kişilerin görüşleri etkilermi


eren

19 Şubat 2018

polis olmak için sayısal eşit ağırlık sözel bunlardan hangisi seçmem gerek


Ramazan Sipahi

19 Şubat 2018

Ben 16 yaşında 1.79 boyunda 74 kilo ağırlığındayim. Şuan benim lise 3 de olmam gerekiyordu fakat lise 1 de kalktıktan sonra bir daha okula gitmedim. Bu vatanı koruyup kollamak istiyorum, polis olmak için ne yapabilirim lütfen bana yardımcı olur musunuz?


Çiçek zorlu

18 Şubat 2018

Sol kolumda tam dirsegimde bir yanik izi var bu sorun olurmu


Tuğçe arslan

17 Şubat 2018

Gözlerin 1,75 2 miyop polis olurmu


Tuğba aslan

17 Şubat 2018

Gözlerim 1,75 ,2 miyop sizce girebilirmiyim


Eda şamlı

17 Şubat 2018

Ben 14 yaşında bir baynım . benim kaşımda bir iz var ve gözümün altında bir gamzeye benzer iz var . güçlüyüm spor yapıyorum. Şuan niğde ilinin en iyi hentbool oyuncusuyum. En büyük hayalim olan yunuz polis olabilir miyi ? Daha dorusu yunuz polis nasıl oln


Eda şamlı

17 Şubat 2018

Ben 14 yaşındayım ama benim kaşımda 3 santimlik iz var ve gözümün alt kısmında gamzeye bezer bir iz var yunus polis olabilir miyim?


Esat üçler

16 Şubat 2018

Ben çok geç kalmışım farkindayim ama gerçek ten polis olmak istiyorum sivil üniformalı farketmez boyum 1,70 kilom 70 hiçbir sağlık promlemim yok ama kendi isim vardı o yüzden başvuru yapamadım çok üzgünüm çok geç değilse hicbi şansım yokmu ama yasim 32


Gizem öz

15 Şubat 2018

Küçükken merdivenlerde düşmem nedeniyle çenemde dikiş var ve belli oluyor sizce engel mi


Serpil

15 Şubat 2018

11 sınıf ögrencisiyim meslek lisesinde okuyorum sınavlara girmek istiyorum ne yapmalıyım


Serpil çulcuoglu

15 Şubat 2018

Ben 11 . Sınıf meslek lisesi okuyorum sınavlara girmek istiyorum ne zaman girebilirim herhangi bi saglık sorunum yok boyum kilom kurtarıyor


Mete GÜREL

14 Şubat 2018

Lise mezunu olmak engelmi

26 Kasım 2018

Hayır değil, Polis olabilmenin ilk şartlarından birini sağlamış durumdasınız. En az Lise mezunu olmak yetmektedir.


Mutluhan Kemal Kavak

13 Şubat 2018

Benim babam polis ben 17 yasindayim boyum endeksim kilom uyuyor fakat dis yapim biraz bozuk sıkıntı olur mu?


nursena s.

13 Şubat 2018

kapalılar çevik kuvvet falan olabilir mi


merve ece kartal

11 Şubat 2018

sağ elimde orta parmak eklem kemiğimin üstünde küçük bir yara izi var acaba engel mi?


Eda

09 Şubat 2018

12.07.2000 dogumluyum polis yuksek okuluna girebilirmiyim


umut atik

06 Şubat 2018

suan 13 yaşındayım ortaokul 8 sınıf gidiyorum hangi liseyi okusam daha iyi olur polis akademesi duydum polis olmak için yoksa o liseyemi gitmek gerekiyor napcamı bilmiyorum yardım edin


fatma yuksel

06 Şubat 2018

Astım hastalığı var ve konumda yanık iz var polis olmamı engele imi


sara polat

05 Şubat 2018

Saclarimin kızıl.olması polis.olmaya engel.mi acaba?

26 Kasım 2018

Hayır değil. Bayanlarda saç rengi gözetilmemektedir.


Fırat songan

03 Şubat 2018

Mrb ben 2yıllık elektrik mezunuyum 24e girdim ocak 2018te polis olmam için YSK sınavdan kaç puan almam lazım ??


havvanur tuna

31 Ocak 2018

şey elimde bazı küçük izler var sorun olurmu


Mustafa çeker

30 Ocak 2018

Ben 15yaşındayım imamatipde okuyorum sag ayagımda cay yanı var ve sol kaşımda iz yara izi var ama aşırı dercede büyükde deyil lise puanı filan etgiliyomu zorunlu puan filan varmı polislikle ilgili bişey bilmiyorum boyum 1.72 flan herhangi bi hastalım yok


Melike Güler

29 Ocak 2018

Kulaklarımı deldirdim sağda iki tane solda 3 tane var polis olmak için mülakatta Bir sorun olur mu

21 Ocak 2019

Eğer gözle görülür şekildeyse sorun olabilir yinede kurulun bileceği bir konu teşekkürler


Elif Naz

29 Ocak 2018

Ben açık lise son sınıftayım 20 yaşımdayım 1,70 boyundayım kilom 50 ben çevik kuvvet olmak istıyorum ama ne yapmam gerektiğini hiç bilmiyorum bu Bilgileride bilir kişiden almak istıyorum lütfen yardımcı olur musunuz

22 Ocak 2019

Emniyet teşkilatında Polis olmak için aranan fiziksel şartlar; bayanlarda1.65, erkek polis adaylarında ise 1.67 kısa olmamak, vücudunda organ eksiği olmayacak ve 5 metreden bakıldığında iz ve dövme gözükmeyecek. Adaylarda renk körlüğü, omuzlarda problem, göğüs kafesinde eğrilik ve düz taban gibi sağlıksal problemlerde aranan şartlardan. Bunlar dışında polislik sınavlarını takip etmeniz gerekmektedir ayrıca tüm ek bilgiler polis olmak istiyorum bloğumuzda mevcuttur.


MERVE ÇELIK

26 Ocak 2018

Mrb ben polis olmayi cok istiyorum ama kapaliyim polis olabilirmiyim birde yuzumde izler var kucuk kucuk cizikler


Mustafa Köse

26 Ocak 2018

Rıza baba sana geliyorum :d


Sinan yıldız

25 Ocak 2018

Selam Kızım polis olmak istiyor.Üst soyun geçmişindeki sabıkalar engel teşkil eder mi?


Abdullah şen

25 Ocak 2018

Sol kolumda omuz hizasında birkaç faça izi var ama görünmüyor polis olmama engel mı


Sumeye sum

25 Ocak 2018

Viyanda yasıyorum ve özel harekat polisi olmak istiyorum ve viyanada sadece normal okul okudum 8 sene, 18 yasindayim ama boyum 1.58 yardımcı olurmusunuz


Özlem tekin

23 Ocak 2018

Lise mezunuyum ysk yada lys sınavlarına girmemiz sart mi? Yada kpss direk diplomayla girsek olmazmi


Hakkı önmen

23 Ocak 2018

Imam hatip açık ögretim mezunları polislik sınavına girebilirmi?


dudu yilmaz

22 Ocak 2018

polislik ne zaman başvurabiliyoruz


cemal aydın

22 Ocak 2018

abım ceza evıne gırdı polıs olmama engellermı acaba dedıgınız butun sarlara uynunum

22 Ocak 2019

Ceza Durumu Araştırma sonrası sadece abinizle ilgili bir durumsa sizi etkilemez


Hasan kara

21 Ocak 2018

Slm polis kolejleri kapandimi yoksa faaliyette olan varmıdır.liseterk normal polisliğe gire bilirmi.

12 Mart 2019

lise mezunu olmak zorunlulugu var.liseni bitirmeni tavsiye deriz


Berilaktas

21 Ocak 2018

Benim babam 6 sene icerde yatti polis meslek yuksek okuluna giremezmiyim acaba engel mi bu durum


serap

21 Ocak 2018

polis olmak icin ygs ye girmek zorunlumu


songul karagoz

21 Ocak 2018

Ben on lisans mezunu ve evli bayanim dogumu mu sezaryan ile yaptim yasim 28 polis olmak istiyorum sartlar bana uyar mi

13 Mart 2019

sitemizde polis olma şartlarını okuyunuz


Hülya gök

21 Ocak 2018

Merhaba lise 2 sınıf ögrencisiyim ygs de yüksek bir not alırsam ve boyum 173 kilom 57 bki 23 birde sol elimde küçük bir yara izi var uzaktan görünmüyor ama yakından dikkat edilince görünüyor polis olabilir miyim

12 Mart 2019

olabilirsiniz.. basarılar


Nisanur

19 Ocak 2018

Dişlerim önde polis olmama engel mi

13 Mart 2019

hayır


furkan

18 Ocak 2018

merhaba küçükken parmağım kapının arasında kaldı tetik parmağım ama şimdi parmağımm normal olması gereken boyda tırnağımda çıkıyor ama biraz değişik görünüyor parmağım kullanmada hiç sıkıntı yok ağrı filan yok sorun olurmu polislik için

22 Ocak 2019

Fizik genel muayenede bu konuya ancak cevaba kavuşabilir bizim yorumlamamız olmaz


dilek aydın

18 Ocak 2018

2017 ygsy girdim ygs 3 ten 269,99013 aldım.kpssy girip 70 puan aldım. boy 1.63 cm kilo 80 polis olmama engel teşkil eder mi?

13 Mart 2019

şartlarınız uyuyor basarılar dileriz


dilek aydın

18 Ocak 2018

2017 ygs girdim ygs 3 ten 269,99013 puan aldım. kpss girip 70 puan aldım. boy 1.63 cm kilom 80 polis olmama engel olur mu?

13 Mart 2019

hayır


Zeynep

17 Ocak 2018

Bnm amcam hapise girdi cikti ama ne annemin nede babamin herhangi biseyi yok polis olma ihtimalim varmi

13 Mart 2019

terör sucu olmayınca basvuru yapabiliyorsunz


Sinan BoKuşaslandır

17 Ocak 2018

Dilim çok az ağır polis olabilirmiyim

13 Mart 2019

basvurunuzu yapın buna en saglıklı komisyon karar verir


Zeynel Agırbaş

17 Ocak 2018

Sağ el işaret parmağım üstten bir eklemi eksik bu polis olmamda engel midir

22 Ocak 2019

silah kullanacağınız el ise ve zaten fizik muayene sonrası bu durum ortaya çıkar olumsuz çıkma oranı yüksek


Sinan Ateşbakan

17 Ocak 2018

1 abim sabıkalı cinayeten 2 çok az dilim ağır 3 sırtımda bir el kadar doğum lekesi var Bu şartlarla polis olabilirmiyim Hanisinde sorun çıkar

12 Mart 2019

polis olma şartları polismalzemeleri.com da mevcuttur


Adem Sarimahmut

16 Ocak 2018

Almanyadaki türklerde nasil olur yani eger türkvatandasiysa Burdaki okulsistemi biraz farkli ?

13 Mart 2019

basvurunuzu yapın buna komisyon karar verecektir


halenur erdoğan

15 Ocak 2018

birde yeni sisteme göre puannı neden almamız ve kaç almamız gerek?

13 Mart 2019

polis olma şartlarını okumanızı tavsiye ederiz


halenur erdoğan

15 Ocak 2018

merhaba benim boyum 1.60 kilo tutyr 21 yşındaym boyum engel olur mu 2 cm çok önemli mi?

13 Mart 2019

basvurunuzu yapın komisyon karar verecektir.gercek boy ölçünüz alınır


bahar

15 Ocak 2018

mrb benim dudakla burun arasında bir yara izim var küçükken olmuş bişey sadece birazcık ince küçük bir şekilde şişik gibi görünüyo aslında dikiş izi gibi de denebilir ama dikiş atmadım taabi bu polisliğime engel olur mu ?

13 Mart 2019

hayır


Canan

15 Ocak 2018

25 yaşındayım açık lise okuyorum sanırım polis olmam imkansız ?


Canan

15 Ocak 2018

25 yaşımdayım ve dışardan okuyorum liseyi sanırım olma şansım yok ?


Serhat aşkan

15 Ocak 2018

Boyumda kilom da uygun imam hatip öğrencisiyim tek hedefim polis olmak ama abim cezaevinde polis olmama engelmidir


burak

11 Ocak 2018

r harfini söyleyemiyorum polis olmama engel bi durum gibi gözüküyor bunu nasıl düzelte bilirim


Metin Uçar

11 Ocak 2018

Benim omzum ve boynum arasında yanık izi var ama görünecek yerde değil polislik için sorun olur mu?


Şaziye erdoğan

11 Ocak 2018

Polis olmak istiyorum ama boynum ve omuzum arasında küçük yanik izi var sorun olurmu bilmek istiyorum

12 Mart 2019

küçük izler sorun olusturmamaktadır


Tuğçe Sarıhan

11 Ocak 2018

Hocam bende polis olmak istiyorum üniversite 1. Sınıf öğrencisiyim. Gözlerimin ikisi de miyop sağ göz 4 sol göz 4 numara lazer ile çizdirsem sorun olur mu? Ayrıca beş sene evvel apandisit ameliyatı oldum bayanlarda bir sıkıntı yaratır mı?


Pelin

10 Ocak 2018

16 yaşındayım 1.63 boy 51 kiloyum Besyoya gidiyorum olurmu polislik


Emre çelik

10 Ocak 2018

17 yaşındayım alkollü araç kullanıp kaza yaptım cevre ye zarar vermekten kamu dava actı 5 sene denetim aldım polis olmak istiyorum engel olurmu bu olay lütfen yardımcı olun

13 Mart 2019

buna komisyon karar verecektir


emre çlk

10 Ocak 2018

17 yaşındayım ehliyetim yok alkollu bişekilde kaza yaptım kazada kimseye bişey olmadı ve kamu bana dava actı 5 sene denetim ve serbestlik aldım polis olabilirmiyim

13 Mart 2019

polismalzemeleri.com


serhat

09 Ocak 2018

Diş te kusur olması polis olmaya engelmidir

13 Mart 2019

hayır


Fatmaylmz

09 Ocak 2018

Merhaba. Benim küçüklükten beri en büyük hayalim polis olmak. 159. Boyundayım. Kilom 40. yaşım 17 lise üçüncü sınıf öğrencisiyim. Size sorum boyum polislik için sıkıntı olurmu? Şimdiden teşekkürler.

13 Mart 2019

siz vakti gelince basvurunuzu yapın


deniz aksu

08 Ocak 2018

merhaba ben 32 yasindayim lisans mezunuyum polis olabilir miyim? yas siniri var mi?

13 Mart 2019

yaştan giremiyorsunuz


Mehmet sakır

07 Ocak 2018

Polislik sinavi kacinci sinifta kayt olabiliriz

13 Mart 2019

liseson sınıfta 18 yasını tamamlayınca


Mehmet sakır

07 Ocak 2018

Bende hafif bi kekeleme var boyum 180cm kilom 62 engel varmi

13 Mart 2019

komisyon buna karar verecektir siz başvurunuzu yapın


Ramoo Aydnn

07 Ocak 2018

Ygs den 270 puan alamamissam yetenekle kazanabilirmiyim? Sadece puana mi bakiliyor yoksa yetenegede mi bakiliyor?

13 Mart 2019

ygs barajını gecmeniz şarttır


Kadir ercih

07 Ocak 2018

Selamün aleyküm abi ben 1995 doğumluyum bu sene sınava girmeyi düşünüyorum yalnız benim Akdeniz anemisi taşıyıcılığı sorunum var.Akdeniz anemisi taşıyıcısı olan polis olabiliyor mu olamıyor mu tek kafama takılan bu cevaplarsan sevinirim.

13 Mart 2019

sorun olmaz genelde fakat derecsine göre komisyon karar verecektir


Naim YİLDİZ

06 Ocak 2018

boğazıma küçükken demir girdi dikis izi var ama cok dikkatlice bakinca gorunuyor sıkıntı olurmu.

12 Mart 2019

küçük izler elenme sebebi degildir.


dilara

05 Ocak 2018

Merhaba ben fransada dogdum ve buyudum 15 yasindayim ne zaman basvuru yapmam lazim yada ne zaman ne yapmam lazim?

13 Mart 2019

polis olma şartlarını inceleyiniz


mahmut aslan

04 Ocak 2018

imam hatip son sınıf öğrencisiyim yaşım 21 askere gidiyorum 1,78 boyum var kilom 72 askerden sonra polisliğe başvurabilirmiyim

13 Mart 2019

evet


hava kman

04 Ocak 2018

Oğlum polis olmak isyiyor fakat sol kolunun gelişim kemiği kırılmıştı ameliyat geçirmrk zorunda kaldı dirsek kısmında biraz görüntü bozukluğu var onun için engelmi

13 Mart 2019

hayır komisyon derecesine göre karar verecektir


Doğukan Beşteker

04 Ocak 2018

Polis olmak için TYT den kaç puan almamız gerekiyor

13 Mart 2019

polis olma şartlarını inceleyiniz


Tayyar kılıç

03 Ocak 2018

Merhabalar,yaşım 25 lise mezunuyum polis olmak istiyorum ,herhangi bir sabikam yada hicbirsekilde kotu aliskanligim yok boyum 170 kilom 68 ...basvurablirmiyim acaba,birde basvurpta kabul edilirse ve kazanirsam ne kadar sure egitim aliyoruz.iyi aksamlar

13 Mart 2019

polis olma şartlarını okuyabilirsinz


Muhammet POLAT

03 Ocak 2018

Tek hedefim #POLİS# olmak. Boyum şuan 1.62 ve daha 10. Sınıfım boyum uzarmı

13 Mart 2019

zamanı gelince basvurunuzu yapın


Ceren

03 Ocak 2018

Benim çok istediğim bir meslek bence bayanların boy sınırlamsi düşmeli insanlar istedigi sevdiği mesleği yapmalı .bnim boyum 154 sizce polis olabilirmiyim

13 Mart 2019

boy şartınız tutmuyr


bir polis

01 Ocak 2018

liseyi bitirip polis olmak mı gerek yoksa polis okulları lisede mi başlıyor

13 Mart 2019

lise bitirince basvuru yapabilirsiniz


Kader yıldız

01 Ocak 2018

Merhaba 18 oldum ama hâlen lise son sınıf öğrencisiyim. Şubatta olan mülakatlara katılmam da bi sorun teşkil eder mi

13 Mart 2019

18 yasını doldurmanız gerekiyor


misafir

01 Ocak 2018

lise mezunu polis olabilirmi

13 Mart 2019

evet


Gul

01 Ocak 2018

YGS sınavına girip 260 puan alıp polisliğe başvuru yapabiliriz değilmiş önlisans mezunuyum

13 Mart 2019

evet


Şadiye

30 Aralık 2017

Ticaret meslek lisesi 4 sınıf ögrencisiyim bu sene sınava giricem 99 luyum ne zaman ve nereye basvurmam gerekiyor

13 Mart 2019

polis olma şartlarını inceleyebilirsiniz


Batuhan ozce

29 Aralık 2017

abı ben acık ogretım ogrencısıyım 21 yasında lısem bıtıyo askerlıkle bır ılıskısı bulunmaması gerekıyomus ben gırebılırmıyım bu sartlarda ?

13 Mart 2019

evet basvuru yapabilirsiniz


Ayşe kula

29 Aralık 2017

Ben üniversite 1. Sınıf okuyorum polislik için ne yapmam gerekiyor .

13 Mart 2019

pomem polis olma şartlarını inceleyebilirisniz


Hasan

29 Aralık 2017

Abi ben psikiyatriye gittim doktor sakinleştirici yazdı basit bir ilacti ama kullanmadım eczaneye gidip almadım hile acaba polislikte sorun olur mu ?

13 Mart 2019

basvurunuzu yapın buna komisyon karar verebilir


Oğuzhan Karakaya

29 Aralık 2017

lısede ıkı yıl sınıfta kaldım sımdıde acık oğretım okuyorum polıslige basvurmama engel olurmu

12 Mart 2019

hayır engel olmaz.


hasan tosun

28 Aralık 2017

Benimnkizm lise okuyor ama yetenek okulu resim üzerine kızım 17yasinda polis pası için ne yapması gerekiyor

13 Mart 2019

18 yasını doldurunca başvuru yapabilirsiniz


Hayati yeşiltep

27 Aralık 2017

Benim yüzümde hafiften çil var boyüm 1.72 kilom 56 polis olabilirmiyim yüzümde çil polis olmama engelmi

12 Mart 2019

hayır sorun olmaz


Hayati yeşiltepe

27 Aralık 2017

Sorularıma cevap alamıyorum

13 Mart 2019

polismalzemeleri.com


Hayati yeşiltepe

27 Aralık 2017

Sorularıma cevap alamıyorum

13 Mart 2019

18 yasında basvuru yapabilirsiniz


Hayati yeşiltep

27 Aralık 2017

Hafiften çilik polis olama engel değilmi bide 12 sınıfta polislike başvuru yapabilyor muyuz

13 Mart 2019

engel değildir


Hayati yeşiltepe

27 Aralık 2017

Benim boyum 172cm kilam 56 yüzümde hafiften çilik var bu benim polis olmamı engeliyomu

22 Ocak 2019

18 yaşını tamamlamış ve 26 yaşından gün almamış olmak e) Bayanlar için 1.62 cm., erkekler için 1.67 cm’den kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kilogramdan eksik veya fazla fark olmamak, beden kitle endeksinin 18 (dahil) ile (27) arasında olması, f) Sağlık yönünden, Sağlık Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde aranılan sağlık şartlarına uygun olmak,


Hasan kulucan

26 Aralık 2017

Ben lise öğrencisiyim,boyum 1.66 kilom 55 bide sözel bölümdeyim ben polis olmamı engeller mi?

12 Mart 2019

engel değildir


Nurcan DEMİRKOL

26 Aralık 2017

Merhaba ben açık öğretim lisesinde okuyorum evliyim ve iki çocuğum var polis olmayı küçüklüğümden beri çok istedim ama ailevi problemlerden olmadı ve ben polis olmak istiyorum olabiliyor muyum acaba

12 Mart 2019

polis malzemeleri.com da polis olma sartları yönetmeliğini okuyunuz


beyza nur

25 Aralık 2017

Çok guzel bir site. Ben imam hatipliyim. Snırım polis olmama engel olmaz. Bir de boyum 1.61 boy konusunda sıkıntı olur mu. Kilomda 60 ama gerekirse kilo da veririm.. Şimdiden sağ olun..

13 Mart 2019

boyunuz sınırda basvurunuzu yapın komisyon buna akarar verecektir


Samet GÖKKAYA

25 Aralık 2017

Öncelikle Merhabalar 16 yaşındayım. 10. Sınıf Muhasebe öğrencisiyim okul tarafından olsun ailem tarafından olsun sicil ve disiplin kaydımız bulunmamaktadır sigara, ot v.b kullanmıyorum vücudumda en ufak jilet, yara v.b izler bulunmamaktadır teşekkürler

13 Mart 2019

zamanı gelince başvuru yapabilirsiniz


duygu Erzurumlu

24 Aralık 2017

Benim elimde 4 cm yanık var polis olmam için bir engel çıkar mı lise 3 gıdıyorum

13 Mart 2019

küçük izler sorun oluşturmaz


Aynur Celayir

23 Aralık 2017

Ben Norvecte dogdun burda buyudum, cifte vatandasim. Turkiyeye yerlesip turk polisi olmak istiyorum. Benim bu konuda bir sansim varmi, varsa ne yapmaliyim daha fazla bilgiye nasil ulasabilirim?

13 Mart 2019

basvuru yapabilirsinz


duygu Erzurumlu

22 Aralık 2017

Benim baş parmağım ve işaret parmağım yanık var 4 cm polis olmamam engel mi lise 3 öğrencisiyim

13 Mart 2019

komisyon karar verir


Ahmet

21 Aralık 2017

Abi bendé biraz renk körlüğü var sorun olurmu


Ahmet öndoğan

21 Aralık 2017

Abi bende az da olsa rene könlüğü var sorun olurmu

22 Ocak 2019

evet renk körlüğü elenme sebeplerindedir.


duygu Erzurumlu

21 Aralık 2017

yanı yüzde yanık var polis olmamam için bir neden var mı acaba ogrenebilirmiyım?

13 Mart 2019

buna komisyon karar verecektir


Furkan

20 Aralık 2017

Lisede uzaklaştırma cezası alanlar polis olabilirmi

13 Mart 2019

engel oluşturmaz


Elif Ayna

18 Aralık 2017

Ben lisans mezunuyum polis olmak istiyorum 24 yaşındayım. Kpss ye girmeden başvuru yapamıyor muyum nasıl bir yol izlemem gerekiyor nereye başvuru yapacağım ve internetten mi yapacağım ?

13 Mart 2019

pomem alımları şartlarını inceleyiniz


Isimsiz

18 Aralık 2017

Meraba bn imam hatip mezunuyum polis olmak istiyrm polis okulunu okumak icin LYS gereklimi

13 Mart 2019

evet baraj puanı almanızgerekiyr


Erkan aydoğdu

17 Aralık 2017

Gözümün altında 5 yaşından kalma bi yara izi var belli belirsiz bi sıkıntı yaşarmıyım

13 Mart 2019

hayır


aslıhan bedir

17 Aralık 2017

Boyum 1.70 kilom 55 16 yaşındayım herhangi bir sağlık sorunum yok ama 13 yaşinda yaşadığım olay yuzunden magdur cocuk diye geçti bu engel mi

13 Mart 2019

hayır


velyeddin ibrahimli

16 Aralık 2017

azerbaycanli turkuyede polis akademisi okuya bilirmi?

13 Mart 2019

polis olma şartlarını inceleyiniz


Furkan zorlu

16 Aralık 2017

Suan lise 2.siniftayim polislik icin ilerde ne yapmaliyim ... Tessekkurler

22 Ocak 2019

Liseyi bitirip polislik sınavlarına girmeniz gerekmektedir.


Hasan

15 Aralık 2017

Boyum 1.66 olması sıkıntı olurmu

13 Mart 2019

basvurunuzu yapın komisyon karara verecektir


Sevda

15 Aralık 2017

Boyum 1.62 kilom 58 konuşmamda biraz pelteklik var bu sorun olur mu

13 Mart 2019

siz başvuru yapın komisyon karar verecektir


Barış savcı

14 Aralık 2017

Şimdi ben lise 4e giriyorum 20.11.2000 doğumluyum 2018 de 18e giriyorum acaba seneye yani mezun olduğumda polis okulları na girebilirmiyim.?

13 Mart 2019

evet


Büşra karaduman

13 Aralık 2017

Site çook güzel

22 Ocak 2019

Teşekkürler:))


Zeliha zeyrek

12 Aralık 2017

Açki öğretim öğrencisiyim 104 kredim var bu yıl geçici belge alabilirsem ben de kayit yaptira bilirmiyim

13 Mart 2019

18 yasını doldurmanız ve mezun olmanız gerekiyor


Zeliş zey

12 Aralık 2017

Mrhba.Ben açk öğretim öğrencisiyim şuan 104 kredim var. bu yil diplomami alma ihtimali çok düşük. Diplomam olmadan da geçici belge şeklin de bi belgeyle başvur yapa bilirmiyim.

13 Mart 2019

hyr


Ali koparan

11 Aralık 2017

Merhaba ben 17 yaşında çocuk şubede esrar iciciliginde denetim aldım sonra aksatmadan bitirdim başarıyla bana dediler dosyan kapandı polis ve askerlikten sıkıntım olmaz gidebilirsin sizce asker polis olabilirmiyim

13 Mart 2019

basvurunuzu yapın komisyon buna karar verecektir


Hasan Yarar

11 Aralık 2017

Boyum 1.66 başvuruda sorun olur mu?

13 Mart 2019

hayır


gizem

10 Aralık 2017

hangi okullardan sivil olunabirir


gizem çalkınlı

10 Aralık 2017

hangi lise okumamız gerekiyor


Ahmet Erdi

10 Aralık 2017

Hangi kargodan geliyo


Faysal abul

09 Aralık 2017

Abi sol elimde bir parmağın yarısı kadar bi yara var ama çok yıl öncesen var nasıl olduğunu bilmiyorum bu polis olmama engel mi ?


Reyhan kızıl

08 Aralık 2017

Ben açık lise çocuk gelişim okuyorum üniverste de bölümümü değiştip polis olabilirmiyim

13 Mart 2019

mezun olunca başvuru yapabilirsiniz


Muhammet Günel

08 Aralık 2017

İsim konusunda bi engel var mı acaba ? Arkadaşımın adı Hebun ve Kürtçe bir isim. Engel olacağını düşünerek mesleki seçimini değiştirdi. Bu konu da bilgi almak istiyorum.

15 Mart 2019

hayır


Ali

07 Aralık 2017

Acik lise okuyorum 128 kiredim var kpss ye bas vura bilirmiyim

13 Mart 2019

mezun olunca basvuru yapabilirsiniz


Nurullah erten

07 Aralık 2017

Polis olmak istiyorum 13 yasindayim nereye başvuracağimi bilmiyorum

13 Mart 2019

18 yasında başvuru yapabilirsinz


Sedat Acar

06 Aralık 2017

düz tabanlar polis olabiliyor mu

13 Mart 2019

evet


Sedat Acar

04 Aralık 2017

düz tabanlar polis olabilirmi

13 Mart 2019

evet


SiraçCan AyKaL

03 Aralık 2017

Mrhaba polis özel harekat olmak için gerekli şartlar ayrıca kilo ve boy öğrenebilir miyim bu arada lise 2'den polis okuluna nasıl geçerim

13 Mart 2019

mezun olunca başvuru yapabilirsiniz


Emrullah

03 Aralık 2017

Merhaba benim yüzümde 7.8 tane sivilce cıkmıştı patlattım onları yüzünde kızarıklık oluştu sorun olurmu

13 Mart 2019

olmaz


Fatih Kaba

03 Aralık 2017

abi önelikle selamün aleyküm benim halamın oğluda rahat 10 yıllık polis ben boyum 1.75 kilom77 kendi vatanım için herseyi yapmaya hazırım birtek sınavdan istediniz puanı alamamıyabilirim polis olabilirmiyim

13 Mart 2019

baraj puanı almanız gerekiyor


Merve kaya

02 Aralık 2017

Boyum 160 2 santimden bisey olurmuya 160 oldugum.icin almazlarmi

13 Mart 2019

boyunuz tutmuyr yınede isterseniz başvuru yapın komisyon ölçer karar verir


Furkan kaya

01 Aralık 2017

Çok az kekemeliğim var bu benim polis olamam için engelmi

13 Mart 2019

hayır


Tevrat tevrat

30 Kasım 2017

Yüzme bilmemek yada yüzme korkusu olmak polisliğe engel mi

13 Mart 2019

hayır


Adem çevik

29 Kasım 2017

Ben renk körüyüm bu engel midir polis olmam?

13 Mart 2019

evet


Yusuf Kaya

29 Kasım 2017

BABAM UZMANCAVUS 18 SENELİK POLİSLİGE GİRDİGİMDE 150 PUAN GEÇERLI OLURMU ?

13 Mart 2019

baraj puanı geçmeniz gerekiyor


muhammed recep taşkıran

28 Kasım 2017

Ben açık lise okuyorum mezun olup diplomamı aldıktan sonra normal şekilde üniversite okuyucam polis olabilirmiyim veya önümde bir engel varmı arz ederim ki tamamıyla bi açıklama yapabilirmisiniz.

13 Mart 2019

evet olursunuz


mustafa oksuz

28 Kasım 2017

kafaya koydum bunları yapıp polis olcam


Umut

28 Kasım 2017

Kamburlugu olanlar polis olabilirmiş


Ahmet Yılmaz

27 Kasım 2017

Merhaba ben Ahmet, yasım 24, boyum 1.75 kilom 82 lakin sol gözümde %80 görme kaybı var. Atışlarım düzgün genelde 12 den vuruyorum. Görme kaybım polisliğime engel olur mu?


Zeynep

26 Kasım 2017

Jilet izi engel olur mu polis olmaya


Büşra

24 Kasım 2017

Meraba benim boyum 1.67m kilom 50 ve sol gözüm 4.75 sağ gözüm 5.5 miyop Gözüm polis olmama engel mi?


Şahin

23 Kasım 2017

Lise son sinifim hedefin polis olmak ama 4 yıllık üniversiteyi bitirip basvurma imkanı var mı Ve bide sağ ve sol elimde küçük yaşlarda ufak yara oldu ve iz var polis olmana engel mi acaba


rabia okur

22 Kasım 2017

Myo 2.sinif ogrencisiyim. 18 yaşındayım. Martta 19olucam ve eylül de mezun olucam. Polis olabilmek için ne yapmam lazım?


Nuri Doğan

21 Kasım 2017

30 yaş lise mezunu polis olabilir mi?


gizem ozdoğan

19 Kasım 2017

Diş eğriliği engel midir?


Ibrahim tekin

19 Kasım 2017

Kolumda cok belli olmasada yanık izi var bu polis olmama engelmidir bide amcam gazi onun hakkindan yararlanip direk polis olabilirmiyim


Yusuf Yusuf

19 Kasım 2017

Jandarmadan disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler başvurabilir mi ?


Talha koyuncu

18 Kasım 2017

Mrb polis olmak istiyorum.Ancak bir ara sporla ugrastigim için omuz kısımlarım da deri yırtılmaları meydana geldi. Bu durum polis olamama engel mi ? Görüşleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum.


İlhan aşkan

18 Kasım 2017

Pomem için kardeşinizin sabıkalı olması sıkıntı oluyor mu yoksa sadece kişinin sabıkası mı önem


Ferhat bingöl

18 Kasım 2017

Suan lise son sinifindayim hayalim polis olmak boy 1.74 kilo 63 sizce olurmuyum olmak icin nereye basvurabilirim


Muhammet E

16 Kasım 2017

Polis liseleri yokmu?


esma

16 Kasım 2017

bacağımda ameliyat izi var polis olmama engel mi acaba


Sezer

15 Kasım 2017

Lise 4 öğrencisiyim polis olmak istiyorum tek hedefim polis olmak boyum 1.82 17 yaşındayım 5 6 yaşlarında düştüm çenemde 3 4 dikis var ama 10 sene önce oldu sorun olurmu


Halil şavlı

14 Kasım 2017

Merhaba ben çok az farkedilmeyecek şekilde kekeliyorum polis olmama engelmi birde polisliğin taban puanı kaç yks sınavında


Halil şavlı

14 Kasım 2017

Merhaba ben biraz kekeliyorum ama cok az bu polis olmami engelermi.

13 Mart 2019

hayır


Ömer Aktaş

14 Kasım 2017

Vucudumda bıçak izi gibi bişey var 5 cm büyüklüğünde bu iz polis olmama engel olurmu ???

13 Mart 2019

küçük izler engel olmaz


Umut

13 Kasım 2017

Babam teşkilattan polis olmam için 150 puanla girer miyim?

13 Mart 2019

hayır


Sümeyye asl

10 Kasım 2017

Benim sol gözümde beste hastalığı var az görüyor polis olmama engelmi

13 Mart 2019

komisyon karar verir


büşra türk

10 Kasım 2017

Mrb benim abim cezaevinde yatti sorusturmasi hayla devam ediyor bana engel olurmi


hacer dldgl

10 Kasım 2017

bnm boyum 1 55 10. sınifim polislik icin 1 62 boy sınırı degismez mi

13 Mart 2019

hayır


Hacer dalda

10 Kasım 2017

ben polis olmak istiyorum ama boyum 1 55 oldugu icin olamazmiyim

13 Mart 2019

boyunuz tutmuyr


Özgül

09 Kasım 2017

Bende liseyi bitirdim boyun kurtarıyor herşey uygun bundan sonra ne yapmalıyım

13 Mart 2019

başvurunuzu yapın


Fadim TürkAz

09 Kasım 2017

Merhaba. Ben Azeriyim Türkiyede polis eğitimi almak istiyorum.Şartlarda okuduğum kadaryla T.C vatandaşı olmak gerekiyo. Türkceyi serbest konuşa biliyorum. Rica etsem yardımcı ola bilirmisiniz?

13 Mart 2019

tc.vatandaşı olmanız gerekiyor


Cem aydın

08 Kasım 2017

Merhaba ben polıs olmak istiyorum boyum vücudum uyuyor ama az dilim peltelik var ama anlaşılmıyor zaten dil kursuna gidiyorum bu benim için engel olur mu acaba

13 Mart 2019

hayır


Enver Ersoy

08 Kasım 2017

16 yaşındayım. Polis olmak istiyorum. Boyum 1.62 kilom 42. O zaman kadar uzar mı?

13 Mart 2019

evet


Abdullah Demirtaş

07 Kasım 2017

üstat sınav sistemi değişti yeni sınav sistemine göre puan gereksinimleri nelerdir

15 Mart 2019

barajı geçmeniz şarttır


Birgul uzun

06 Kasım 2017

Boyum 164 Kilom 70 polis olabilirmiyim

13 Mart 2019

evet


Mustafa kaplan

06 Kasım 2017

Polis olmak için kac puan almak gerekir

13 Mart 2019

barajı geçmeniz gerekiyor


Emre

06 Kasım 2017

Bazi nedenlerden dolayı okulu birakmak zorunda kaldim aciktan okuyorum lise 3 ogrencisiyim 18 yasindayim polis olabilirmiyim ?

13 Mart 2019

evet


Garaman..

06 Kasım 2017

Lütfen dönüş yaparsanız çok sevinirim. Bu konu hakkında başka bilgi alabileceğim bir yer yok. İz görünmeyen yerde ama polis olmamı engeller mi acaba bu durum beni

12 Mart 2019

bazı izlerde komisyonun kararı gecerlidir


Garaman..

06 Kasım 2017

Benim sol topuğumdan biraz yukarıya kadar dikiş izin var 5 yaşında ameliyat olmuşum.İz 5metreden belli olabilir ama bana hiç bir engeli yok. Koşmamda falan sıkıntı olmuyor.6sene lisanslı basketbol oynadım hatta.Bu benim polis olmamı engeller mi acaba?

12 Mart 2019

hayır engel olmaz


Kamil can Yozgat

05 Kasım 2017

Benim beynimde sant var ancak masa basi polis olabilirmiyim lise ve dengi okuldan mezunum

15 Mart 2019

bu komisyonun vereceği bir karardır


Yusuf bayram

05 Kasım 2017

polis kolej leri bu yıl öğrenci alacakmı Ben bu yıl 8. Sınıf öğrencisiyim ve polis kolejine girmek istiyorum sınav açilacakmi Okul müdürü kolejlerin kapatıldığını üniversite mezunları dışında kimsenin ve akademi ye girenlerin dışında polis olamazsın dedi.

12 Mart 2019

en yakın lise mezunu olunca basvuru yapabilirsiniz


Mehmet Duman

05 Kasım 2017

abi ben lisedeyim de derslerim böyle kötü olması polis olma hayatımda önüme çıkip olmama gibi bir ihtimalim var mı

12 Mart 2019

üniversite sınavında baraj puanını geçmen gerekiyor.


Melike koç

05 Kasım 2017

Yüzüme dal çarpmıştı 2 yıl önce ondan cok az iz var bu benim polis olmama engel mi? Boyum 1.78, kilo 64 , 17 yaşındayım 15 aralıkta 18 den gün alıcam başvuru zamani doldurmuş olmuyorum bu yüzden 1 yil daha beklemem mi gerekiyor ?

12 Mart 2019

küçük izler engel teskil etmemektedir.yasınızı doldurmanız gerekmektedir


Çağdaş Herekol

04 Kasım 2017

Bir poliste olabilecek çevikliğin kuvvetin bende fazlası var ama boy sıkıntım var 1.69

12 Mart 2019

boyunuz yeterli bu durumda


halil

03 Kasım 2017

abi nolur emin bir cevap ver ben boyum 1,80 kilo 70 ama ben Anadolu lisesinde okuyorum 320 puanlık bir lise bnim hiç bir fiziksel durumum yok polis olabılir miyim bide 7 1. dönem sınıf ta bir şey alamadım ama diyerleri taktir polis olabilir miyim

12 Mart 2019

tabiki olabilirsiniz


Cansu yüksel

03 Kasım 2017

Şuan 23 yaşındayım polis olmak için geç mı kaldım

12 Mart 2019

polis malzemeleri.com dapolis olma sartlarını inceleyiniz


Enes Taştan

02 Kasım 2017

İnternetteki testlere göre kırmızı-yeşil renk körüyüm bu polis olmama engelmi?

13 Mart 2019

evet


şule

02 Kasım 2017

başörtülü olmam pöh olmamı engeller mi?

13 Mart 2019

hayır


şule

02 Kasım 2017

polisolduktan sonra istediğimiz bölüme geçebiliyor muyuz?

13 Mart 2019

evet


ece ayaz

02 Kasım 2017

Teyzemin eşi fetö dan yagılanıyor ve şu an hapiste ben ise polis olmak istiyorum bu durum benim sicilime yansır mı

15 Mart 2019

hayır


Sevda

02 Kasım 2017

Merhaba yaşım 19 boyum 1.67 kilom 58 Açık öğretim lise 3 okuyorum polis olmamda bir sakınca varmı acaba?

15 Mart 2019

hayır


Sevdaaa

02 Kasım 2017

Merhaba boyum 1.67 kilom 58 açık öğretimden okuyorum lise 3 polis olmamda bir sakınca varmı.

15 Mart 2019

hayır


Nurettin yüce

01 Kasım 2017

Şuan lise öğrencisi yim .üniversite sinav sistemi degistiginden polis alım puanı aynimi veya sözel sayisal bişey farkediyomu

15 Mart 2019

hayır baraj puanı geçmeniz yeterli olur


müzeyen DOMURCUK

01 Kasım 2017

Bn mesleki ve teknik anadolu lisesinde okuyorum bu polis olmama mani mi

15 Mart 2019

hayır


Kendini Arayan Adam

31 Ekim 2017

Abi ben 14 yasindayken hirsizlika karistim musrik sikayetci oldu 3 ay denetim serbestlik yedim bu polislige engel olurmu lutfen cevap bekliyorum

15 Mart 2019

buna komisyon karar verecektir


Enes yesilyurt

31 Ekim 2017

Ben su an 12 ,sınıf öğrencisiyim polis olmak için hangi sınavlara girmem lazım birde polis okularii kapandı diyorlar dogrumu

15 Mart 2019

lise mezunu olunca basvuru yapabilirsiniz


Murat Hız

30 Ekim 2017

Selamın aleyküm ben polis olmak istiyom

15 Mart 2019

başarılar


Eyyup Akıllı

18 Ekim 2017

Abi bu dövme sıkıntı oluyormuş sildirsek polis okuluna gire biliyormuyuz

19 Mart 2019

sildirin


Atilla alkaya

18 Ekim 2017

Ameliyat yaralarından alınır mı ?

19 Mart 2019

buna komisyon karar verir


Hasan Kara

16 Ekim 2017

Kalbimde inne ucu kadar delik var bu polis olmama engelmi ?19 a giricem lise sonum

19 Mart 2019

buna ancak komisyon karar verir fakat sorun olmuyr genelde hareketlerinizi engellemiyordur


Şukran

15 Ekim 2017

Dislerim yamuk sadece ondeki 2 disim bu polis olmama engek mi

19 Mart 2019

hayır


Ayşe T.

14 Ekim 2017

Lise 3 öğrencisiyim. 17 yaşındayım. Kilom 50 boyum 1.64 12 sınıfı okurken polis sınavına müracaat edebilirmiyim

19 Mart 2019

mezun olunca başvurabilirsiniz


Adil can

13 Ekim 2017

Benim kalp hastalığının olması polis olmama engel midir

19 Mart 2019

komisyon buna karar verecektir


Adil can

13 Ekim 2017

Kalp hastaligim var polis olmama engel mi kalbmi delik cihaz varda lise bitince ameliyat Olcan da ameliyat olduktan sonra hastaligim tamamen iyileşince polis olabilcemmi

19 Mart 2019

inşallah iyileşir başvurursunuz


sen yıl

12 Ekim 2017

merhaba, ben 27 yaşındayım ve yurt dışında yaşıyorum, türk vatandaşıyım. şuan ünivejrsitede okuyorum. eğitimimh bittiğinde 28-29 yaşlarında olacağım. yaşım ve yurt dışında büyümüş olmam polis olmama engel olurmu?

19 Mart 2019

hayır denklik şartı gerekiyor yasınızda uyuyor


eyyupnk

10 Ekim 2017

benim boyum 180cm kilo 65 yaş 18 polis olma şartlarına uyuyomu

19 Mart 2019

evet


zeynep aydn

10 Ekim 2017

Ben lisans mezunuyum fakat okulla ilisigimi kesmedim basvuruda yaptim pomem icin ilisigimi kesmemis olmam sorun olur mu

19 Mart 2019

mezun olmanız şarttır


ibrahim zorlu

07 Ekim 2017

Abim cezaevinde yunus polis olmama engelmi

19 Mart 2019

terör suçu değilse sorun olmaz


İbrahim Zorlu

07 Ekim 2017

Abim cezaevinde yunus polis olmamı etkilermi

19 Mart 2019

hyr


tafo sofu

04 Ekim 2017

boyum 1.65 ;( kilom 50 ola bilirmiyim

19 Mart 2019

erkek 167 bayan 162 şart


Gözdenur

04 Ekim 2017

n mevlana lisesine gectim 16yasindayim ve polis vy jandarma olmk istym ne ypmlym

19 Mart 2019

mezun olunca başvurunuzu yapın


Yilmaz yildiz

03 Ekim 2017

Isvicrede oturuyom 30 yasindayim türkiyede polis olma imkanim varmi?

19 Mart 2019

yaş sınırı 30 pomemlerde


Sedat

28 Eylül 2017

Meslek okulunda okuyorum bir engel olurmu acaba

19 Mart 2019

hayır


Safiye mihyaz

28 Eylül 2017

Benim esim polis olmak istiyo su an acik ogretimden lise okuyu odenesi gereken 48 kredisi kaldi boy 173 ygs sinaviňa da henuz girmemis yasi da 24 polis olabilir mi

19 Mart 2019

evet


mehmet tekin

28 Eylül 2017

Bayan polisler hemen atanır mı?

15 Mart 2019

eğitim alan bütün polisler hemen atanırlar


Aysun deniz

28 Eylül 2017

Slm benim arkadasim kel polis olamazmi

19 Mart 2019

olur


Zeliha sultan

27 Eylül 2017

Yüzümde orta büyüklükte ben var sıkıntı olur mu

15 Mart 2019

hayır


Özgür deniz

27 Eylül 2017

Orta parmağım yamuk kaynadı ama benim için bir engel değil sizce bir problem olurmu?

15 Mart 2019

komisyonun buna karar verecektir


Gunes karabulak

27 Eylül 2017

Ben lise menzunuyum polis olmak istiyorum

15 Mart 2019

başvurun istediğiniz sonucu alırsınız inş.


beyza

26 Eylül 2017

Ben şuan sekizinci sınıf öğrencisiyim ve polis olmak istiyorum . Okulumda bulunan rehberlik öğretmenlerimle hergün bu konu hakkında konuşuyoruz ve ben açıkçası burdan da biraz bilgi almak istedim.Hangi liseye gitmem gerekiyor?

15 Mart 2019

farketmiyor


Musa Elik

25 Eylül 2017

Abi ben busene bitirdim liseyi mezun oldum polis okuluna gitmek istiyorum buna ygs kpss sınavı fln bi puan lazım i yoksa başvurup nasıl yapıyorz

19 Mart 2019

ygs den baraj geçme şartı vardır


Aysegul Bahar

25 Eylül 2017

Eş durumundan kendi memleketinde görev yapılabiliyor mu

15 Mart 2019

eşinin memeleketinde görev yapabilir


Vehbi

23 Eylül 2017

Ben polis olmak istiyorum yaşım 32 hiç bir şansım yokmu? Üniversite mezunuyum,her kriterler uyuyor yanlızca yaşta problem var.Bilgi verirseniz sevinirim.

15 Mart 2019

yaşınız geçmiş şartı


ebru kaya

23 Eylül 2017

Ygs sınavına iki sene önce girdim kazandım ama gitmedim tekrar bu sene içinde mi girmem gerekiyo

15 Mart 2019

evet


melike

23 Eylül 2017

ben 8 sınıfa gidiyorum polis olmak için hangi liseye gitmeliyim.

15 Mart 2019

farketmez


Güneş

23 Eylül 2017

Ben lise son sınıf öğrencisiyim fakat doğum tarihim 9 Ocak 2001. Bu durum bir engel midir?

13 Mart 2019

başvurabilirsiniz


Melike balta

22 Eylül 2017

Polis olmak için liseden sonra ne yapmamız lazım

13 Mart 2019

ygs sınavından barajı geçince başvurabilirsiniz


Melike balta

22 Eylül 2017

Ben 15 yaşındayım boyum 1.55 kilom 50 lise iki öğrencisiyim cinsiyeti kız polis olma özelliğini ihtimalim varmı başka bir kusurum yok

13 Mart 2019

zamanı gelince başvurabilirsiniz


esma

22 Eylül 2017

Ben şuan 10.sınıfım Polislik okumak için liseyi bitirmem şartmı?

13 Mart 2019

evet


ibrahim özer

22 Eylül 2017

Benim B grubuna dahil ülseratif kolit hastalığım var bu herhangi bir engel teşkil ediyor mu?

13 Mart 2019

hayır


utku

21 Eylül 2017

lise 2 deyim polis olmak istiyorum gözlük takıyorum bu polis olmama engelmidir

13 Mart 2019

hayır


Tuğba Gonca

21 Eylül 2017

Vücudumda doğum lekeleri var başımda ve ensemde ameliyat izleri var tesettürlüyüm polis olabilirmiyim

13 Mart 2019

evet


Fatih Can Karakuş

20 Eylül 2017

Kaşimda ben var bebekken olusmus polis olmama engelmidir?

13 Mart 2019

hayır


Okan simsek

20 Eylül 2017

İyi günler ben imam hatip lisesinde okuyorum 1.65 boyundaki 53 kiloyum polis olmak istiyorum nasıl olabilirim bilgi veririmisiniz

13 Mart 2019

evet


Veysel Barut

19 Eylül 2017

Boyum 1.78 kilom 51 polis olmama engel mi?

13 Mart 2019

evet


Osman aslan

19 Eylül 2017

150 puan yakinlik derecesine abi kardes iliskisi varmi abilerim poliste girebilirmiyim yani

13 Mart 2019

barajı geçmeniz gerekiyor


Osman aslan

19 Eylül 2017

Slm abi benim 3 abim polis bu 150 puan yakinlik derecesine girebilirmiyim

13 Mart 2019

hayır


Nisa

18 Eylül 2017

Merhaba ben nisa ayagimin üstünde yarim karistan az bir utu yanigi var zaten gittikce kapaniyor bır engeli varmi

13 Mart 2019

hayır


gizem kızılkaya

17 Eylül 2017

sanırsam kosu duba kaldırma vb. mülakatlar oluyormus surelerı neler yapıldıgı vs. hakkında bilgi verirmisiniz

13 Mart 2019

polis oma şartlarını inceleyebilirsiniz


hazar ireç

17 Eylül 2017

Ben 15 yaşındayım polis olmak istiyorum her hangi bi hastalığım yok

15 Mart 2019

basarılar


Berke Doğancı

17 Eylül 2017

Baş parmagimin hafif altinda nasır var engel olabilirmi ?

15 Mart 2019

hayır


Derya Saymaz

16 Eylül 2017

merhaba .kuzenimin kalbinde annesinin adı yazılı dövme olarak ve polis olmak istiyor sildirmezse geçemez mi sınavı ?

15 Mart 2019

silinmesi gerekir


Büşra akçay

16 Eylül 2017

3 sene önce intihar etmiştim şuan 18 yaşınadım polis olmama engel mi

15 Mart 2019

hayır


Fatma

14 Eylül 2017

Merhabalar gözlük kullanmak polisliğe engelmi

15 Mart 2019

lazerle çizilen gözler tedavi ediliyor başvuru yapabilirsiniz


Dilara Buyruk

13 Eylül 2017

Ben bu yıl ygs ye giricem ve polislik istiyorum ama pmyo ve polis akademisi arasındaki fark nedir açıklayabilir misiniz?

15 Mart 2019

lise mezunları pmyo egitim görür lisans mezunları akademi de eğitim görür


Hakan Balta

12 Eylül 2017

liseyi dışardan okuyorm az kaldı bitirmeme bu poliklik sınavlarına girmeme engel olur mu?

15 Mart 2019

hayır


Ruken Alagöz

12 Eylül 2017

Gözlük kullanmak ve meslek lisesi çıkışlı olmak engel mi

15 Mart 2019

hayır


Ahmet Kara

12 Eylül 2017

Burun Estetiği polis olmak için engelmidir ??? Sonuçta herhangi bir şekilde tanınmayı sorun yapmaz bence

15 Mart 2019

hayır


Ilayda n

10 Eylül 2017

Benim gözüm biraz bozuk polis olmama engel mi

15 Mart 2019

hayır


Yağmur b

10 Eylül 2017

Ben polis olmak istiyorum herhangi bir lisede okusam da polis olma şansım var mı

15 Mart 2019

evet


Betül

10 Eylül 2017

Merhaba,siyasal partinin genclik kollarina uye olup sonrada uyeligimizi sildirsek ama partiye uye olduğumuz sicilimizde gozukucek polis olmamıza engel mi?

15 Mart 2019

hayır engel olmaz


Polat Ahmet

09 Eylül 2017

Gözlük kullanıyorum ameliyatla sıfırlatsam polis olabilirmiyim

15 Mart 2019

evet olur


mertsafkan

09 Eylül 2017

sadece ygs girmek mi gerekiyor yoksa lys şartıda varmı ?

15 Mart 2019

lgs baraj yetiyor


Betül

08 Eylül 2017

Nikah şahidi olmak polis olmaya engel mi ?

15 Mart 2019

hyr


Ahmet can

08 Eylül 2017

Ben kasten adam yaralamaktan 6 ay önce hafifletilmiş ceza olarak 2 ay 6 gün ceza aldım ama tekrarını sergilemiyecwgim diyerek 3 yıl denetim aldım denetim bitiyo ama lisem seneye bitiyo benim polis olmam da herhangi bir sorun varmıdır

15 Mart 2019

başvurduğunuz komisyon karar verir


Neslihan Türkmen

08 Eylül 2017

Biraz önce yine yazmıştım önlisans mezunuyum , yorumlarda gördüm başvuru yapabilirim ama izleyeceğim yolu bilmiyorum :/

15 Mart 2019

evet pomemlere başvuru yapın


Neslihan Türkmen

08 Eylül 2017

Meraba, önlisans mezunuyum polis olmak istiyorum . Bilgilendirir misiniz ?

15 Mart 2019

pomeme alım şartlarını okuyunuz


Semih Dere

08 Eylül 2017

Benim kol dirseklerimde 2 senedir sedef hastalığı var yanı pet sise kapagıkadar bir pembelik bu engelmidir polis olmaya

15 Mart 2019

hayır


Ismail gedikoglu

07 Eylül 2017

Ben önlisans mezunuyum polis olabilmek icin hangi sinavlara gitmek gerekiyor evde kac sene pmyo de egitim alcam

15 Mart 2019

pomem başvurusuna bakınız


Berivan Gönül

07 Eylül 2017

Meslek lisesi okuyarak polis olunurmu?

15 Mart 2019

evet


Yusuf mece

07 Eylül 2017

Ben lise 1. Gectim ve meslek okulu geldi ordan polis olabilirmiyim

15 Mart 2019

evet


selime nur çakar

06 Eylül 2017

Şeker hastasıyım polis olmama engel olurum

15 Mart 2019

komisyon karar verir derecesine göre


selime nur

06 Eylül 2017

Şeker hastasıyım bu polis olmama engelmi

15 Mart 2019

komisyon karar verir


mustafa

06 Eylül 2017

gözüm 2.25 derece miyop elenenir miyim?

15 Mart 2019

komisyon karar verecektir


Berk Takan

05 Eylül 2017

Sorumu cevaplarsanız cok memnun olurum benim annem babam ayrı fakat bu ayrılık sürecinde babam sahte paradan 2 veya 3 ay hüküm giymiş benim polis olmamda herhangi bir engel teşkil edermi ? Şimdiden teşekkür ederim

15 Mart 2019

hayır


Abdulaziz Cuşkun

05 Eylül 2017

Merhaba ben Ön Lisans Mezunuyum. Polis olabilmem için ne yapmam gerekir. Şartları nelerdir? Yardımcı olur musunuz?

15 Mart 2019

pomem alımlarına başvuru yapınız


Ömer Faruk

05 Eylül 2017

Hafif bi işitme kaybım var ama çok az bu polis olmama engelmi

15 Mart 2019

hayır yinede komisyon derecesine göre karar verir


Sakine şen

03 Eylül 2017

Merhaba Lise 2 öğrencisiyim polislik sınavlarına girmek istiyorum heyecanlandığımda hafif kekeleme oluyo bu bir engel mi boyum 1.72 kilom 52 acil cevap verirseniz sevinirim

15 Mart 2019

hayır o herekeste olabilir


Esma Nur Doğan

03 Eylül 2017

Ben 12. Siniftayim bu yil ygs ye gircem polis baraji 260 ile 280 arasinda oynuyomus mülakatta neler oluyo ne soruluyo genel kultur mu yoksa hersey olablr mi sohbet havasında? Tek hayalim polis olmak

15 Mart 2019

polis olma şartlarını okuyunuz


esma kaya

02 Eylül 2017

Benim doğum izim var bide küçükken bir iz var kafamda çokta belli olmuyo bide baş parmağı doğuştan birisi diğerinden biraz kısa ve değişik ama hiçbir fiziki olarak etkilemiyor lütfen cvp verirmisiniz

15 Mart 2019

komisyonun vereceği karardır


Yasemin karadag

02 Eylül 2017

Benim kolumdaa jilet izleri var abi bu sorun olurmu lutfen cevaplarmisiniz

15 Mart 2019

buna komisyon karar verir


ceyda

02 Eylül 2017

Meslek lisesinde 4. sınıfa geçtim. Babam emniyet mensubu. Bu yıl sınava girmeyi düşünüyorum. Bizim için bir ayrıcalık vs. var mı acaba? Ne zaman başvuru yapacağız?

15 Mart 2019

ayrıcalık yoktur


Demet 24

02 Eylül 2017

1-)Istediğimiz yerde mi unuversitemizi okuyabiliriz misal Trabzon da okumak isterim yoksa bulunduğumuz yaşadığımız sehirdemi??? 2-)Bide başvuru yaptıktan sonra olacağımız sınavda ne gibi sorular sorulacaktır??? Teşekkürler şimdiden..

15 Mart 2019

emniyet teşkilatı sizi yerleştirir


havva yilmaz

01 Eylül 2017

Acik lise son sinivvim olabilir miyim

15 Mart 2019

18 yaşını doldurduysanız olur


Tuğba Kaya

01 Eylül 2017

Benim kolumda bir kazadan dolayı cam kesigi izi var ve burnuma da dikiş var bu koşullar polis olmama engel demi ?

15 Mart 2019

hayır


SENA kılıç

31 Ağustos 2017

Meraba lise2 okuyorum meslek lisesi çoçuk gelişimi okuyorum polis olmak istiyom ama kilom 39boy1, 57ama küçükken sadece araba çarptı bir şey yok köpek ısırdı köpeklerden korkmam engelmi sizce

15 Mart 2019

hayır


SENA Kılıç

30 Ağustos 2017

Slm lise2 okuyorum meslek lisesi çoçuk gelişimi okuyorum polis olmak istiyom ama kilom 39boy1, 57 kucukken araba carptı bişey olmadı kopek ısırdı kopekten korkmam engelmi?

15 Mart 2019

hayır


Dilan kılıç

30 Ağustos 2017

Polis olmak

15 Mart 2019

dd


Mehmet Atik Kılıç

30 Ağustos 2017

Merhaba 1991dogumluyum herhangi bir sağlık sorunu m yok kilo65 boy 1,75 İlköğretim mezunuyum polis olmak istiyorum lütfen yardım edin yaşım engelmi polis olmayı cok istiyorum.

15 Mart 2019

lise şartı vardır


SELİN SU

30 Ağustos 2017

ya ben birşey soracam lise 4' ten sonra ygs ve lys'den istenilen puanı geçtikten sonra polis olmak için ne yapmalıyım yani nerelere başvurup gitmeliyim bana kapsamlı bir bilgi verirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkürler..

15 Mart 2019

alımları takip edin başvurunuzu yapın


Fatmanur Ercan

29 Ağustos 2017

Ben gözlük kullanıyorum 1,75ve 1,50 numara olmak üzere gözlük kullanıyorum polis olmama engel midir.

15 Mart 2019

kurul karar verecektir


seli dicle

29 Ağustos 2017

benim göbeğimde dövme var bu görünür bir yerde degil sonuçta polis olmama engel mi bu ?

19 Mart 2019

sildirmeniz gerekir


Tayyar Bilen

28 Ağustos 2017

Boyumun 1.65 olması polis olmama engelmi ..

19 Mart 2019

boyunuz yeterlidir


Mehmet Doğan

28 Ağustos 2017

Lise diplaması almış ve 18 yaşında oln biri nasıl polis olur?

19 Mart 2019

evet


Bahri kara

28 Ağustos 2017

Benim sol gözümde doğuştan cevresinde morluk var ama görmemde sıkıntı yokk polis olmama engel mi??

19 Mart 2019

buna ancak komisyon karar verir


Kadir Pınarbaşı

28 Ağustos 2017

Polis akademisi alımı şuan varmı yoksa ne zaman açılır ve puan şartları nedir teşekkürler şimdiden

19 Mart 2019

lise mezunu olmanız gerekir


Esra

26 Ağustos 2017

Aileden herhangi biri siyasi bir suç işlemiş ise polis olunurmu ?

19 Mart 2019

hayır


Ayşe Şahin

26 Ağustos 2017

Oğlum 14 yaşında orta okulu bitirip polis kolejine gitmek iştiyor eskiden lisesi vardı şu andada varmıdır şartları ve başvuru tarihi nedir.

19 Mart 2019

şuan yok lise mezunu olduktan sonra başvurur yapabilirsinz


Ferdi basir

25 Ağustos 2017

İlk okuk mevzunuyum ama Polis olmak istiyorum ne tür yerlere baş vram lazım Side

19 Mart 2019

lise mezunu şartı vardır


Deno

25 Ağustos 2017

Kolumda lekeler var alınmaz mıyım

19 Mart 2019

buna komisyon karar verir ancak siz başvurun


Rabia.sayiddi

25 Ağustos 2017

Kimlikte 1996 doğumluyum imam hatip 3. Sınıf ögrencisiyim.yaşım büyük yazmışlar ama düzeltsem de olmicagını yazmışsınız.1.63 boyunda 48 kiloyum. Polis olmak istiyrm. Hangi okulu önerirsiniz. Yada hangi polis okuluna gidebilirim ??

19 Mart 2019

mahkemeye verip düzeltirseniz olur


Aysel küpküp

24 Ağustos 2017

Ben lise mezunuyum.1990 dogumluyum polis olabilir miyim ?

19 Mart 2019

evet


Eda

23 Ağustos 2017

Boyum ve kilom uyuyor ama vicudumda su çiçeği izi var siz ce olurmuyum

19 Mart 2019

evet


emirhan sümengen

23 Ağustos 2017

eğer mesleklisesinde okursak genede girebiliyormuyuz lütfen cevaplayın.

19 Mart 2019

evet


Selma

22 Ağustos 2017

Merhaba, ben 2015 yılında liseden mezun olduğum ösym sınavlarına girdiğim ve barajı geçmeme rağmen tercih yapmadım bu benim polis olmama engel olur mu? Yardımcı olursanız çok sevinirim.

19 Mart 2019

engel olmaz


Beren yıldız

19 Ağustos 2017

dişim yamuk sorun olur mu ?

19 Mart 2019

hayır


özge

19 Ağustos 2017

ya sağ omzumda bir yanık var ama gittikçe açılıyor yanık polis olabilirmiyim boyum 1.72 kadınım

19 Mart 2019

hayır


ELİF

19 Ağustos 2017

BAYANLARDA BOY 60 OLMUYOMU

19 Mart 2019

162cm gerekiyr


Bilal sezer

18 Ağustos 2017

Ben suan ımam hatıp okuyorum dısardan ımam hatıp bıtıkten snra polıs bosvurusu yapa bilir miyız?

19 Mart 2019

evet


burak

18 Ağustos 2017

0.50 derece gözlüğüm var engelmidir?

19 Mart 2019

buna komisyon karar verir bide lazerle ameliyatla çözebilirsiniz


Hilaltoprak

18 Ağustos 2017

Ben önlisans mezunuyum polis olamıyor muyum . Lise ve dengi okullar yazıyor peki biz önlisans mezunları nasıl polis oluyor

19 Mart 2019

siz pomeme alımlarına başvuru yaparsınız


Ayşe ULU

17 Ağustos 2017

Ben meslek lisesi öğrencisiyim 2 yıllık üniversiteden sonra polis olabilirmiyim?

19 Mart 2019

evet


Can Kaya

15 Ağustos 2017

Dövmemin olması polis olmama engel mi yukarıdaki yazıda konu hakkında bi bölğm göremedim

16 Ağustos 2017

Tanınmayı kolaylaştırıcı unsurlar Polis olmaya engeldir. İlgili madde gereğince dövme bu kapsama girmektedir.


Dila Dila

10 Ağustos 2017

Ben onlisans mezunuyum basvuru yapabilir miyim ?

16 Ağustos 2017

Başvurabilirsiniz.


Ömer reis

04 Ağustos 2017

Abi , iki abim polis bende bu 140 puan alsam olabilirmiyim beni de kapsarmı o ozellik


Esra

28 Temmuz 2017

Benim babam emekli polis 150 puan ile geçiş yapabiliyormuyum acaba

16 Ağustos 2017

Sizin için bir farklılık bulunmamaktadır.


kader karataş

28 Temmuz 2017

Ayagima küçükken çay dökülde ve su an ayagim buruş buruş bu polis olmam icin bi engel mi


Fuat beylem

25 Temmuz 2017

150 puan sarti sadece sehit eşi ve çocuğu icin mi gecerli amca oglu geçerli mi

16 Ağustos 2017

Sizin için geçerli değildir.


Ali yilmaz

18 Temmuz 2017

boyum 1.77 Kilom 62 Endeksim 19.8 Yasim 17 Vucudumda yara bere izi yok sadece sacim turuncu

16 Ağustos 2017

Saçınızın turuncu olması polis olmanıza engel değil gibi gözükse de kurul tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir Emniyet teşkilatında Polis olmak için aranan fiziksel şartlar; bayanlarda1.65, erkek polis adaylarında ise 1.67 kısa olmamak, vücudunda organ eksiği olmayacak ve 5 metreden bakıldığında iz ve dövme gözükmeyecek. Adaylarda renk körlüğü, omuzlarda problem, göğüs kafesinde eğrilik ve düz taban gibi sağlıksal problemlerde aranan şartlardan.


Deniz şahin

17 Temmuz 2017

Cevabınizi dört gözle bekliyorum bide polislikten pantolon şart mı

16 Ağustos 2017

Farklı üniforma ya da sivil kıyafetle görev yapan bir çok birim bulunmaktadır. Bu bağlamda zorunlu değildir.


Deniz şahin

17 Temmuz 2017

Lys ile basvurabiliyor muyuz polisliğe 264 aldım


Gül

04 Temmuz 2017

Dişlerle ilgili polislikte herhangi bir şey var mı


Şule kaya

28 Haziran 2017

Akrabamdan biri ceza evine girip çıktı o benim polis olmam için engel mi?


sedef balçık

13 Haziran 2017

Bence mükemmel bir şey bizlerle bu kadar çok ilgilenmeleri çok güzel.


Hüseyin Sayan

10 Haziran 2017

BABAM CEZAEVİNE Girip çıktı bu benim polis olmam için olumsuzluk doğrurmu

16 Ağustos 2017

Amcanızda babanızda sabıkalı olsada polis olabilirsiniz. 17 Mayıs 2008 gün ve 26879 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Yüksek Okulları Giriş Yönetmeliğinin 8. Maddesinin (h) bendine göre adayın kendisinin işlediği suçlardan aynı maddenin (ğ) ve (h) bendlerine göre ise eşinin işlediği suçlardan dolayı anılan yönetmelikte adayı bağlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu nedenle babası sabıkalı olan bir kişi polis olabilir.


Ahmet yılmaz

20 Mayıs 2017

Benim sol kaşımda yarık var ama cocukken olmus bisi bu engel olurmu

16 Ağustos 2017

Tanınmayı kolaylaştıran biz iz değilse sorun olacağını düşünmüyoruz.


zeynep yaz

10 Mayıs 2017

HEDEF#POLİSLİK#


Ali Necip Kayacı

03 Mayıs 2017

Imam hatip mezunu olmak engelmi

16 Ağustos 2017

Engel değildir.


ŞEHRİBAN ŞAHİN

20 Nisan 2017

Bu meslek gurur verci


seyhan emine

14 Nisan 2017

eşarplı polis olunabilir mi?

16 Ağustos 2017

Merhaba; Kapalı olmanız polis olmanıza engel değildir.
2016 yılında ilgili mevzuatta değişiklik yapılmıştır.

Başörtülü Polislik Ve Kıyafet Yönetmeliği Düzenlemesi


zahra taser

30 Mart 2017

tek hedefim polis olmak


Sena celik

14 Aralık 2016

Kapalı olmam polis olmama engel mi?

19 Aralık 2016

Merhaba; Kapalı olmanız polis olmanıza engel değildir.
2016 yılında ilgili mevzuatta değişiklik yapılmıştır.

Başörtülü Polislik Ve Kıyafet Yönetmeliği Düzenlemesi


mustafa cin

30 Kasım 2016

Mrb ben 19 yaşına girdim lise son sınıf öğrencisiyim ve hayalim polis olmak 1.78 boyundayım 70 kiloyum fitnısta yapıyorum bu şartlarda polis olabilirmiyim ?


melis askor

30 Kasım 2016

Tek bir halalim polis olmak için her türlü şeyi deniycem


Su misali

18 Kasım 2016

Güzel bir site


Oğuzhan AKOT

17 Kasım 2016

Benim vücudum da herhangi bir problem yok, sağlık sorunum yok eski bal ligi futbolcuyum yaşım 18 boyum 1,77 kilom 72 tek sıkıntım sol kolumda dövmem var çok büyük değil yarım karış kadar. Bu sıkıntı yaratır mı? İlginiz için şimdiden teşekkürler..

01 Aralık 2016

Sağlık şartları yönetmeliği okumanızı tavsiye ederiz.
Sağlık ile ilgili koşullar başlığı altında
Vücudun görünür yerlerinde tanımayı kolaylaştıran, görünümü bozan ve kısmen de olsa fonksiyonlara mani yara, yanık, cerrahi müdahale bulunmak. ifadesi bulunmaktadır. Bu tip durumlarda Nihayi kararı sağlık heyeti komisyonu verecektir.


cemre toksoy

08 Kasım 2016

Gercekten cok guzel bir site


yunus keptig

29 Ekim 2016

tek bir hedefim var oda polis olmak


hulya torsun

22 Ekim 2016

Abi ben hakkari Yüksekova lim benim ailemde sabıka li varsa polis olamiyormuyiz, Boyum 1.60 kilom 43 ama yeni lise 1 ogrencisim benim ne yapmam lazim ya kimse yardımcı olmuyor yaa

22 Ekim 2016

Bayanlarda minimum boy şartı 1.62cm olması şartı aranmaktadır.


Muhammet Faik Kurtaran

21 Ekim 2016

İmam Hatip öğrencisiyim astım bronşit var ama koşmamda sıkışma tıkanma gibi sorunlar yok koşabiliyorum doğuştan gelme astım var.Yüzümde hafif bir yank var küçükken olmuş.Abimde polis benimde polis olmamda bir sakınca var mı ?

22 Ekim 2016

Sağlık şartları yönetmeliği Solunum Sistemi Hastalıkları Bölümünü okumanızı tavsiye ederiz.

3) (Değişik:RG-14/12/2012-28497) Solunum fonksiyon bozukluğu yapmış bronşektaziler ve obstrüktif tip akciğer hastalıkları ve solunum fonksiyon bozukluğu yapmış veya yapmamış obstruktif sleep apne sendromu. (kronik bronşit, amfizem, bronşial astma)


şafak akşit

21 Ekim 2016

askerlik sırasında sol böbreğimin olmadığını öğrendim askerden muafım polis olabilme imkanı varmıdır

22 Ekim 2016

Sağlık şartları yönetmeliği okumanızı tavsiye ederiz.

V- ÜROGENİTAL SİSTEM VE KADIN HASTALIKLARI başlığı altında

6) Bir böbreğin çıkarılması ya da fonksiyon bakımından yok hükmünde olması. ifadesi bulunmaktadır.


melis dirgi

21 Ekim 2016

benim ayağımd 20 dikşim var polis olabilirmiyim

22 Ekim 2016

Sağlık şartları yönetmeliği okumanızı tavsiye ederiz.

Sağlık ile ilgili koşullar başlığı altında

Vücudun görünür yerlerinde tanımayı kolaylaştıran, görünümü bozan ve kısmen de olsa fonksiyonlara mani yara, yanık, cerrahi müdahale bulunmak.

ifadesi bulunmaktadır. Bu tip durumlarda Nihayi kararı sağlık heyeti komisyonu verecektir.


kader güler

21 Ekim 2016

Ben lise son ogrencisiyim.boyum 1.65 kilom 50 herhangi bi sağlık problemim yok. yada herhangi bi suçumyok.bu şartlar altında sınavdan 270 alıp polis olabilir miyim


Fatma betus

21 Ekim 2016

Bn iki yllk sosyal hizmet mezunuym 2 yllk blgsyr da iki dersm kldi 1.dinem mezun olyrm basvuru yapablrmym


Mabelle

20 Ekim 2016

Merhaba ben Anadolu lisesi dil bölümü ogrencisiyim kolumda yara izi var bir forum sayfasında okumuştum eğer geçerli bir sebep varsa kabul ediliyormuş bende ki de öyle birşey acaba bi sıkıntı olur mu (gaspa uğradım kolumda bıçak izi var)

20 Ekim 2016

Sağlık ile ilgili koşullar başlığı altında

Vücudun görünür yerlerinde tanımayı kolaylaştıran, görünümü bozan ve kısmen de olsa fonksiyonlara mani yara, yanık, cerrahi müdahale bulunmak.

ifadesi bulunmaktadır. Bu tip durumlarda Nihayi kararı sağlık heyeti komisyonu verecektir.


şafak akşit

19 Ekim 2016

doğuştan sol böbreğim yok askerlikte sarılığa yakalanmıstım dolayısıyla iç rötgen çekilmşti ozamanolmadığını öğrenmiştik ve dolayısıyla askerlikten muaf olmuştum askerlik sıkıntım yok ama durum böyle öğrenciliğe kabul edilmemde bir mahsur varmıdır

Editor Polis

20 Ekim 2016

Dahili Hastalıklar başlığı altında

54) Hepatit B, C ve D virüsü ile diğer kronikleşme özelliğindeki primer ve sekonder hepatotrop virüslerin neden olduğu klinik, biyokimyasal ve serolojik olarak kanıtlanmış, histopatolojik olarak düşük aktivite gösteren kronik hepatitler.

ifadesi bulunmaktadır. Netice olarak sağlık raporunu verecek hekimin tetkik ve analizleri sonucu belirleyecektir.


Senem cengiz

19 Ekim 2016

Henüz lise 3 ogrencisiyim boyum 1.75 kilom 61 polis olmak istiyorum endüstri meslek lisesi öğrencisiyim polis olmama mani olan bişey var mi

19 Ekim 2016

Herhangi bir sorun gözükmüyor.
Boy (M) X Boy(M) = Boy Çarpımı
Kilo (Kg) / Boy Çarpımı = Vücut Kitle İndeksiniz. Giriş koşullarında "beden kitle endeksinin 18 (dahil) ile (27) arasında olması" ifadesi bulunmaktadır. Sizin vücut kitle indexiniz 19.9 kg / metrekare


Yunus Emre öksüz

18 Ekim 2016

Ben 18yaşındayım lise sonsınftayımm diploma puanı ekleniyor mu . Bide mülakat da kaç metreyi kaç dk bitirmemiz gerekiyor

19 Ekim 2016

Ham puan esas alınmaktadır. Fiziki yeterlilik şartları başvurulan eğitim programına göre farklılık göstermektedir.


Batuhan Okur

18 Ekim 2016

Abi şimdi Benim babamda polis 150 ile direk alınabiliyomuyum

19 Ekim 2016

Polis çocukların da farklı bir uygulama bulunmamaktadır. (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6) alanlarının herhangi birinden en az 270 puan alınması şartı aranmaktadır.

Emniyet Teşkilatı personeli şehit ya da vazife malülü olanların eş ve çocuklarından söz konusu puan türü şartı 150 olarak aranma şartı mevcuttur.


Merve Aktaş

18 Ekim 2016

Ben 10.sınıf öğrencisiyim polis olmak için sayısal, sözel ve eşit ağırlıktan hangisini seçiyoruz?

19 Ekim 2016

(YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6) alanlarının herhangi birinden en az 270 puan alınması şartı aranmaktadır.


şafak akşit

18 Ekim 2016

polis sınavlarına girmek isyiyorum fakat doğuştan sol böbreğim yok hiç bir sıkıntımda yok sınavları ve mülakatları geçmem halinde öğrenciliğe kabul edileblirmiyim

19 Ekim 2016

Emniyet Teskilati Saglik Sartlari Yonetmeligi
I- DAHİLİ VE HARİCİ HASTALIKLAR bölümünde

Hematoloji, kardiyoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, immunoloji, romatoloji ve enfeksiyon hastalıkları yönlerinden, mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, progresyon göstermeyen (ilerleme) ve tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan, herhangi bir operasyon geçirmemiş olgular öğrenciliğe kabul edilir.
ifadesi bulunmaktadır.


Fırat özdemir

18 Ekim 2016

05.08.1992 dogumluyum polis olmak istiyorum yardımcı olur musunuz ? Yaştan kaybeder miyim veya girebilir miyim ögrenmek istiyorum. Teşekkürler simdiden.

18 Ekim 2016

Girmek istediğiniz okul lise eğitimi sonrası PMYO (Polis Meslek Yüksek Okulu) ise;
2016 yılı mayıs başvuruları için 31 Aralık 1991 - 01 Ekim 1998 tarihleri arasında doğmuş olmak şartı başvuru kılavuzunda bulunmakta idi.
2017 yılı içinse aynı kural geçerli olacağını varsayarak 31 Aralık 1992 - 01 Ekim 1999 arası doğmuş olma şartı aranacaktır. Genel olarak 18 yaşını tamamlamış ve 26 yaşından gün almamış olma şartı aranmaktadır.

Girmek istediğiniz okul lisans eğitimi sonrası POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) ise;
Başvuru kılavuzunda "31 Aralık tarihi itibarıyla otuz (30) yaşından gün almayan erkek ve kadın adaylar şartı" bulunmaktadır.

Fırat Özdemir

18 Ekim 2016

Verdiğiniz bilgi için minnettarım size. bir de son sorum olacak 2017 pmyo istiyorum ben ygs puanlarıyla mı başvuru yapacağım yoksa akademiye giderek her hangi bir şekilde mi

18 Ekim 2016

Rica ederiz.

ÖSYM tarafından yapılan YGS puan türlerinden herhangi birinden 270 puan, Emniyet Teşkilatı personeli şehit ya da vazife malülü olanların eş ve çocuklarından söz konusu puan türü şartı 150 olarak aranır

Başvuru ilan edildikten sonra pa.edu.tr üzerinden ön başvuru yapmanız gerekmektedir.


Oğuzhan Öztürk

17 Ekim 2016

Merhabalar ben üniversite son sınıf öğrencisiyim . Üniversiteden polis akademisine geçme gibi bir şans var mı acaba ?

18 Ekim 2016

2016 yılı için FYO (Fakülde Yüksek Okulları) alımları Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan devlet üniversitelerinin üçüncü sınıflarından 84’ü bayan, 423’ü erkek toplam 607 öğrenci alındı. Aynı zamanda okullarında okumaya devam eden öğrenciler 19 ay süren FYO eğitiminin ardından Komiser Yardımcısı rütbesi ile mezun oldular. FYO alım şartları yıllara göre farklılık gösterebilmektedir. Yapılacak alımları Polis Akademisi (www.pa.edu.tr) Resmi Sayfasından yada blogumuzdan takip edebilirsiniz.


Özkan Arar

17 Ekim 2016

Hocam Şimdi Ben 11.Sınıf Okuyorum seneye Polis Kolejine Gitmek istiyorum 12.Sınıf Bittikten Sonra Tabi bunun için Hangi sınavlara girmem gerek, bide göz derecesi kaç olması gerekiyor en fazla geçerli olarak.

18 Ekim 2016

Lise eğitimin ardından Polis Memuru olabilmek için PMYO Polis Meslek Yüksek Okullları giriş sınavlarına katılabilirsiniz, yada Polis amiri olmak için Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakultesi Sınavlarına girebilirsiniz.

Göz hastalığı durumuyla ilgili olarak
Emniyet Teskilati Saglik Sartlari Yonetmeligi
Göz hastalıkları başlığı altında 7. maddede (Değişik:RG-26/09/2007-26655) PMYO Polis Meslek Yüksek Okulu ve Güvenlik Bilimleri Fakultesi ile ilgili kısmı inceleyebilirsiniz.


Kursad Otuken

17 Ekim 2016

Yunus polisi olmak icin ayrica bir sart bulunuyor mu?

17 Ekim 2016

Yunus Polisi olmak için Polis Okullarına girişte ekstra bir şart aranmamaktadır. Mezun olduktan sonra Asayiş Şube Müd. lerine Yunus Polisi olmak için başvuru yapabilir yada mezuniyet sonrası intibak eğitimleri süresi içinde yapılan seçmelere katılabilirsiniz.


sümeyye b

17 Ekim 2016

ben imam hatip lisesinde son sınıf öğrencisiyim. imam hatip lise mezunları polis olabiliyor mu? olabiliyorsa da şu an lise sondayken polislik okuluna geçiş yapabilir miyim?

17 Ekim 2016

Imam Hatip Lisesi mezunları Polis olabilmektedir. Okulunuzdan mezun olduktan sonra PMYO Polis Meslek Yüksek Okulları sınavlarına başvurabilirsiniz.


Cemile Terzi

15 Ekim 2016

17 yaşında. Oglum var tıp1 diyabet polis olmak istiyor seker polis olmasına manimidir

16 Ekim 2016

Emniyet Teskilati Saglik Sartlari Yonetmeligi
I- DAHİLİ VE HARİCİ HASTALIKLAR bölümünde

Hematoloji, kardiyoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, immunoloji, romatoloji ve enfeksiyon hastalıkları yönlerinden, mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, progresyon göstermeyen (ilerleme) ve tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan, herhangi bir operasyon geçirmemiş olgular öğrenciliğe kabul edilir.
ifadesi bulunmaktadır.