polis olma şartları

26 Eylül 2016 tarihinde tarafından yazıldı. 710537 kez görüntülendi.

PMYO Polis Meslek Yüksek Okullarına Giriş Koşulları


Adaylarda Aranılacak Nitelikler


Polis Meslek Yüksek okullarına (PMYO) girmek isteyen adaylarda;

a) Lise ve dengi okullardan mezunu olması ya da lise 4.sınıfta okuyor olması
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında puan türlerinin en az birinden üniversitelerin yüksek okullarına girmek için yeterli asgari taban puanı almış olmak,

d) 18 yaşını tamamlamış ve 26 yaşından gün almamış olmak

e) Bayanlar için 1.62 cm., erkekler için 1.67 cm’den kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kilogramdan eksik veya fazla fark olmamak, beden kitle endeksinin 18 (dahil) ile (27) arasında olması,

f) Sağlık yönünden, Sağlık Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde aranılan sağlık şartlarına uygun olmak,

g) Turistik işletme belgesi olan yerler hariç olmak üzere, daha çok suçluların barındığı veya suç işlemeye müsait yerlerde çalışmamak, genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir iştigali bulunmamak; genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video bant, teyp kasete, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan benzeri muzır neşriyat ve benzeri işler üzerinde çalışmaktan haklarında herhangi bir adli veya idari takibat devam ediyor olmamak veya hüküm giymemiş olmak,

h) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,

i) Müracaat tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek,

j) Alkol, uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile kumar alışkanlığı bulunmamak,

k) Eşi hakkında; affa uğramış olsa bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı hakkında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,

l) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, şartları aranır.

m) ÖSYM tarafından yapılan YGS puan türlerinden herhangi birinden 270 puan alması, Emniyet Teşkilatı personeli şehit ya da vazife malülü olanların eş ve çocuklarından söz konusu puan türü şartı 150 olarak aranır

Başvuru Zamanı ve Şekli


Yüksek Okula giriş sınavına başvurular, her yıl Polis Akademisi Başkanlığı tarafından tespit ve ilan edilen tarihler arasında Polis Meslek Yüksek Okul Müdürlüklerine şahsen yapılır.
Eksik belge, posta yolu ile veya başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

Başvuru:


Başvuru esnasında adaylardan:

a) Form dilekçe,

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,

c) Diploma veya çıkış belgesi fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,

d) Yazılı sınav tarihinde askerlikle ilişiği bulunmadığına dair belge,

e) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5 inci ve 10 uncu maddelerinde belirtilen hususlara uygun son bir yıl içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf,

f) İkametgah belgesi,

g) ÖSS sonuç belgesi,

h) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

i) Kendisinin ve evli ise eşinin adli sicil belgeleri,

j) Evli ise evlenme cüzdanı fotokopisi veya noterden tasdikli örneği, istenir.

Fotokopisi verilen belgelerin aslı, müracaat sırasında müracaatı alan görevliye ibraz edildiğinde fotokopiler görevli tarafından "Aslı Görüldü" ibaresi ile birlikte sicil ve imza atılarak alınır.
Ayrıca, 2330 sayılı Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamında şehit veya görev malulü olan Emniyet Teşkilatı personelinin eş ve çocuklarından şehitlik veya malullük belgesi istenir.

Sınav giderlerini karşılamak üzere adaylardan, Akademi döner sermaye işletmesine her yıl Akademi tarafından tespit edilen miktarda ücret alınır.POMEM Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Koşulları


Teşkilatta ihtiyaç duyulan polis memurlarını yetiştirmek için lisans mezunlarından belirlenen niteliklere sahip, belirlenen sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere polislik eğitimi veren eğitim ve öğretim okullarıdır.

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri Başvuru Şartları


a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumu veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdış ındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Değerlendirme ve seçme işlemlerinin ilk günü itibarıyla, askerliğini yapmamış erkekler ile bayan adaylar için 28 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için (30 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınır.).

d) Boy ölçüsü, beden kitle endeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak. (Erkekler için 167 santimetreden, bayanlar için 162 santimetreden kısa boylu olmamak.)

e) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında; genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir meşguliyeti bulunmamak; fuhuş, kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeni ile hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, idarî yaptırım uygulanmamak veya hüküm giymemiş olmak, bunlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bunların herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından;

1) Mahkûm olmamak.
2) Hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.
3) Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

g) (e) ve (f) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır.

ğ) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek, terör eylemleri ile organize suç faaliyetlerine katılmamış olmak.

h) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşıyor olmamak.

ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

i) Silah taşımaya ve silahlı görev yapmaya hukukî bir engeli bulunmamak.

j) 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında ilişiği kesilenler hariç, Genel Müdürlük bünyesindeki eğitim kurumlarından ayrılmış veya çıkarılmış ya da herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak.

k) KPSS puan türünden, Genel Müdürlükçe belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak.

l) İlgili mevzuat kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak.

Başvuru esnasında istenen belgeler


a) Başvuru dilekçesi,
b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,
c) Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi,
ç) Erkek adaylardan askerlik durum beyanı,
d) Evli ise evli olduğuna dair beyan,
e) KPSS Sonuç Belgesinin aslı ve fotokopisi,
f) 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun olarak son bir yıl içinde çekilmiş on adet vesikalık fotoğraf,
(2) Birinci fıkrada istenen belgelerin fotokopileri, başvuru sırasında görevli tarafından asılları ile karşılaştırılarak kontrol edildikten sonra "Aslı Görüldü" ibaresi ile isim, rütbe ve sicil yazılarak imza edilir ve belgelerin aslı adaya geri verilir.

Müracaat Kabul İşlemleri


Adayların, ikamet ettikleri İl Emniyeti Müdürlüklerine duyurulacak tarihler arasında başvuru esnasında istenen belgelerle birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik belge veya posta yolu ile ya da başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru esnasında evraklar eksiksiz teslim alınıp, adaya ilişkin Başvuru Formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formları İl Emniyet Müdürlüğünce tanzim edilecektir. Evli olan adayların eşleri için de Güvenlik ve Arşiv Araştırması formu düzenlenecektir.

Değerlendirme Ve Seçme İşlemleri


Değerlendirme ve seçme işlemi, Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek bölge merkezlerinde görevlendirilecek Kurul tarafından yapılacaktır. Değerlendirme ve seçme işlemi, Emniyet Genel Müdürlüğünce ilan edilen eğitim dönemleri için geçerlidir. Kurul, adayı bizzat görerek değerlendirme ve seçme işlemini aşağıda belirtildiği gibi üç aşamada yapar.

a) İlk aşamada; Kurul, adayların fizikî görünüşü, konuşma düzgünlüğü, Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen hususlar ile Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen giriş şartlarına haiz olup olmadığı ve arşiv araştırması sonuçlarını dikkate alarak değerlendirmesini yapar. Değerlendirme sonucu olumlu bulunan aday ikinci aşamaya geçer. Kurul, kararını oy birliğiyle alır. Kurul, kararını Değerlendirme Karar Formuna işler. Kararın olumsuz olması durumunda gerekçeli karar forma yazılır.

b) İkinci aşamada; adaylara, Genel Müdürlükçe belirlenecek konuların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu ile ilgili konuşma yapması istenilir. Her bir adaya konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için eşit süre verilir. Değerlendirme sırasında adayın;

1) Konu hakkında bilgi düzeyi,
2) Kendisinden istenileni kavrama,
3) Kendine güven duyma,
4) İfade etme yeteneği,
5) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre değerlendirmesi yapılır. Kurul üyelerinden her biri, bir kriteri değerlendirir. Değerlendirme, her bir kriter on iki puan olmak üzere toplam altmış puan üzerinden yapılır.

c) Üçüncü aşamada; adayın fizikî yeterliği, Genel Müdürlükçe belirlenecek alanlara ve kriterlere göre değerlendirilir. Adayın fizikî yeterlik durumu toplam kırk puan üzerinden değerlendirilir.

Adayın başarılı sayılabilmesi için, ikinci ve üçüncü aşamada belirtilen toplam tam puanların ayrı ayrı %50’sini aşması gerekir. Değerlendirme ve fizikî yeterlik aşamalarından herhangi birinde "ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" kararı verilen aday başarısız sayılır ve bir sonraki aşamaya katılamaz.

Anılan aşamalardan herhangi birine katılmayan aday başarısız sayılır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, aday hakkında Kurulca; "POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLUR" veya "ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" şeklinde karar verilir.

Bu karar Değerlendirme Karar Formuna işlenir. Kararın olumsuz olması durumunda gerekçeli karar forma yazılır. Değerlendirme sonuçlarına göre "POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" kararı verilenlerin listesi aynı gün Kurul tarafından, görülebilecek ilan panolarına asılır ve beş gün süreyle askıda kalır. Kurul kararları kesindir.

Hakkında "POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" kararı verilen aday, aynı dönem için bir başka Kurula müracaat edemez.

Başarı Listesinin DüzenlenmesiGenel Müdürlükçe ilan edilen sayıda POMEM’lere öğrenci alınır. Alınacak öğrencilerin başarı listesi, KPSS puanı ile değerlendirme ve fizikî yeterlik puanlarının toplamına göre, en yüksek puandan başlanarak erkek ve bayan olmak üzere ayrı ayrı başarı sıralaması yapılır. Sıralama sonucunda eşitlik olması hâlinde, KPSS puanı daha yüksek olan aday tercih edilir. Sıralama sonucuna göre, o yıl belirlenen kontenjan miktarı kadar aday asıl, bu miktarın % 30’u kadar aday yedek olarak ilan edilir.

POMEM Adaylarının Sağlık Kurulu Rapor İşlemleri


Emniyet Teşkilatına alınacak personelin sağlık kontrolleri Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitim öğretime başladıktan sonra yapılmaktadır.

BAŞVURU YERLERİ:Müracaat İşlemleri: Adayın ikamet ettiği İl Emniyet Müdürlüğü
Değerlendirme ve Seçme İşlemleri: Adayın ikamet ettiği İl’e göre belirlenecek Bölge Merkezleri

POMEM BİLGİ İÇİN:

EGM Eğitim Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi 2143 Sokak No:16 Balgat- Çankaya/ANKARA ve İl Emniyet Müdürlükleri Eğitim Şube Müdürlükleri

Eğitim Dairesi Başkanlığı İrtibat Telefonları:
POMEM Şube Müdürlüğü: 0 312 462 43 62–63–64–66–68
İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü : (Sınav İşlemleri) 0 312 462 43 34-35Polis Akademisi Giriş Koşulları:


1- Sosyal Durum İle İlgili Koşullar


1- T.C. vatandaşı olmak,
2- Evli veya nikahsız yaşamakta olmamak,
3- Herhangi bir suçtan sabıkası olmamak,
4- Herhangi bir okuldan ahlak ve disiplin sebebi ile çıkarılmış olmamak,
5- Hakkında herhangi bir suçtan kanuni kovuşturma bulunmamak,
6- Kendisi ve ailesi hakkında yaptırılan kovuşturmada Emniyet Teşkilatına girmeye engel hali bulunmamak,
7- Akademinin eğitime başladığı tarih itibari ile askerlikle ilişiği bulunmamak.

2- Öğrenim, Yaş ve Boy İle İlgili Koşullar


1- ÖSYS'de sayısal, sözel veya eşit ağırlık puanı olarak belirlenen puan kadar veya daha yukarı puan almak,
2- Sınavların yapılacağı yılın 01 Ekim tarihi itibari ile 22 yaşından gün almamış olmak,
3- Erkeklerde en az 1.67cm., bayanlarda ise en az 1.65 cm. boyunda olmak,
4- 2330 sayılı Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına giren şehit çocukları ile görevi sebebiyle sakatlanan veya sürekli bir hastalığı yakalanan görev malulü Emniyet Teşkilatı mensuplarının çocuklarında 2. maddede belirtilen yaş haddi iki üst yaş (24 yaş) esas alınarak belirlenir. Ayrıca 3. maddede belirtilen boy ve kilo şartı aranmaz.

3- Sağlık İle İlgili Koşullar


Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Alınacak Öğrencilerde Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince;

1- Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak,
2- Türkçe'yi kusursuz konuşmak (dilde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak),
3- Duymasında en ufak bir kusur bulunmamak,
4- Gözlerinde ihtilafsız 2 diyoptriye kadar miyop, 1 diyoptriye kadar hipermetrop bulunanlardan düzeltmeden sonra bir gözün görmemesi 7/10, diğer gözün görmemesi 9/10' ve her iki gözün görme derecesi ayrı ayrı düzeltmeden sonra 8/10'dan aşağı bulunmamak,
5- Vücudun görünür yerlerinde tanımayı kolaylaştıran, görünümü bozan ve kısmen de olsa fonksiyonlara mani yara, yanık, cerrahi müdahale bulunmak,
6- Tüberkülozlu, varisli, düztaban olmamak,
7- Sevk edileceği Devlet Hastanesinde "Polis Akademisi Öğrencisi Olur" kaydını içeren sağlık kurulu raporu almak.Polis Koleji Giriş Koşulları:


Polis Koleji, " Bir Kısım Derslerin Öğrenimini Yabancı Dille Yapan Resmi Okulların Lise Kısmı Fen Kolları Müfredat Programı"nı aynen uygulayan İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Parasız Yatılı ve Resmi Üniformalı Devlet Lisesidir. Yalnızca Ankara'da bulunan Polis Kolejinde 4 Yıllık eğitim süresinin ilk yılında yabancı dil ağırlık, diğer 3 yılında ise lise programı uygulanmaktadır.

Müracaat Şekli ve İstenilen Belgeler


Müracaat tarihleri her yıl Emniyet Genel Müdürlüğünce İl Emniyet Müdürlüklerine bildirilir ve bildirilen tarihler arasında İl Emniyet Müdürlüklerine müracaat edilir.

Adayların müracaatı sırasında dilekçeye;
1- Nüfus hüviyet cüzdanı aslı veya onaylı örneği,
2- Diploma ile değiştirmek üzere çıkma yazısı,
3- 6 adet vesikalık fotoğraf eklenir.
Evrakını teslim eden adaylara sınav formu doldurulur ve sınav giriş kartı verilir. Posta ile müracaat kabul edilmez.

Sosyal Durum Yönünden Aranan Şartlar


1- Erkek ve Türk vatandaşı olmak,
2- Herhangi bir suçtan dolayı hükümlü olmamak (taksirli suçlar hariç)
3- Kendisi, birinci derecede hısımlar, veli veya vasisi 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen suçlardan ötürü takibata uğramamış olmak,
4- Siyasi ve ideolojik mahiyetteki bir suç sebebiyle adli ve idari yönden ceza almamış olmak,
5- Evli olmamak,
6- Bilgi işlem birimlerinden alınan bilgiler ve zabıtaca yapılacak tahkikat sonucunda koleje kayıt kabulünde sakınca görülmemek.

Sağlık Yönünden:


1- Kel, peltek, kekeme, düztaban olmamak, yüzde kolayca teşhise imkan sağlayacak şekilde çiçek bozuğu, çıban veya yanık bulunmamak,
2- Vücut yapısı, "Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Alınacak Öğrencilerde Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelik"te belirtilen sağlık şartlarına uygun olmak.

Boy ve Kilo Yönünden


1- Boy yönünden; 11 yaş grubu için en az 1.34 cm., 12 yaş grubu için en az 1.39 cm., 13 yaş grubu için en az 1.44 cm., 14 yaş grubu için en az 1.51cm., 15 yaş grubu için en az 1.56 cm., 16 yaş grubu için (hazırlık okuyanlar için) en az 1.60 cm. boyunda olmak,
2- Kilo yönünden; ağırlık: boy ölçüsünün cm. olarak son iki rakamı ele alınarak bu rakamlardan 5 kg.'a kadar (5 kg. dahil) fazlalığı, 15 kg.'a kadar (15 kg. dahil), noksanlığı bulunanlar kabul edilir.
Örneğin 1.51 cm. boyunda olan bir adayın en fazla 56 kg., en az 36 kg. olması gerekir.

Yaş Yönünden


1- Polis Koleji hazırlık sınıfına müracaat tarihinde 16 yaşından, hazırlık sınıfını okuyanlar için 17 yaşından gün almamış olmak.
2- İlkokulu bitirdikten sonra hangi sebeple olursa olsun yaş düzelmesi yaptırmış olanların düzeltmeden önceki yaşları geçerli sayılır. İlkokulu bitirmeden yaptırılan yaş düzeltmelerinde. düzeltilmiş yaşa itibar edilir.

Tahsil Yönünden Aranan Şartlar


1- Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulları 3 ve daha yukarı diploma notu ile bitirmiş olmak,
2- Yurtdışına öğrenimlerini yapan Türk vatandaşlarının çocuklarından, gördükleri yabancı öğrenimlerinin Türk okulları dengi öğrenim olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olmak,
3- Tahsile ara vermemiş olmak,
4- Lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak,
5- Yapılacak giriş sınavlarını kazanmış olmak.


Polis Koleji Aday Tespit Sınavı


Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı ile imzalanan protokol gereği, 56 sınav merkezinde Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilecek olan sınava girmek isteyen adaylar, halen okumakta oldukları okul müdürlüklerine başvuruda bulunarak okul idaresinden alacakları, Polis Koleji Aday Tespit Sınavı Başvuru Formunu yine okumakta oldukları okul idaresinden alacakları Sınav Kılavuzuna göre dolduracaklar ve okumakta oldukları okul müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Milli Eğitim Bakanlığınca , Polis Koleji Aday Tespit Sınavı değerlendirilerek, sonuçlar yine Milli Eğitim Bakanlığınca, adayların adreslerine posta ile gönderilecek ve internette yayınlanacaktır.

Polis Koleji Aday Tespit Sınavında, Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek sayı kadar başarılı olan adaylar ile Polis Koleji Aday Tespit Sınavında tam puanın, en az yarısı ve daha fazlasını alan;

1- Emniyet teşkilatında çalışmakta iken Şehit veya Görev Malulü olanların çocukları,
2- Mezun olduğu eğitim ve öğretim yılı içerisinde düzenlenen ulusal ve uluslararası resmi spor şampiyonalarında ilk üç dereceye giren adaylar,
3- Çalışmakta olan veya emekli olan Emniyet Teşkilatı mensuplarının çocukları,
Ankara’da yapılacak olan ve tarihi daha sonra Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek,
Polis Koleji Giriş Sınavına katılacaktır.

Polis Koleji Giriş Sınavı:


Genel Müdürlüğümüzce daha sonra belirlenecek tarihler arasında, Polis Koleji Müdürlüğünde üç aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Polis Koleji Giriş sınavının aşamaları aşağıda belirtildiği şekildedir;
a) Mülakat Sınavı: Adayların konuşma düzgünlüğü, fiziki görünüşü, kendine güven derecesi, kavrama ve ifade kabiliyeti değerlendirilecektir.
b) Beden Eğitimi Sınavı: Adaylar, belirlenen parkurda çeşitli beden hareketlerini içeren sınava tabi tutulacaklardır.
c) Yazılı Sınavı: Mülakat ve beden eğitimi sınavlarında başarılı olan adayların katılacağı yazılı sınav, Polis Koleji Müdürlüğünde test usulü yapılacak ve sınav sonuçları, 24 saat içerisinde ilan edilecektir. Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylar intibak eğitimlerine alınacaktır.

Polis Kolejinde yapılacak yazılı sınavda, tam puanın yarısı ve daha fazlası puan almaları kaydı ile;

1- Emniyet Teşkilatında çalışmakta iken Şehit veya Görev Malulü olanların çocukları,
2- Mezun olduğu eğitim ve öğretim yılı içerisinde düzenlenen ulusal ve uluslararası resmi spor şampiyonalarında ilk üç dereceye giren adaylar, Polis Kolejine Giriş Yönetmeliğinde belirtilen oran kadar başarı sırasına göre istifade edebileceklerdir.

Ayrıca, Polis Kolejine Giriş Yönetmeliğinde yapılacak yönetmelik değişikliğinin gerçekleşmesi halinde çalışmakta olan veya emekli olan Emniyet Teşkilatı mensuplarının çocukları da Polis Kolejinde yapılacak yazılı sınavda tam puanın yarısı ve daha fazlası puan almaları halinde belirlenen oran kadar başarı sırasına göre istifade edebileceklerdir.

Sınavlar hakkında ayrıntılı bilgi, adayların halen okumakta oldukları okul müdürlüklerinden temin edecekleri Polis Koleji Aday Tespit Sınavı Kılavuzunda yer almaktadır. Polis Kolejine Giriş Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile ilgili gerekli yönetmelik değişikliği çalışmaları devam etmektedir.


Yorumlar

26 Eylül 2016 tarihinden itibaren 77 adet yorum yapılmış.

Can Kaya

15 Ağustos 2017

Dövmemin olması polis olmama engel mi yukarıdaki yazıda konu hakkında bi bölğm göremedim

Editor

16 Ağustos 2017

Tanınmayı kolaylaştırıcı unsurlar Polis olmaya engeldir. İlgili madde gereğince dövme bu kapsama girmektedir.


Dila Dila

10 Ağustos 2017

Ben onlisans mezunuyum basvuru yapabilir miyim ?

Editor

16 Ağustos 2017

Başvurabilirsiniz.


Ömer reis

04 Ağustos 2017

Abi , iki abim polis bende bu 140 puan alsam olabilirmiyim beni de kapsarmı o ozellik


Esra

28 Temmuz 2017

Benim babam emekli polis 150 puan ile geçiş yapabiliyormuyum acaba

Editor

16 Ağustos 2017

Sizin için bir farklılık bulunmamaktadır.


kader karataş

28 Temmuz 2017

Ayagima küçükken çay dökülde ve su an ayagim buruş buruş bu polis olmam icin bi engel mi


Fuat beylem

25 Temmuz 2017

150 puan sarti sadece sehit eşi ve çocuğu icin mi gecerli amca oglu geçerli mi

Editor

16 Ağustos 2017

Sizin için geçerli değildir.


Ali yilmaz

18 Temmuz 2017

boyum 1.77 Kilom 62 Endeksim 19.8 Yasim 17 Vucudumda yara bere izi yok sadece sacim turuncu

Editor

16 Ağustos 2017

Saçınızın turuncu olması polis olmanıza engel değildir.


Deniz şahin

17 Temmuz 2017

Cevabınizi dört gözle bekliyorum bide polislikten pantolon şart mı

Editor

16 Ağustos 2017

Farklı üniforma ya da sivil kıyafetle görev yapan bir çok birim bulunmaktadır. Bu bağlamda zorunlu değildir.


Deniz şahin

17 Temmuz 2017

Lys ile basvurabiliyor muyuz polisliğe 264 aldım


Gül

04 Temmuz 2017

Dişlerle ilgili polislikte herhangi bir şey var mı


Şule kaya

28 Haziran 2017

Akrabamdan biri ceza evine girip çıktı o benim polis olmam için engel mi?


sedef balçık

13 Haziran 2017

Bence mükemmel bir şey bizlerle bu kadar çok ilgilenmeleri çok güzel.


Hüseyin Sayan

10 Haziran 2017

BABAM CEZAEVİNE Girip çıktı bu benim polis olmam için olumsuzluk doğrurmu

Editor

16 Ağustos 2017

Amcanızda babanızda sabıkalı olsada polis olabilirsiniz. 17 Mayıs 2008 gün ve 26879 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Yüksek Okulları Giriş Yönetmeliğinin 8. Maddesinin (h) bendine göre adayın kendisinin işlediği suçlardan aynı maddenin (ğ) ve (h) bendlerine göre ise eşinin işlediği suçlardan dolayı anılan yönetmelikte adayı bağlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu nedenle babası sabıkalı olan bir kişi polis olabilir.


Ahmet yılmaz

20 Mayıs 2017

Benim sol kaşımda yarık var ama cocukken olmus bisi bu engel olurmu

Editor

16 Ağustos 2017

Tanınmayı kolaylaştıran biz iz değilse sorun olacağını düşünmüyoruz.


zeynep yaz

10 Mayıs 2017

HEDEF#POLİSLİK#


Ali Necip Kayacı

03 Mayıs 2017

Imam hatip mezunu olmak engelmi

Editor

16 Ağustos 2017

Engel değildir.


ŞEHRİBAN ŞAHİN

20 Nisan 2017

Bu meslek gurur verci


seyhan emine

14 Nisan 2017

eşarplı polis olunabilir mi?

Editor

16 Ağustos 2017

Merhaba; Kapalı olmanız polis olmanıza engel değildir.
2016 yılında ilgili mevzuatta değişiklik yapılmıştır.

Başörtülü Polislik Ve Kıyafet Yönetmeliği Düzenlemesi


zahra taser

30 Mart 2017

tek hedefim polis olmak


Sena celik

14 Aralık 2016

Kapalı olmam polis olmama engel mi?

Editor

19 Aralık 2016

Merhaba; Kapalı olmanız polis olmanıza engel değildir.
2016 yılında ilgili mevzuatta değişiklik yapılmıştır.

Başörtülü Polislik Ve Kıyafet Yönetmeliği Düzenlemesi


mustafa cin

30 Kasım 2016

Mrb ben 19 yaşına girdim lise son sınıf öğrencisiyim ve hayalim polis olmak 1.78 boyundayım 70 kiloyum fitnısta yapıyorum bu şartlarda polis olabilirmiyim ?


melis askor

30 Kasım 2016

Tek bir halalim polis olmak için her türlü şeyi deniycem


Su misali

18 Kasım 2016

Güzel bir site


Oğuzhan AKOT

17 Kasım 2016

Benim vücudum da herhangi bir problem yok, sağlık sorunum yok eski bal ligi futbolcuyum yaşım 18 boyum 1,77 kilom 72 tek sıkıntım sol kolumda dövmem var çok büyük değil yarım karış kadar. Bu sıkıntı yaratır mı? İlginiz için şimdiden teşekkürler..

Editor

01 Aralık 2016

Sağlık şartları yönetmeliği okumanızı tavsiye ederiz.
Sağlık ile ilgili koşullar başlığı altında
Vücudun görünür yerlerinde tanımayı kolaylaştıran, görünümü bozan ve kısmen de olsa fonksiyonlara mani yara, yanık, cerrahi müdahale bulunmak. ifadesi bulunmaktadır. Bu tip durumlarda Nihayi kararı sağlık heyeti komisyonu verecektir.


cemre toksoy

08 Kasım 2016

Gercekten cok guzel bir site


yunus keptig

29 Ekim 2016

tek bir hedefim var oda polis olmak


hulya torsun

22 Ekim 2016

Abi ben hakkari Yüksekova lim benim ailemde sabıka li varsa polis olamiyormuyiz, Boyum 1.60 kilom 43 ama yeni lise 1 ogrencisim benim ne yapmam lazim ya kimse yardımcı olmuyor yaa

Editor

22 Ekim 2016

Bayanlarda minimum boy şartı 1.62cm olması şartı aranmaktadır.


Muhammet Faik Kurtaran

21 Ekim 2016

İmam Hatip öğrencisiyim astım bronşit var ama koşmamda sıkışma tıkanma gibi sorunlar yok koşabiliyorum doğuştan gelme astım var.Yüzümde hafif bir yank var küçükken olmuş.Abimde polis benimde polis olmamda bir sakınca var mı ?

Editor

22 Ekim 2016

Sağlık şartları yönetmeliği Solunum Sistemi Hastalıkları Bölümünü okumanızı tavsiye ederiz.

3) (Değişik:RG-14/12/2012-28497) Solunum fonksiyon bozukluğu yapmış bronşektaziler ve obstrüktif tip akciğer hastalıkları ve solunum fonksiyon bozukluğu yapmış veya yapmamış obstruktif sleep apne sendromu. (kronik bronşit, amfizem, bronşial astma)


şafak akşit

21 Ekim 2016

askerlik sırasında sol böbreğimin olmadığını öğrendim askerden muafım polis olabilme imkanı varmıdır

22 Ekim 2016

Sağlık şartları yönetmeliği okumanızı tavsiye ederiz.

V- ÜROGENİTAL SİSTEM VE KADIN HASTALIKLARI başlığı altında

6) Bir böbreğin çıkarılması ya da fonksiyon bakımından yok hükmünde olması. ifadesi bulunmaktadır.


melis dirgi

21 Ekim 2016

benim ayağımd 20 dikşim var polis olabilirmiyim

Editor

22 Ekim 2016

Sağlık şartları yönetmeliği okumanızı tavsiye ederiz.

Sağlık ile ilgili koşullar başlığı altında

Vücudun görünür yerlerinde tanımayı kolaylaştıran, görünümü bozan ve kısmen de olsa fonksiyonlara mani yara, yanık, cerrahi müdahale bulunmak.

ifadesi bulunmaktadır. Bu tip durumlarda Nihayi kararı sağlık heyeti komisyonu verecektir.


kader güler

21 Ekim 2016

Ben lise son ogrencisiyim.boyum 1.65 kilom 50 herhangi bi sağlık problemim yok. yada herhangi bi suçumyok.bu şartlar altında sınavdan 270 alıp polis olabilir miyim


Fatma betus

21 Ekim 2016

Bn iki yllk sosyal hizmet mezunuym 2 yllk blgsyr da iki dersm kldi 1.dinem mezun olyrm basvuru yapablrmym


Mabelle

20 Ekim 2016

Merhaba ben Anadolu lisesi dil bölümü ogrencisiyim kolumda yara izi var bir forum sayfasında okumuştum eğer geçerli bir sebep varsa kabul ediliyormuş bende ki de öyle birşey acaba bi sıkıntı olur mu (gaspa uğradım kolumda bıçak izi var)

Editor

20 Ekim 2016

Sağlık ile ilgili koşullar başlığı altında

Vücudun görünür yerlerinde tanımayı kolaylaştıran, görünümü bozan ve kısmen de olsa fonksiyonlara mani yara, yanık, cerrahi müdahale bulunmak.

ifadesi bulunmaktadır. Bu tip durumlarda Nihayi kararı sağlık heyeti komisyonu verecektir.


şafak akşit

19 Ekim 2016

doğuştan sol böbreğim yok askerlikte sarılığa yakalanmıstım dolayısıyla iç rötgen çekilmşti ozamanolmadığını öğrenmiştik ve dolayısıyla askerlikten muaf olmuştum askerlik sıkıntım yok ama durum böyle öğrenciliğe kabul edilmemde bir mahsur varmıdır

Editor Polis

20 Ekim 2016

Dahili Hastalıklar başlığı altında

54) Hepatit B, C ve D virüsü ile diğer kronikleşme özelliğindeki primer ve sekonder hepatotrop virüslerin neden olduğu klinik, biyokimyasal ve serolojik olarak kanıtlanmış, histopatolojik olarak düşük aktivite gösteren kronik hepatitler.

ifadesi bulunmaktadır. Netice olarak sağlık raporunu verecek hekimin tetkik ve analizleri sonucu belirleyecektir.


Senem cengiz

19 Ekim 2016

Henüz lise 3 ogrencisiyim boyum 1.75 kilom 61 polis olmak istiyorum endüstri meslek lisesi öğrencisiyim polis olmama mani olan bişey var mi

Editor

19 Ekim 2016

Herhangi bir sorun gözükmüyor.
Boy (M) X Boy(M) = Boy Çarpımı
Kilo (Kg) / Boy Çarpımı = Vücut Kitle İndeksiniz. Giriş koşullarında "beden kitle endeksinin 18 (dahil) ile (27) arasında olması" ifadesi bulunmaktadır. Sizin vücut kitle indexiniz 19.9 kg / metrekare


Yunus Emre öksüz

18 Ekim 2016

Ben 18yaşındayım lise sonsınftayımm diploma puanı ekleniyor mu . Bide mülakat da kaç metreyi kaç dk bitirmemiz gerekiyor

Editor

19 Ekim 2016

Ham puan esas alınmaktadır. Fiziki yeterlilik şartları başvurulan eğitim programına göre farklılık göstermektedir.


Batuhan Okur

18 Ekim 2016

Abi şimdi Benim babamda polis 150 ile direk alınabiliyomuyum

Editor

19 Ekim 2016

Polis çocukların da farklı bir uygulama bulunmamaktadır. (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6) alanlarının herhangi birinden en az 270 puan alınması şartı aranmaktadır.

Emniyet Teşkilatı personeli şehit ya da vazife malülü olanların eş ve çocuklarından söz konusu puan türü şartı 150 olarak aranma şartı mevcuttur.


Merve Aktaş

18 Ekim 2016

Ben 10.sınıf öğrencisiyim polis olmak için sayısal, sözel ve eşit ağırlıktan hangisini seçiyoruz?

Editor

19 Ekim 2016

(YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6) alanlarının herhangi birinden en az 270 puan alınması şartı aranmaktadır.


şafak akşit

18 Ekim 2016

polis sınavlarına girmek isyiyorum fakat doğuştan sol böbreğim yok hiç bir sıkıntımda yok sınavları ve mülakatları geçmem halinde öğrenciliğe kabul edileblirmiyim

Editor

19 Ekim 2016

Emniyet Teskilati Saglik Sartlari Yonetmeligi
I- DAHİLİ VE HARİCİ HASTALIKLAR bölümünde

Hematoloji, kardiyoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, immunoloji, romatoloji ve enfeksiyon hastalıkları yönlerinden, mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, progresyon göstermeyen (ilerleme) ve tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan, herhangi bir operasyon geçirmemiş olgular öğrenciliğe kabul edilir.
ifadesi bulunmaktadır.


Fırat özdemir

18 Ekim 2016

05.08.1992 dogumluyum polis olmak istiyorum yardımcı olur musunuz ? Yaştan kaybeder miyim veya girebilir miyim ögrenmek istiyorum. Teşekkürler simdiden.

Editor

18 Ekim 2016

Girmek istediğiniz okul lise eğitimi sonrası PMYO (Polis Meslek Yüksek Okulu) ise;
2016 yılı mayıs başvuruları için 31 Aralık 1991 - 01 Ekim 1998 tarihleri arasında doğmuş olmak şartı başvuru kılavuzunda bulunmakta idi.
2017 yılı içinse aynı kural geçerli olacağını varsayarak 31 Aralık 1992 - 01 Ekim 1999 arası doğmuş olma şartı aranacaktır. Genel olarak 18 yaşını tamamlamış ve 26 yaşından gün almamış olma şartı aranmaktadır.

Girmek istediğiniz okul lisans eğitimi sonrası POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) ise;
Başvuru kılavuzunda "31 Aralık tarihi itibarıyla otuz (30) yaşından gün almayan erkek ve kadın adaylar şartı" bulunmaktadır.

Fırat Özdemir

18 Ekim 2016

Verdiğiniz bilgi için minnettarım size. bir de son sorum olacak 2017 pmyo istiyorum ben ygs puanlarıyla mı başvuru yapacağım yoksa akademiye giderek her hangi bir şekilde mi

Editor

18 Ekim 2016

Rica ederiz.

ÖSYM tarafından yapılan YGS puan türlerinden herhangi birinden 270 puan, Emniyet Teşkilatı personeli şehit ya da vazife malülü olanların eş ve çocuklarından söz konusu puan türü şartı 150 olarak aranır

Başvuru ilan edildikten sonra pa.edu.tr üzerinden ön başvuru yapmanız gerekmektedir.


Oğuzhan Öztürk

17 Ekim 2016

Merhabalar ben üniversite son sınıf öğrencisiyim . Üniversiteden polis akademisine geçme gibi bir şans var mı acaba ?

Editor

18 Ekim 2016

2016 yılı için FYO (Fakülde Yüksek Okulları) alımları Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan devlet üniversitelerinin üçüncü sınıflarından 84’ü bayan, 423’ü erkek toplam 607 öğrenci alındı. Aynı zamanda okullarında okumaya devam eden öğrenciler 19 ay süren FYO eğitiminin ardından Komiser Yardımcısı rütbesi ile mezun oldular. FYO alım şartları yıllara göre farklılık gösterebilmektedir. Yapılacak alımları Polis Akademisi (www.pa.edu.tr) Resmi Sayfasından yada blogumuzdan takip edebilirsiniz.


Özkan Arar

17 Ekim 2016

Hocam Şimdi Ben 11.Sınıf Okuyorum seneye Polis Kolejine Gitmek istiyorum 12.Sınıf Bittikten Sonra Tabi bunun için Hangi sınavlara girmem gerek, bide göz derecesi kaç olması gerekiyor en fazla geçerli olarak.

Editor

18 Ekim 2016

Lise eğitimin ardından Polis Memuru olabilmek için PMYO Polis Meslek Yüksek Okullları giriş sınavlarına katılabilirsiniz, yada Polis amiri olmak için Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakultesi Sınavlarına girebilirsiniz.

Göz hastalığı durumuyla ilgili olarak
Emniyet Teskilati Saglik Sartlari Yonetmeligi
Göz hastalıkları başlığı altında 7. maddede (Değişik:RG-26/09/2007-26655) PMYO Polis Meslek Yüksek Okulu ve Güvenlik Bilimleri Fakultesi ile ilgili kısmı inceleyebilirsiniz.


Kursad Otuken

17 Ekim 2016

Yunus polisi olmak icin ayrica bir sart bulunuyor mu?

Editor

17 Ekim 2016

Yunus Polisi olmak için Polis Okullarına girişte ekstra bir şart aranmamaktadır. Mezun olduktan sonra Asayiş Şube Müd. lerine Yunus Polisi olmak için başvuru yapabilir yada mezuniyet sonrası intibak eğitimleri süresi içinde yapılan seçmelere katılabilirsiniz.


sümeyye b

17 Ekim 2016

ben imam hatip lisesinde son sınıf öğrencisiyim. imam hatip lise mezunları polis olabiliyor mu? olabiliyorsa da şu an lise sondayken polislik okuluna geçiş yapabilir miyim?

Editor

17 Ekim 2016

Imam Hatip Lisesi mezunları Polis olabilmektedir. Okulunuzdan mezun olduktan sonra PMYO Polis Meslek Yüksek Okulları sınavlarına başvurabilirsiniz.


Cemile Terzi

15 Ekim 2016

17 yaşında. Oglum var tıp1 diyabet polis olmak istiyor seker polis olmasına manimidir

Editor

16 Ekim 2016

Emniyet Teskilati Saglik Sartlari Yonetmeligi
I- DAHİLİ VE HARİCİ HASTALIKLAR bölümünde

Hematoloji, kardiyoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, immunoloji, romatoloji ve enfeksiyon hastalıkları yönlerinden, mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, progresyon göstermeyen (ilerleme) ve tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan, herhangi bir operasyon geçirmemiş olgular öğrenciliğe kabul edilir.
ifadesi bulunmaktadır.


01 Ocak 1970

Editor

16 Ağustos 2017

Engel değildirİlgili aratmalar

polis olma şart